Investiční úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Investičního úseku je odborná příprava a technická realizace investic FNOL. 

Investiční náměstek (IN) v rámci své funkce zajišťuje odbornou přípravu a technickou realizaci investic.

ODBOR STAVEBNĚ TECHNICKÝ (OST) zajišťuje komplexní agendu při pořízení a reprodukci zdravotnických prostředků v oblasti výstavby a stavební připravenosti pro instalaci zdravotnické techniky - záměr, specifikace zadání, projektové podklady včetně průzkumů, zkoušek a měření, zajištění projektové dokumentace všech stupňů, výkon inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb včetně jejich změn a odstraňování, projednání a zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy pro povolování staveb a jejich užívání (včetně územních řízení).

Oddělení přípravy investic (OPI) zajišťuje zpracování technické části strategických a rozvojových záměrů FNOL. Zajišťuje projektovou dokumentaci všech stupňů v souladu se Stavebním zákonem a Zákonem o veřejných zakázkách (studie, projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro získání stavebního povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele, …).
Zajišťuje doplňující podklady pro stavební investici (veškeré požadované průzkumy, zkoušky, měření související s přípravou, realizací a uvedením do provozu investice) po celou dobu procesu  stavební  investice  od  záměru  až  po  ukončení  záruky,  včetně  odstraňování vad plynoucích ze záruky.Zajišťuje projednání a zajištění potřebných stanovisek a rozhodnutí se Stavebním úřadem Magistrátu města Olomouc a dalšími orgány státní správy, jejichž stanovisko je nutné pro povolování staveb a jejich užívání. Zajišťuje podklady pro převody nemovitostí a věcný styk s katastrálním úřadem.

Oddělení realizace investic (ORI) zajišťuje výkon inženýrské činnosti při realizaci staveb včetně jejich změn a odstraňování staveb.Zajišťuje výkon TDI (TDS) u realizovaných staveb osobou s odpovídající kvalifikací.Zajišťuje koordinaci všech činností souvisejících s realizací stavební investice v rámci FNOL i mimo ní, Odpovídá za to, že způsob provádění stavebních prací je v souladu s podmínkami stavebního povolení, bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů, jsou dodržovány příslušné technologické předpisy a stavba je prováděna podle schválené projektové dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo, na základě které je stavba realizovaná.

Oddělení technické přípravy (OTP) zpracovává jednoduché dokumentace k zajištění drobných investičních i neinvestičních akcí stavebního charakteru, včetně rozpočtů. Spolupracuje při externím zpracování projektové dokumentace všech stupňů, kde koordinuje odborné požadavky ostatních organizačních jednotek FNOL. Metodicky řídí specialisty jiných organizačních jednotek FNOL v rámci zpracování projektové dokumentace všech stupňů a realizace staveb, kteří jsou odpovědni za danou oblast. Zejména se jedná o bezpečnost práce, požární ochranu, elektronickou požární signalizaci, elektronické zabezpečovací systémy, hygienu práce a prostředí, rozvody nízkého napětí vč. zálohování, vysokého napětí, měření a regulace, rozvody vody a kanalizace, rozvody tepla a teplé vody, ekologie a sadových úprav, vzduchotechniky a klimatizací, meziplynů, vyhrazených technických zařízení, elektronických systémů, systémů informačních technologií a jejich rozvodů, plynových zařízení a rozvodů.Kontroluje kvalitu a správnost externě zajišťované projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtů.Kontroluje kvalitu předložených nabídek na realizaci stavebních investic v rámci veřejných zakázek.

Pracovní tým a kontakty:

Investiční náměstek Ing. Jaroslav Junek tel.: 588 443 596
Vedoucí OST Ing. Miroslav Kvapil tel.: 588 442 871
Vedoucí OPI Ing. Martin Říha tel.: 588 444 737

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU