Hypertenze

Jak funguje krevní oběh a jaké je úloha krevního tlaku?

Oběhová soustava je tvořena dvěma základními oddíly. Centrální oddíl představuje srdeční sval, periferní oddíl je tvořen systémem krevních cév (tepen, tepének, žil). Zásobování tkání krví je vedle efektivní práce srdečního svalu závislé na udržování tepenného krevního tlaku, jehož řízení podléhá složitým regulačním mechanismům řízeným hormonálně a pomocí nervových reflexních reakcí. Hodnotu krevního tlaku (TK) uvádíme jako zlomek, který má v čitateli hodnotu systolického tlaku a ve jmenovateli hodnotu diastolického tlaku. Systolický tlak je nejvyšší tlaku, vznikající při stažení komor, vhání krev do tepen. Diastolický tlak je tlak během ochabnutí komor, je ovlivněn především odporem drobných tepének (arteriol).

Co je to hypertenze?

Zvýšení krevního tlaku, neboli systémová hypertenze, je definováno jako opakované zvýšení hodnot TK na 140/90 a více, naměřené minimálně při dvou různých návštěvách. Měření by mělo být prováděno v sedě po nejméně 10 minutách klidu a s přiložením manžety, jejíž rozměr je přiměřený rozměru paže vyšetřované osoby. Při prvním kontaktu s nemocným je potřeba měřit krevní tlak na obou horních končetinách. Výskyt hypertenze u dospělé populace v České republice se uvádí 25 %. Hypertenze představuje závažný rizikový faktor kardiovaskulárních chorob.

Jaké jsou rizikové faktory hypertenze?

Naprostá většina nemocných s vysokým krevním trpí takzvanou primární (esenciální) hypertenzí. U těchto nemocných neznáme konkrétní vyvolávající příčinu, ale známa řadu faktorů jež k vysokému krevnímu tlaku přispívaj. Patří sem dědičná dispozice, nadváha, nedostatek pohybu a spánku, obecně nezdravý životní styl, nadměrný přísun soli v potravě. Naproti tomu u malé skupiny nemocných (asi v 5 %) je hypertenze důsledkem jiného onemocnění, jedná se o sekundární hypertenzi (například při zúžení ledvinné tepny, koarktace aorty, hormonálně podmíněná hypertenze). Na sekundární hypertenzi máme podezření zejména u mladých osob, nebo náhlého zhoršení dříve dobře kontrolované hypertenze

Jaké jsou příznaky a komplikace hypertenze?

Arteriální hypertenze je záludné onemocnění tím, že toto zvýšení krevního tlaku může být dlouho bez příznaků a prvním projevem mohou být až závažné komplikace plynoucí z poškození cílových orgánů formou cévní mozkové příhody, srdečního infarktu, srdečního selhání, selhání ledvin. Nebo jsou příznaky málo nápadné a málo specifické, čímž svádějí k nesprávné interpretaci, nebo jejich bagatelizaci. K těmto nespecifickým příznakům patří nevýkonnost, únava, bolest hlavy, zhoršení zraku.

Jaká vyšetření provádíme u hypertenze?

Zvýšení krevního tlaku je nutno objektivizovat opakovaných měřením. Při nejasnostech lze využít ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (TK Holter). Kromě pečlivé anamnézy a fyzikálního vyšetření s poslechem periferních tepen je vždy nutno provést zhodnocení celkového kardiovaskulárního rizika, základní vyšetření moče a krevní testy, ekg. U vybraných skupin nemocných provádíme navíc echokardiografii, vyšetření očního pozadí, ultrazvukové vyšetření krkavic a femorálních tepen, vyšetření proteinurie. Při podezření na sekundární hypertenzi je třeba vyšetřit také ledviny a ledvinné tepny, v některých případech vyšetření oblouku aorty pomocí počítačové tomografie k vyloučení koarktace, endokrinologická vyšetření, případně zobrazení nadledvin počítačovou tomografií. Ve specielních situacích je nutno odebrat katetrizačně krev přímo z ledvinných žil.

Jaké jsou možnosti léčby hypertenze?

Konzervativní léčba.

Ukaždého hypertonika je základem léčby řádná životospráva. Dle hodnot krevního tlaku pak přistupujeme k léčbě medikamentosní ve formě podávání léků, v akutních případech v injekční formě. V dnešní době máme k dispozici širokou paletu léků, zahrnující diuretika (močopudné léky), blokátory beta receptorů, inhibitory angiotenzin I- konvertujícího enzymu, sartany, blokátory kalciových kanálů, léky ovlivňující centrální alfa receptory, blokátory periferních alfa receptorů, léky působící na centrální imidazolinové receptory, antihypertenziva s přímým vazodilatačním účinkem. K dispozici je i řada fixních kombinací účinných látek v jedné tabletě. Pacienti s obtížně korigovatelnou hypertenzí, jakož i nemocní s podezřením na sekundární hypertenzi, by měli být vyšetřeni ve specializované poradně pro hypertenzi.

Invazivní léčební postupy.

Tyto způsoby léčby se týkají sekundárních forem hypertenze, kdy usilujeme o odstranění vyvolávající příčiny. Patří sem tedy chirurgická korekce koarktace aorty, nebo odstranění hormonálně aktivního nádoru vyvolávajícího hypertenzi, ale také například katetrizační rozšíření zúžené ledvinové tepny (obdobně jako katetrizační angioplastikla věnčité tepny u ischemické choroby srdeční).

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU