Ekonomický úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Ekonomického úseku je zajištění ekonomické stability FNOL, zabezpečení smluv a plateb zdravotních pojišťoven.

Ekonomický náměstek (EN) v rámci své funkce odpovídá za strategii a koncepci financování FNOL.

ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ (OEF) zajišťuje ekonomiku ametodicky usměrňuje hospodaření organizace s rozpočtovými prostředky, zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, dává stanovisko k ekonomickým ukazatelům smluvních vztahů. Zpracovává  návrh investičního plánu a vyhodnocuje jeho čerpání.

Oddělení ekonomických činností (OEC) provádí analytickou činnost pro potřeby organizace, zpracovává finanční plán a rozbory hospodaření organizace, sleduje limity, zabývá se zpracováním daně z příjmu právnických osob, zajišťuje administraci provozních účelových dotací a příspěvků na činnost a provádí zúčtování se státním rozpočtem i ostatními poskytovateli dotací, zajišťuje další agendy z hlediska nakládání s financemi (konta darů, výzkum a vývoj – granty, klinická hodnocení, FKSP, pronájem bytových a nebytových prostor,  vjezdové poplatky).

Oddělení financí (OFI) zajišťuje financování organizace (platby, bankovní operace, stavy na bankovních účtech apod.), spolupracuje s peněžními ústavy, zpracovává, řídí  a vyhodnocuje finanční plán organizace - cash flow, zabývá se komplexně daňovou problematikou, zpracovává daňová přiznání včetně odvodů, zpracovává a analyzuje rozbory pohledávek a závazků organizace, sleduje limity investičních a neinvestičních účelových dotací, připravuje podklady pro právní vymáhání pohledávek za regulační poplatky a provozní služby, zabezpečuje hotovostní platební styk prostřednictvím hlavní pokladny.

Oddělení účetnictví (OUC) stanovuje metodiku účetnictví, způsoby oceňování, postupy účtování, garantuje účtový rozvrh. Je odpovědné za správné zaúčtování veškerých dokladů, jak v hlavní, tak ve vedlejší činnosti organizace, v souladu s platnou legislativou. Vede evidenci vymáhání pohledávek, archivuje účetní doklady, tvoří státní účetní výkazy a statistické výkazy.

Oddělení majetkového účetnictví (OMU) eviduje dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek FNOL, zpracovává evidenci vypůjčeného dlouhodobého majetku, realizuje pravidelnou inventarizaci majetku FNOL, podílí se na stanovení postupů odepisování, zpracovává odpisový plán, realizuje výpočet účetních a daňových odpisů, garantuje zpracování statistických výkazů v majetkové oblasti..

Oddělení projektové podpory (OPP)  zodpovídá za komplexní agendu dotačních titulů EU a EHP/Norských fondů, dotační tituly Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí SFŽP. Zadává veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek. Uveřejňuje informace a dokumenty na profilu zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Připravuje a vyhotovuje smluvní dokumenty. Sestavuje detailní investiční plán FNOL a provádí jeho průběžnou aktualizaci. Zajišťuje administrativní činnosti související s financováním investic z dotačních zdrojů. Zajišťuje agendu výzkumu a vývoje – programových projektů a grantů za celou FNOL, spolupracuje s řešiteli těchto projektů. Zodpovídá za roční zúčtování účelové dotace SR.

ODBOR ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A INFORMACÍ (OZPI)  zajišťuje a koordinuje potřebné činnosti k realizaci úhrad za poskytnutou zdravotní péči, zajišťuje komunikaci se zástupci zdravotních pojišťoven jak v oblasti smluvních vztahů, tak v oblasti účtování péče a sledování  ekonomických ukazatelů vč. výsledků  revizní činnosti RL jednotlivých ZP.

Oddělení smluv a účtování zdravotní péče (OSUZP) administrativně zajišťuje agendu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, informuje pojišťovny o změnách v personálním a technickém zajištění pracovišť, zajišťuje nasmlouvání zdravotních výkonů. Zajišťuje zpracování faktur a jejich předkládáni do zdravotních pojišťoven, realizuje zpracování zúčtovacích a revizních zpráv  ze ZP a podílí se ve spolupráci s klinikami na tvorbě opravných účtů.

Oddělení zpracování dat a statistiky (OZDS) zajišťuje technické zpracování dat pro vyúčtování do zdravotních pojišťoven (přebírání dat z klinik, tvorba dávek, faktur…), odpovídá za zpracování statistických údajů, na jejich základě vytváří podklady pro Národní zdravotnický informační systém, dále zajišťuje vytváření a aktualizace centrálního registru pacientů, realizuje distribuci receptů lékařům, vede depozitum a přihlašuje pozůstalosti zemřelých pacientů, zajišťuje evidenci pracovních neschopností pacientů a předává doklady o pracovní neschopnosti Okresní správě sociálního zabezpečení.

Metodik - analytik OZPI zajišťuje komplexní práce s datovým skladem OZPI a vytváří zejména podklady pro výnosovou stránku rozpočtu a přehledy o jejich plnění.

Referent - kontrolor zajišťuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami v souvislosti s problematikou vykazování účtů a administrativním vedením DRG dokumentace. Sleduje kvalitu vykazované péče a metodicky vede vykazování péče jednotlivých ZdP.

Spolupracuje na zpracování denních a archivních závěrek (zúčtovací zprávy, kontrolní a revizní zprávy) a tvorbě opravných účtů.

odpovídá za řádný chod a propojení informačních systémů ve vazbě na účetnictví organizace. Navrhuje a kontroluje strategii a koncepci informačních technologií na Ekonomickém úseku a zpracovává analýzy z dat nad informačními systémy FNOL pro ekonomické řízení nemocnice.

ODBOR PROVOZU A SLUŽEB (OPS) zajišťuje služby, kam patří Provoz prádelny, Provoz dopravy, Provoz stravování, Ostrahu FNOL, sklady a parková skupina.

Provoz stravování (STRAV) zajišťuje stravování pacientů, závodní stravování zaměstnanců FNOL a smluvních zákazníků, provádí skladování, výrobu a distribuci stravy, zpracovává kalkulace stravy a podklady pro vnitropodnikové účetnictví a fakturaci, při přípravě stravy pro pacienty je metodicky řízen oddělením léčebné výživy FNOL.

Provoz prádelny (PRAD) zajišťuje praní, žehlení, opravy, dezinfekci, výměnu a distribuci prádla v rámci FNOL (část těchto služeb zajišťuje také pro externí zákazníky), eviduje stav a množství prádla v oběhu. 

Provoz dopravy (DOPR) zajišťuje rozvoz léků, cytologických látek, stravy, prádla, biologického materiálu, zdravotnických prostředků, všeobecného materiálu uvnitř areálu FNOL, zajišťuje převoz krve a plazmy mimo FNOL, pacientů na dialýzu, přepravu osob a zdravotní přepravní službu, eviduje stav vozidel a zajišťuje jejich provozuschopnost, sleduje a účtuje spotřebu PHM, náklady na údržbu a opravy.

Sklad zdravotnických prostředků (SZPr) zajišťuje uskladnění, evidenci a distribuci zdravotnických prostředků na pracoviště FNOL, sleduje a účtuje vzniklé náklady v rámci vnitropodnikového účetnictví, účetní likvidace faktur.

Sklad všeobecného materiálu a textilu (VSMT) zajišťuje uskladnění, evidenci a distribuci všeobecného materiálu a textilu na pracoviště FNOL, zajišťuje přesuny (stěhování) nábytku a zařízení v rámci FNOL, sleduje a účtuje vzniklé náklady v rámci vnitropodnikového účetnictví, účetní likvidace faktur, zadávání do souhrnu majetku FNOL, kontrolování správnosti dodávek v závislosti na fakturaci.

Ostraha FNOL (OSTRAHA) zajišťuje vlastní ostrahu objektů ve FNOL, kontrolu a evidenci příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opuštění, spojené s inkasem peněz, obsluhu vjezdového závorového systému, informační službu pro příchozí návštěvníky a pacienty FNOL, případné zásahy vůči agresívním pacientům a spolupracuje při vyhlášení Traumatologického plánu ve FNOL.

Parková skupina (PARK) zabezpečuje schůdnost chodníků (úklid sněhu, posyp náledí), provádí výsadbu dřevin, řez a průklest stromů a keřů, sečení trávy, nakládky a odvoz, zametání, čištění chodníků, výsadbu letniček a balkónových výsadeb včetně údržby a zálivky, sbírá papírový odpad.

Pracovní tým a kontakty:

Ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl tel.: 588 443 130
Vedoucí OEF Bc. Pavlína Křivková tel.: 588 443 195
Vedoucí OEC Ing. Zdeněk Havlíček tel.: 588 443 769
Vedoucí OFI Alena Štýbnarová tel.: 588 443 680
Vedoucí OUC Eva Buzková tel.: 588 444 363
Vedoucí OMU Mgr. Milena Volejníková tel.: 588 443 120
Vedoucí OZPI Mgr. Ivana Aleksičová tel.: 588 443 167
Vedoucí OSUZP Vlasta Šimková tel.: 588 442 270
Vedoucí OZDS Bc. Martin Pejzl tel.: 588 445 832
Vedoucí OEIS Mgr. Martin Berger tel.: 588 445 878
Vedoucí OPS Ing. František Simon tel.: 588 446 556
Vedoucí STRAV Bc. Ivana Benešová, DiS. tel.: 588 442 002
Vedoucí PRAD Pavlína Švrdlíková tel.: 588 444 350
Vedoucí DOPR Bc. Jolana Solovská tel.: 588 444 361
Vedoucí SZPr Bc. Renata Pavelková tel.: 588 444 364
Vedoucí sklad VSMT Ing. Šárka Zdražilová tel.: 588 444 315
rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU