Lůžkové oddělení 4

Lůžkové oddělení 4 (ODD4) se nachází v 5. nadzemním podlaží pavilonu D2 Fakultní nemocnice Olomouc. Oddělení disponuje 24 lůžky na dvoulůžkových pokojích, na kterých je ročně hospitalizováno kolem 1500 pacientů (např. v roce 2009 bylo na ODD4 hospitalizováno 1538 klientů) ze spádové oblasti Olomouckého kraje a přilehlých regionů (cca 800 tisíc obyvatel). Průměrná délky hospitalizace byla v roce 2009 5 dní, a ve většině případů byl klient následně propuštěn do domácího ošetřování. ODD4 disponuje vyškoleným zdravotnickým personálem a moderním technologickým zařízením, které zahrnuje také přístroje ke kontinuálnímu monitorování EKG. Pro oddělení je 24 hodin denně dostupné echokardiografické a koronarografické vyšetření. Pro případ náhlé zástavy oběhu je k dispozici resuscitační tým I. interní kliniky a možnost využití zevního kompresního automatického systému pro nepřímou srdeční masáž, umělé plicní ventilace a následné komplexní resuscitační péče na jednotce intenzivní péče I. interní kliniky.
ODD4 poskytuje specializovanou hospitalizační péči o pacienty s akutními koronárními syndromy (především akutní koronární syndromy bez elevací ST a nestabilní angina pectoris) a také stabilními formami ischémické choroby srdeční. U těchto pacientů je zpravidla v den přijetí provedeno koronarografické vyšetření s případnou navazující direktní perkutánní koronární intervencí (PCI) s implantací stentu nebo kardiochirurgickou revaskularizací aortokoronárním bypassem (CABG). Komplikované a prognosticky závažné formy akutních koronárních syndromů jsou předány k léčbě na jednotku intenzivní péče I. interní kliniky. U pacientů s chlopenními vadami a dalšími srdečními vadami je prováděno kompletní katetrizační i neinvazivní došetření a následně jsou léčeni na kardiochirurgické klinice operací postižené chlopně, nebo pomocí moderních intervenčních zákroků, jako je např. katetrizační uzávěr defektu síňové přepážky nebo katetrizační náhrada aortální chlopně.
Na ODD4 je dále poskytována péče pacientům akutním i chronickým srdečním selháním s možností terapie všemi v současnosti dostupnými farmakologickými a nefarmakologickými metodami, včetně srdeční resynchronizační léčby (CRT), implantace podkožních kardioverterů-defibrilátorů (ICD), v indikovaných případech příprava a odeslání pacienta k srdeční transplantaci.
Dále jsou na ODD4 hospitalizováni a došetřováni pacienti s různými typy srdečních arytmií, u kterých často navazuje invazivní elektrofyziologické vyšetření. V současné době je většina síňových arytmií léčena katetrizační radiofrekvenční ablací, která vede k trvalému vyléčení arytmie a pacienti následně již nemusí užívat žádné léky k potlačení arytmií.
U pacientů s obtížně léčitelnou hypertenzí je prováděno kompletní vyšetření příčin hypertenze, jako jsou například nadprodukce určitých hormonů nadledvin nebo zúžení ledvinových tepen. Jsou prováděny rovněž speciální provokační či supresní testy u určitých typů hormonálních nadprodukcí.

Důležitou součástí oddělení 4 je čtyřlůžkový Kardiostacionář I. interní kliniky, který byl nově zřízen v dubnu 2010 a slouží zejména ke krátkodobým jednodenním hospitalizacím pacientů podstupujících koronarografické vyšetření. U pacientů je v poslední době stále více využíván „radiální přístup“ k srdci cestou tepny na předloktí, díky jemuž odpadá nutnost několikahodinové imobilizace pacienta na lůžku s kompresí třísla. Dále jsou na Kardiostacionáři ambulantně observováni pacienti po určitých specializovaných ambulantních vyšetřeních nebo zákrocích, jako jsou např. odběry krve z nadledvinkových žil, pravostranná srdeční katetrizace nebo klonidinový test. Probíhají intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami a našim cílem je, aby koronarografická vyšetření v brzké budoucnosti byla na Kardiostacionáři prováděna ambulantně a pacienti několik hodin po zákroku odcházeli domů.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU