Department of Allergology and Clinical Immunology

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Pro pacienty

Stručná charakteristika nejčastěji používaných diagnostických postupů:

Kožní testy

Patří k základním a nejcharakterističtějším vyšetřovacím metodám v alergologii. Používají se především k potvrzení přecitlivělosti na alergen, který byl odhalen při pečlivé anamnéze. Pokud anamnéza není jednoznačná, provádějí se testy se skupinovými alergeny. Nejčastěji se používají tzv. "prick testy". Na odmaštěnou a desinfikovanou kůži se nanese kapka testovaného alergenu a přes kapku se provede mírné nabodnutí "kopíčkem" s délkou hrotu 1mm. Hodnocení se provádí po 15 - 20 minutách a to změřením průměru vzniklého pupene v mm.

Funkční vyšetření plic - spirometrie

U pacientů s průduškovým astmatem, dráždivým kašlem či dušností nejasné etiologie, patří k základním vyšetřením spirometrie. Zjišťuje se vitální kapacita plic, objem vzduchu vydechnutý za jednu vteřinu a další parametry. Podle křivek průtok/objem lze rozlišit restrikční nebo obstrukční poruchy dýchání. Při zjištění obstrukční ventilační poruchy se provádí následně bronchodilatační test po inhalaci určené dávky bronchodilatancia (např. Ventolin aj.) a sleduje se zlepšení dechových funkcí vyjádřené v procentech. Při samotném vyšetření je pacient instruován sestrou specialistkou.

Bronchokonstrikční testy

Při podezření na průduškové astma lze ověřit hyperreaktivitu dýchacích cest bronchokonstrikčním testem se specifickým nebo nespecifickým podnětem. Na našem oddělení se provádí bronchokonstrikční test s použitím nespecifického podnětu – metacholinu. Po inhalačním podání určitého množství roztoku metacholinu se provádí spirometrie k měření ventilačních parametrů. V případě pozitivity testu dochází k definovanému poklesu hodnot objemu vzduchu vydechnutého za jednu vteřinu a dalších funkčních ukazatelů. Vyšetření provádí sestra specialistka, vždy pod dohledem lékaře.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. -  Základní organizace astmatiků Olomouc

Členové se setkávají vždy první pondělí v měsíci v Klubu důchodců v Polské ulici č. 57 v Olomouci od 14 do17 hodin, kde je také možno získat podrobnější informace. K pravidelné činnosti patří nejen vycházky, cvičení a rekondice, ale i poznávací, kulturní a turistické akce. Každý  čtvrtek se také pořádá pravidelné cvičení od 9.30 hodin v TJ Sokol na Tř. 17.listopadu pod vedením školené cvičitelky. Odborným garantem činnosti svazu je MUDr. Lubomír Heller z Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc.

Where to find us - Department of Allergology and Clinical Immunology