Holter tlakový

Ambulantní monitorování taku krve, také nazývané TK Holter

Co to je Ambulantní monitorování tlaku krve (TK Holter), za jakým účelem se provádí a jaké jsou jeho cíle?

Jednotlivě a příležitostně naměřené vysoké hodnoty tlaku v ordinaci a v podstatě ve fyzickém klidu běžným tlakoměrem ještě nemusejí znamenat onemocnění vysokým krevním tlakem, tak zvanou hypertenzní nemoc, protože mohou být ovlivněny celou řadou rušivých vlivů. Ambulantní monitorování tlaku krve, nesprávně nazývané též tlakový Holter (zkratka ABPM - Ambulatory Blood Pressure Monitoring) je metoda spočívající v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty krevního tlaku ale také pulzu zaznamenají. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných denních činnostech a také v období spánku, probíhá bez přítomnosti lékaře či zdravotní sestry. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, období spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky, případně vypočteno procento hodnot nad limit normy. Tím je vyloučen rušivý vliv přítomnosti lékaře či zdravotní sestry a prostředí zdravotnického zařízení (označovaný jako syndrom bílého pláště), je také zohledněn vliv běžné fyzické aktivity na krevní tlak a také přítomnost normálního poklesu tlaku v období spánku. Vypočtené průměry pak umožňují jednak s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi, vyloučit zmíněný syndrom bílého pláště či vliv jiných rušivých faktorů a umožňují především stanovit závažnost hypertenze a tedy její rizikovost. Víme, že vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem srdečních onemocnění, především infarktu srdečního, ale také cévní mozkové příhody, je spojen s řadou komplikací - očních, ledvinových, cévních a rizikovost je závislá na stupni závažnosti hypertenze. Vyšetření také umožňuje odhalení nebezpečných příhod poklesu krevního tlaku, tak zvané hypotenze, která může být příčinou závratě, případě i ztráty vědomí (mdloby, synkopy) a je proto přínosné také u nemocných vyšetřovaných pro náhlou ztrátu vědomí.

Jak tento test probíhá?

Měření probíhá podobně jako u běžně prodávaných digitálních tlakoměrů, kdy je na paži umístěna měřící manžeta vybavená čidlem, které snímá zvuky vycházející z pulzující pažní tepny, nafouknutí manžety zajišťuje malý kompresor, vypuštění manžety automatický ventil, nafukování a vypouštění manžety je řízeno mikroprocesorem v přístroji. Naměřené hodnoty tlaku a také tepové frekvence v průběhu dne a noci jsou zaznamenány do paměti přístroje a odtud po odevzdání přístroje přepsány na pevný disk počítače, a jsou pak speciálním programem zpracovány - především jsou vypočteny průměrné hodnoty tlaku za interval denní, interval období spánku a za celkový interval 24 hodin, jsou vyhledána maxima a minima tlaku a vypočteno procento hodnot, které jsou nad limitem normálního tlaku pro daný interval. Vypočtené průměry jsou porovnány se stanovenými normami a podle toho je krevní tlak označen jako nízký (hypotenze), optimální, normální, mírně zvýšený, středně závažně nebo závažně zvýšený.

Co mi můžete tímto vyšetřením zjistit a jaký to pro mne bude mít přínos?

Vyšetření vylučuje rušivé vlivy přítomnosti lékaře či zdravotní sestry, prostřední zdravotnického zařízení a další rušivé faktory. Umožňuje jednoznačně stanovit, zda je krevní tlak vysoký (hypertenze), normální, či nízký (hypotenze), umožňuje přesně klasifikovat stupeň závažnosti hypertenze a její rizikovost pro srdeční onemocnění, mozkové příhody, cévní, oční a ledvinové komplikace, umožňuje vyloučit epizody nebezpečně nízkého krevního tlaku jako příčiny závratě, nebo dokonce ztráty vědomí (synkopy).

Jaká jsou rizika výkonu?

Vyšetřovací metoda nemá žádná známá rizika.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU