Jednotka intenzivní péče - kardiologie

Jednotka intenzivní péče - kardiologie (JIPK) se nachází v 1. nadzemním podlaží pavilonu D1 Fakultní nemocnice Olomouc v přímé návaznosti na Oddělení intervenční kardiologie.
JIPK disponuje 5 lůžky, na kterých je ročně hospitalizováno 650-750 pacientů (např. v roce 2009 bylo na JIPK hospitalizováno 684 klientů) ze spádové oblasti Olomouckého kraje a přilehlých regionů (cca 800 tis. obyvatel). Medián délky hospitalizace byl 2 dny a ve většině případů byl klient následně předán do péče standardního oddělení 1. interní kliniky kardiologie na telemetricky monitorované lůžko.
JIPK disponuje vyškoleným zdravotnickým personálem a moderním technologickým zařízením, které zahrnuje komplexní vybavení pro neinvazivní a invazivní monitorací hemodynamiky a vitálních funkcí, přístroje pro plnohodnotnou umělou plicní ventilaci, kontinuální hemoeliminační a hemofiltrační přístroj a mechanické srdeční podpory (intraaortální balónková kontrapulzace a mimotělní membránový oxygenátor – tzv. ECMO). Samozřejmostí je pro diagnostiku a vedení některých výkonů (kanylace centrálních žil, perikardiální a pleurální punkce) nepřetržitá dostupnost echokardiografie s možností provedení standardního transtorakálního, transezofageálního a intrakardiálního vyšetření a dočasné transvenózní stimulace. Pro případ náhlé zástavy oběhu je k dispozici zevní kompresní automatický systém pro nepřímou srdeční masáž s následnou možností intravaskulární řízené terapeutické hypotermie.

JIPK poskytuje specializovanou hospitalizační péči o pacienty s akutními koronárními syndromy (především akutní koronární syndromy s elevacemi ST segmentů a rizikové formy akutních koronárních syndromů bez elevací ST segmentů). Tito pacienti tvoří většinu hospitalizovaných na JIPK a standardně jsou přijímáni po provedení direktní perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu. Tato reperfuzní strategie léčby akutních koronárních syndromů je standardem, farmakologická léčba (trombolýza) se využívá pouze v ojedinělých případech. Většina pacientů s nekomplikovaným průběhem je předána do péče standardního oddělení kliniky nebo do spádového a odesílajícího pracoviště. V případě nutnosti urgentního kardiochirurgického výkonu (revaskularizace tzv. aortokoronárním bypassem, náhrada chlopně, chirurgická korekce ruptury komorového septa nebo srdeční stěny) je pacient předán přímo na operační sál. Komplikované formy akutního infarktu myokardu jsou léčeni všemi moderními farmakologickými a nefarmakologickými metodami.
Na JIPK je poskytována péče pacientům se závažnými formami akutního srdečního selhání s možností terapie všemi v současnosti dostupnými farmakologickými a nefarmakologickými metodami podpory oběhu (včetně plnohodnotné mechanické srdeční podpory), v indikovaných případech s odesláním pacienta k srdeční transplantaci.
Ve spolupráci s Oddělením urgentního příjmu jsou na JIPK přijímáni pacienti s rizikovými formami akutní plicní embolie s možností indikace nepřetržitě dostupných forem reperfuzní terapie (farmakologická trombolytická terapie, kardiochirurgická embolektomie a katetrizační mechanická fragmentace embolu v plicnici).
Dále jsou na JIPK hospitalizováni pacienti s život ohrožujícími arytmiemi, kteří jsou indikováni k akutní elektrické kardioverze, v případě tzv. arytmické bouře k intravenózní farmakologické antiarytmické léčbě, umělé plicní ventilaci v hluboké analgosedaci, transvenózní kardiostimulaci k tzv. overdrivingu (přestimulování) arytmie a v krajním případě na zavedenou léčbu rezistentní arytmie s odesláním k srdeční transplantaci.
Pacienti po kardiopulmonální resuscitaci jsou standardně na JIPK léčeni podle protokolu terapeutické hypotermie s využitím přístroje pro intravaskulární řízené chlazení. 

Dále v rámci ambulantního provozu jsou na JIPK prováděny elektivní elektrické kardioverze (120-150/rok), diagnostické a evakuační perikardiální punkce (cca 20/rok) a ve spolupráci s ambulancí plicní hypertenze pravostranné srdeční katetrizace (cca 80/rok) ke kvantifikaci, diferenciální diagnostice plicní hypertenze s testem vazoreaktivity. Kromě toho zajišťuje personál JIPK nepřetržitou dostupnost dočasné transvenózní kardiostimulace a bed-side echokardiografie (včetně transezofageálního vyšetření) pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc (především Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení urgentního příjmu).

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
Tel.: +420 58844 3220
Freeset FNOL: +420 58844 2724
E-mail: martinhutyra@seznam.cz

Ošetřovatelská péče na JIPK

Ošetřovatelskou péči na JIPK poskytují zdravotničtí pracovníci nelékaři, kteří absolvují postgraduální specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Tito pracovníci prohlubují a rozšiřují znalosti ve svém oboru prostřednictvím celoživotního vzdělávání, účastní se kurzů, seminářů a kongresů.
Individualizovaná ošetřovatelská péče je poskytována podle nejnovějších trendů a vědeckých poznatků prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Na základě odebrané ošetřovatelské anamnézy a zhodnocení poruch potřeb pacienta stanoví sestra ošetřovatelské diagnózy a plán ošetřovatelské péče, který průběžně hodnotí a koriguje. Etický kodex sester a práva pacientů jsou respektována v plném rozsahu.
Chod JIPK je dán časovým harmonogramem, který je uveden v Domácím řádu I. interní kliniky. Každý pacient přijatý na JIPK je s tímto Domácím řádem seznámen.
Návštěvy jsou stanoveny ve všední dny od 15,00 – 16,30, o víkendech a svátcích od 10,00 – 11,30, 15,00 – 17,00 hod. Díky široké spádové oblasti jsou po domluvě umožněny návštěvy u pacientů mimo stanovenou dobu.
Při přijetí je vypisován tiskopis Souhlas s hospitalizací, ve kterém je důležité uvést osobu/osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta. Informace jsou podávány lékařem a to pouze ústně při osobní návštěvě. Telefonické informace se neposkytují z důvodu ochrany informací před zneužitím.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU