Historie

1960 - vznikl anesteziologický ordinariát při chirurgické klinice FN Olomouc s ordinářem MUDr. A. Hirschem.

1965 - vzniklo samostatné anesteziologické oddělení s vedoucím prim. MUDr. Alfrédem Hirschem. Oddělení mělo pouze 3 lékaře, a proto zpočátku muselo být svěřováno vedení anestezie střídavě členům chirurgických klinik. Rovněž anesteziologických sester byl nedostatek, suplovaly je sestry sálové.

Byla zavedena řádná dokumentace všech anestézií, nové anesteziologické postupy, nová myorelaxancia, inhalační anestetika, intravenózní anestetika, potencovaná anestezie, neuroleptanestezie, řízená hypotenze a zaváděny novinky v neodkladné i dlouhodobé resuscitaci. Během 3 let se oddělení rozrostlo na 10 lékařů a 13 sester. Pouze dva lékaři byli muži, proto byli chirurgy pojmenováni „Fredies girls" Prim. Hirsch byl bezesporu průkopníkem oboru, jedním z jeho československých zakladatelů, skvělým odborníkem a výborným učitelem.

1975 - byla otevřena lůžková část s pěti resuscitačními lůžky, jeho vedením a výukou lékařů i sester byla pověřena doc. Adolfa Scheinarová.

1981 - po odchodu prim. MUDr. A. Hirsche do penze se stala přednostou ARO doc. MUDr. Adolfa Scheinarová, CSc., která se zasloužila o vznik Kliniky anestezie a resuscitace FN Olomouc . Za jejího vedení začala modernizace přístrojové techniky na lůžkové i anesteziologické části a v roce 1992 byla otevřena ambulance pro léčbu bolesti. Klinika se rozrostla na 23 lékařů anesteziologů a 42 sester.

1994 - Doc. MUDr. Scheinarová po odchodu do důchodu předala kliniku prim. MUDr.Oldřichu Markovi. Byla dokončena modernizace a unifikace přístrojového vybavení anesteziologické i lůžkové části kliniky. Byly zavedeny nové moderní postupy ve vedení celkové i regionální anestezie nejen pro operační, ale i pro jiné diagnostické a léčebné výkony. Rovněž byly rozpracovány postupy v anestezii a analgosedaci pro ambulantní výkony. Byly to především bronchoskopické výkony u dětí, premedikace dětí novými způsoby, awake - asleep - awake anestezie, analgosedace dětí během MR, CT vyšetření a řada dalších. Na klinice pokračuje rozvoj Ambulance bolesti, nově vznikla Ambulance anesteziologická. V roce 2001 se KAR stěhuje do nově otevřené budovy A chirurgických oborů. Lůžková část nyní obsahuje 10 lůžek. Od roku 2005 funguje Dospávací hala, určená pro bezprostřední pooperační sledování pacientů, od září 2006 i Pain servis, určený ke kontrole bolesti u pacientů s epidurální analgezií na klinikách.

2008 -po smrti MUDr. Marka v květnu 2008 byl vedením kliniky pověřen dosavadní zástupce přednosty pro LPP MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

2009 - přednostou byl jmenován MUDr. Jan Neiser. Došlo k rozšíření Anesteziologické ambulance, Ambulance bolesti ordinuje již po celý týden. Narůstá počet lékařů i sester spolu s nárůstem požadavků na anestezii. Lůžková část je vybavena bronchoskopem a přenosným ultrazvukem.

2012 – přednostou byl od 1.7. jmenován doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D. Klinika se na podzim rozšířila prostorově v budově Onkologie, kde vznikly nové prostory pro sestry i lékaře a kam bylo umístěno Centrum pro léčbu bolesti. Na místě Ambulance bolesti byla umístěna nadále rozšiřovaná Anesteziologická ambulance, počet anestezií za rok osciluje okolo 16 000. Výrazně narostl počet lékařů v doktorandském studiu. Narůstá počet intervenčních výkonů s ultrazvukovou navigací. Je obměňováno vybavení anesteziologickými přístroji na operačních sálech. K usnadnění obtížné intubace jsou k dispozici přístroje GlideSkope.

2013 – čekací doby před Anesteziologickou ambulancí se výrazně zkracují zavedením objednávacího systému v Klinickém informačním systému přímo z klinik operativních oborů. KARIM je vybavena ultrazvukovým přístrojem umožňujícím přesnější navigaci jehly u periferních nervových blokád  či orientační vyšetření hrudníku a srdce u pacientů JIRP.

2014 – provoz Anesteziologické ambulance probíhá souběžně ve 3 ambulancích. JIRP je vybavena vlastním ultrazvukovým přístrojem. Lékařské pokoje jsou dovybaveny PC, lékaři ve valné většině jsou dovybaveni osobními freesety. Ke konci roku KARIM disponuje 52 lékaři a 98 úvazky sesterskými.

kontaktní adresa Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU