Kdo jsme

Fakultní nemocnice Olomouc je oprávněna dle platného Statutu FNOL a Zřizovací listiny FNOL podílet se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost.

Tato klinická hodnocení jsou realizována v souladu s platnými právními předpisy České republiky, platnými národními a mezinárodními doporučeními pro klinická hodnocení a plně v souladu s etickými principy.

Za účelem administrativního zpracování klinických hodnocení ve FNOL bylo v roce 2012 zřízeno Oddělení vědy a výzkumu. Tento odborný útvar zajišťuje přípravu smluv, zpracování interních podkladů a podporu pro jednotlivá zdravotnická pracoviště. 

Návrhy smluv  jsou projednávány a schvalovány  na komisi OVaV v měsíčních intervalech.

Členové komise OVaV:

předseda komise:  prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

místopředsedkyně:  MUDr. Eleni Mikušková – náměstkyně LP

Ostatní členové:

MUDr. JUDr. Dušan Klos – zástupce chirurgických oborů

prof. MUDr. Tomáš Papajík, Ph.D. – zástupce za Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc

prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D. – zástupce za Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc

Mgr. Sabina Procházková – právník

Mgr. Zuzana Tomčíková – právník

Mgr. Jan Orolin, Ph.D. – farmaceut - vedoucí oddělení klinických studií

Bc. Radka Sedláčková – zástupce vedoucího koordinátora

Ing. Eva Čečotková – zástupce ekonomického úseku

Gabriela Tichá – administrátor klinických hodnocení

 

Who we are

The University Hospital Olomouc is, in accordance with its Regulations and the Deed of Establishment, fully authorized to perform clinical trials of medical products and equipment with the aim to confirm their efficacy, safety and quality.

Clinical studies are carried out in full compliance with the legal regulations of theCzechRepublic, Good Clinical Practices (GCP) and ethical principles.

The Department of Science and Clinical Research was founded for the purpose of administrative support of clinical trials in 2012. This department is responsible for preparation of contracts, internal documents and support of individual departments involved in clinical studies.

The Committee of the Department of Science and Clinical Research reviews individual contracts proposals on a monthly basis for safety and ethical issues ensuring thus protection of patients participating in research projects.

kontaktní adresa Klinické studie a výzkum

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU