Defekt septa síní

Jaká je anatomie srdečního svalu?

Aby srdeční sval mohl efektivně vykonávat svoji úlohu pumpy, pohánějící krevní oběh, je rozdělen na čtyři oddíly: pravou síň, pravou komoru, levou síň levou komoru. Předsíně jsou od komor odděleny cípatými chlopněmi, bránícími zpětnému toku krve. Pravostranné oddíly, které vypuzují krev do plicního oběhu, jsou od levostranných oddílů, vypuzujících okysličenou krev do systémového oběhu, odděleny septem - přepážkou. Na úrovni srdečních předsíní hovoříme o síňovém septu, na úrovni srdečních komor hovoříme o komorovém septu.

Co je to defekt síňového septa?

Za normálních podmínek jsou pravostranné a levostranné srdeční oddíly odděleny. Pokud je přítomen otvor v síňovém septu, které tvoří společnou stěnu obou předsíní, dochází na této úrovni ke zkratu v proudění krve, který má za následek mísení okysličené krve z levé předsíně s neokysličenou krví v pravé předsíni. Rozsah tohoto abnormálního proudění krve je dán velikostí defektu a velikostí tlakového gradientu mezi síněmi (za normálních okolností je vyšší tlak v levé síni). Podle anatomické lokalizace defektu v síňové přepážce rozlišujeme několik typů defektu septa síní. Defekt síňového septa představuje druhou nejčastější vrozenou srdeční vadu v dospělosti (po dvojcípé aortální chlopni).

Jaké jsou příznaky defektu septa síní?

Mnoho dětí s defektem septa síní nemusí mít potíže a první příznaky se objevují až kolem 30 let věku, ojediněle až v pozdějších dekádách života. Příznaky jsou nespecifické a mohou zahrnovat: srdeční šelest, námahovou dušnost, únavnost, bušení srdce v důsledku arytmií, otoky dolních končetin a břicha, časté infekty dolních dýchacích cest, cévní mozkovou příhodu, namodralé zbarvení kůže.

Kdy mám vyhledat lékaře?

Lékaře vyhledejte, pokud máte, případně u svého dítěte pozorujete, promodralé zbarvení pokožky, dušnost, snadnou unavitelnost, otoky dolních končetin, nepravidelnou srdeční akci, cévní mozkovou příhodu.

Jaká vyšetření jsou potřebná u defektu septa síní?

Podezření na defekt septa síní může mít lékař již na základě rozboru potíží - anamnézy a poslechového nálezu (srdeční šelest). Další diagnostický postup zahrnuje neinvazivní vyšetření jako je ekg. rentgenové vyšetření srdce a plic, echokardiografii, případně magnetickou rezonanci srdce. V určitých případech je nutno doplnit též invazivní vyšetření jako je koronarografie a srdeční katetrizace (zavedení cévky do srdečních dutin). Vyšetřovací postup a následně léčebnou strategii u symptomatických pacientů (pokud se nejedná o náhodný nález u bezpříznakového jedince při vyšetřování z jiného důvodu) může zajistit odborný lékař v naší specializované poradně (poradna pro srdeční vady).

Jaké jsou léčebné možnosti u defektu septa síní?

Léčba konzervativní.

Pokud má pacient pouze malý defekt septa síní, který je hemodynamicky nevýznamný a bezpříznakový, je pacient pravidelně kontrolován. Pokud je defekt septa síní provázen symptomy spočívá léčba v jeho uzávěru, který nutno provést invazivními technikami. I po úspěšném uzávěru defektu však lékař rozhoduje o dalším podávání léků proti srážení krve, případně proti srážení krevních destiček, neo o léčbě sekundárních poruch srdečního rytmu (arytmiích).

Léčba invazivní.

Uzávěr defektu septa síní je možno v indikovaných případech provést chirurgicky. Pokud to anatomické poměry dovolují, lze alternativně provést katetrizační uzávěr defektu, neboli implantaci okluderu; která je značně šetrnější, než případná kardiochirurgická korekce.

Jaká jsou rizika neuzavřeného defektu septa síní?

Dlouho asymptomatický průběh defektu síňového septa může být náhle komplikován srdečním selháním, arytmiemi (fibrilace a flutter síní), paradoxní embolizací do systémového krevního oběhu v případě žilní trombózy.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU