Hemato-onkologie

Protokol Indikace aktivní aktivní s náborem Hlavní zkoušející Koordinátor
AZA MDS 003 Myelodysplastický syndrom - pro pacienty závislé na transfúzích   ano Doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD. Kateřina Sičová
ALX0681-C302 Trombotická trombocytopenická purpura (získaná) - následná studie pro pac. ze studie ALX0681-C301 ano   MUDr. Antonín Hluší, PhD. Kateřina Sičová
AC220-007 Akutní myeloidní leukemie ano   doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
TP0001 Idiopatická trombocytopenická purpura   ano MUDr. Antonín Hluší, PhD. Kateřina Sičová
Daunodouble Akutní myeloidní leukemie   ano doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
AC220-A-U302 Akutní myeloidní leukemie   ano doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Kateřina Sičová
OMB 112517 Chronická lymfocytární luekémie  (ne-Hodgkinský lymfom) ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
G028667 Chronická lymfocytární luekémie  (ne-Hodgkinský lymfom) ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
CLL-8/A Chronická lymfocytární luekémie   ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
CAMN107A2303 Chronická myeloidní leukémie ano   Prof. MUDr. Faber Edgar, CSc. Ivana Marešová
AV 001 Chronická myeloidní leukémie ano   Prof. MUDr. Faber Edgar, CSc. Ivana Marešová
ACE-CL-309 Chronická lymfocytární leukemie ano   Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Ivana Marešová
CC-5013-DLC-002  Ne-hodgkinský lymfom   ano Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
C25006  Ne-hodgkinský lymfom   ano doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
MOR208C203  Ne-hodgkinský lymfom   ano prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
LYMRIT 37-01  Ne-hodgkinský lymfom   ano Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
OP-103 mnohočetný myelom   ano doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
IKEMA EFC15246 Mnohočetný myelom  ano   MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. Mgr. V. Kajaba, Ph.D.
C16019 Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící léčbu perorálním ixazomibem po úvodní léčbě u pacientů s  MM po transplantací dříve odebraných kmenových buněk ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Mgr. Kateřina Černocká
C16021 Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící léčbu perorálním ixazomibem po úvodní léčbě u pacientů s nově diagnostikovaným MM neléčených transplantací kmenových buněk   ano prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Mgr. Kateřina Černocká
CFZ014/Arrow Otevřené klinické hodnocení fáze 3 u subjektů s relabujícím a refrakterním MM užívajících carfilzomib v kombinaci s dexamethasonem, porovnávající dávkování jednou týdně oproti dvakrát týdně ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Mgr. Kateřina Černocká
EMN02/HOVON 95 Fáze 3 studie srovnávající Bortezomib, Melfalan,Prednison s vysokodávkovaným Melfalanem s následnou konsolidační léčbou Bortezomib, Lenalidomid, Dexamethason a Lenalidomidem v udržovací fázi u pacinetů s nově diagnostikovaným MM. ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Mgr. Kateřina Černocká
EMN 11/HO114MM Indukční a konsolidační léčba pomalidomidem kombinovaným s carfilzomibem a dexamethasonem, s následnou udržovací léčbou pomalidomidem nebo pomalidomidem v kombinaci s dexamethasonem pro pacienty s MM progredující po první linii léčby lenalidomidem a bortezomibem   ano doc.Jiří Minařík Mgr. Kateřina Černocká
EFC 14335 ICARIA Fáze 3 studie srovnávající Isatuximab, pomalidomid a dexamethason s kombinací dexamethason, pomalidomid u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem. ano   doc.Jiří Minařík Mgr. Kateřina Černocká
CMG 2008/EMN441 Fáze 3 multicentrické, randomizované, kontrolované studie zjišťující účinnost a bezpečnost cyklofosfamidu, lenalidomidu a dexamethasonu versus melfalanu s následnou transplantací kmenových buněk u nově diagnostikovaných pacientů s MM. ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Mgr. Kateřina Černocká
C16029 Randomizovaná, otevřená studie, fáze 2/3, porovnávající kombinaci ixazomib+dexametason a pomalidomid + dexamethason u pacientů s relaxujícím/refrakterním mnohočetným myelomem.    ano Mudr. Tomáš Pika, PhD. Mgr. Kateřina Černocká
54767414MMY3007 Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III srovnávací léčbu VMP ( VELCADE ( bortezomib) -Melfalan - Prednison) s VMP v kombinaci s daratumumabem ( D-VMP) u pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nemohou být léčeni vysokodávkovou terapií. ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Iveta Slánská, DiS.
   C16010 Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 hodnotící kombinaci perorálního MLN9708 a lenalidomidu s dexamethasonem ve srovnání s kombinací placeba a lenalidomidu s dexamethasonem v léčbě dospělých pacientů s relabujícím a/nebo reftakterním mnohočetným myelomem ano   prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Iveta Slánská, DiS.
KCP-330-023 Randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze III srovnávající Selinexor,Velcade a Dexamethason versus Velcade a Dexamethason u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem.   ano prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Iveta Slánská, DiS.
EFC12522 IMROZ Fáze 3 studie srovnávající Isatuximab v kombinaci s Bortezomibem,Lenalidomidem a Dexamethasonem versus Bortezomib,Lenalidomid a Dexamethason u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem nevhodných k transplantaci   ano doc.MUDr.Jiří Minařík Iveta Slánská, DiS.
kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU