Hospitalizace

 Telefonický kontakt na spojovatelku FN Olomouc 588 441 111

Co s sebou do nemocnice při hospitalizaci?

Před vlastním přijetím na lůžko do Fakultní nemocnice Olomouc se prosím dostavte na ambulanci příslušné kliniky nebo oddělení. V ambulanci budou provedeny administrativní úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou vám určil váš ošetřující lékař.

S sebou si prosím přineste:

(* Pyžamo nebo noční košili vám v nemocnici rádi zapůjčíme, pokud ale chcete mít v průběhu hospitalizace ve FNOL vlastní prádlo, je to samozřejmě možné. Z hygienických důvodů si ale musíte zajistit jejich pravidelnou výměnu.)

UPOZORNĚNÍ - při hospitalizaci na Klinice nukleární medicíny nelze z důvodů radiačně hygienických používat vlastní osobní prádlo (pyžamo, ručníky, župan, kapesníky apod.). Při přijetí na lůžko obdržíte ústavní prádlo.

Co s cennostmi při přijetí na lůžko?

K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, event. zbraně apod. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady), doporučujeme požádat o jejich uložení do ústavního trezoru FNOL. Podrobnější informace o možnosti uložení vašich cenných věcí do trezoru získáte u zdravotních sester přímo na lůžkovém oddělení.

Nebojte se zeptat lékaře

Při přijetí vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se vašeho zdravotního stavu. Bude vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale také o případných komplikacích. V průběhu hospitalizace vás lékař bude průběžně informovat o vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby. Nebojte se zeptat na vše, co vám není jasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékař vám rád vysvětlí vše, čemu nerozumíte.

Pro správný průběh léčby je také velmi důležité lékaře informovat o všech vašich potížích, o tom, co vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte vaši léčbu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

S přijetím na nemocniční lůžko souvisí také první úkony, k nimž patří především váš podpis souhlasu s přijetím do nemocnice. Je to důležitý právní úkon, který chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

V souvislosti s některými léčebnými výkony od vás budeme požadovat podepsání tzv. Poučení a souhlasu pacienta s operací, diagnostickým, léčebným výkonem, anestezií. Jedná se o vyjádření vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření nebo zákrok. Máte však právo i přes tento váš podpis zákrok odmítnout a současně být informováni o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Znamená to, že nesmí bez vašeho souhlasu (mimo výjimek vyplývajících z právních norem) hovořit o vašem onemocnění, ani o žádných dalších skutečnostech, které se při výkonu své práce v nemocnici dozvěděli. Sami si rozhodnete, koho může váš ošetřující lékař informovat o vašem zdravotním stavu. Pokud si nepřejete, aby byl kdokoliv z vašich blízkých informován, budeme vaše přání respektovat. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte v rámci Poučení a souhlasu pacienta.

Co se bude dít po příchodu na oddělení?

Po příchodu na lůžkové oddělení se vás ujme zdravotní sestra, která ve spolupráci s ošetřovatelkou a sanitárkou zajistí vaše uložení na lůžko. Jednotlivé součásti vašeho civilního oděvu budou zapsány na tzv. šatní lístek a uloženy ve skříni na pokoji případně v ústavní šatně (podle vybavení jednotlivých pokojů). Pro uložení vašich osobních věcí budete mít na pokoji k dispozici noční stolek, event. skříň.

UPOZORNĚNÍ - nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Na některé kliniky nebo oddělení si můžete v průběhu hospitalizace nechat přinést vlastní televizor, rádio nebo hudební přehrávač. Při jejich užívání buďte prosím ohleduplní k ostatním pacientům a nerušte je příliš hlasitým zvukem.

Jak se budete stravovat?

Váš ošetřující lékař vám určí nejvhodnější dietu, která vám bude v rámci stravování ve FNOL podávána. Jestliže jste doma dodržovali speciální dietu (např. diabetickou, žlučníkovou apod.), je velmi důležité informovat o tom vašeho lékaře. Tato dieta vám pak bude připravována i v nemocnici.

UPOZORNĚNÍ - naordinovanou léčebnou dietu prosím dodržujte. Je to součást vaší léčby.

Na všech klinikách a odděleních FNOL je zakázáno kouřit, požívat jakékoliv alkoholické nápoje nebo případně drogy.

Kdy vás mohou vaši blízcí navštívit?

Doba návštěv hospitalizovaných pacientů je ve FNOL upravena následovně:

Po - Pá 15:00 - 17:00 hod.
So, Ne a svátky 10:00 - 11:30 hod. a 15:00 - 17:00 hod.

 

V individuálních případech je možné s personálem konkrétního lůžkového oddělení dohodnout návštěvy také mimo tuto stanovenou dobu.

UPOZORNĚNÍ - v době chřipkových epidemií mohou být veškeré návštěvy na základě rozhodnutí hygienika s ohledem na ochranu zdraví pacientů dočasně zrušeny.

Internetové připojení

Většina budov Fakultní nemocnice Olomouc je pokryta wifi signálem k připojení na internet. Některé služby jsou však omezeny – např. stahování hudby nebo filmů. Pro připojení k internetu přes wifi je třeba kliknutím na přihlašovací obrazovce (v mobilu i na počítači) odsouhlasit podmínky užívání internetu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a služba se poté stane dostupnou.

Jaké služby jsou vám v areálu FNOL k dispozici?

Každou neděli od 13:30 hodin se pro věřící pacienty konají v nemocniční kapli v přízemí „modré budovy“ chirurgického komplexu (budova A) pravidelné bohoslužby:

Nemocniční kaple:

Nabízíme také klinickou pastorační péči (duchovní službu). Bližší informace najdete zde.

Výroční zprávy nemocničních kaplanů:

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017

Ve FNOL funguje Sociální oddělení, jež zajišťuje sociální poradenství a pomoc hospitalizovaným, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé osoby. Oddělení nabízí: 

V areálu nemocnice je pacientům k dispozici hlavní lékárna a také další dvě výdejny léků a výdejna zdravotnických prostředků (hole, berle, ortézy, paruky a další pomůcky). 

Chodící nemocní mohou v rámci procházek v areálu FNOL využít nabízených dalších služeb, které nejsou provozovány nemocnicí: 

UPOZORNĚNÍ - při odchodu z kliniky nebo oddělení informujte prosím zdravotnický personál o tom, kam odcházíte. Po návratu zpět ohlaste svůj příchod. Neopouštějte prosím během hospitalizace nemocniční areál.

Co dostanete při propuštění z nemocnice?

 Při propuštění z nemocnice vám budou předány osobní věci (civilní oděv, uložené cennosti atd.). Dostanete také písemnou zprávu pro vašeho ošetřujícího lékaře a budete rovněž informováni o dalším doporučeném postupu léčby.

 Pokud pro vás vaši blízcí přijedou do FNOL automobilem, je dobré si dopředu prostudovat pravidla, jimiž se řídí vjezd, pohyb a parkování vozidel v areálu nemocnice. Tato pravidla jsou podrobně popsána ve směrnici FNOL "Řízení dopravy".

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU