Hemato-onkologická klinika

Hemato-onkologická klinika

Pro pacienty

 • Před vlastním přijetím na lůžkové oddělení kliniky se dostavte na ambulanci kliniky (pokud ošetřující lékař neurčí jinak), kde budou provedeny administrativní úkony týkající se Vašeho přijetí do nemocnice. K přijetí se dostavte v určenou dobu.
 • Přineste s sebou občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře, výsledky Vašich vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření, potvrzení o pracovní neschopnosti - pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací, toaletní a osobní potřeby, přezůvky, pyžamo nebo noční košili, župan. Vhodné je donést i další zdravotní dokumentaci, pokud ji máte k dispozici zejména u dlouhodobě nemocných.
 • Pokud chcete mít v průběhu hospitalizace ve FNOL vlastní pyžamo či noční košili, z hygienických důvodů si musíte zajistit jejich pravidelnou výměnu.
 • Možnosti zapůjčení ústavního prádla můžete využít i při hospitalizaci na ostatních klinikách a odděleních FNOL.
 • K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, eventuelně zbraně a mobilní telefony. Pokud však u sebe budete mít cenné věci, šperky, větší finanční částky či důležité doklady, doporučujeme požádat o jejich uložení do ústavního trezoru Fakultní nemocnice Olomouc. Informaci o uložení do trezoru získáte u zdravotních sester na oddělení.
 • Součástí hospitalizace je to, že Vás požádáme o podepsání souhlasu s přijetím do nemocnice. Je to důležitý právní úkon, jež chrání zdravotníky před obviněním z neoprávněné manipulace s pacientem. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných se hospitalizace řeší podle platných právních norem.
 • Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí Vás se všemi potřebnými informacemi o Vašem zdravotním stavu, o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale i s případnými komplikacemi. V průběhu hospitalizace budete průběžně informován(a) o svém zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.
 • Nebojte se zeptat na vše, co je Vám nejasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékař Vám rád vysvětlí vše, čemu nerozumíte.
 • Je důležité lékaře informovat o všech Vašich potížích, o tom, co Vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte Vaši léčbu.
 • V souvislosti s některými léčebnými výkony od Vás budeme požadovat podepsání tzv. Poučení a souhlasu pacienta s operací, diagnostickým, léčebným výkonem, anestezií. Jedná se o vyjádření Vašeho souhlasu s tím, že dobrovolně podstoupíte určité vyšetření či zákrok. Máte však právo i přes tento Váš podpis zákrok odmítnout a současně být informován(a) o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 • Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Znamená to, že nesmí bez Vašeho souhlasu, mimo výjimek vyplývajících z právních norem, hovořit o Vašem onemocnění ani o dalších skutečnostech, které se při výkonu své práce v nemocnici dozvěděli.
 • Sám (sama) rozhodnete, koho může Váš ošetřující lékař informovat o Vašem zdravotním stavu. Pokud si to nepřejete, budeme Vaše přání respektovat. Toto rozhodnutí písemně potvrdíte v rámci Poučení a souhlasu pacienta.
 • Po příchodu na oddělení se Vás ujme zdravotní sestra, která ve spolupráci s ošetřovatelkou a sanitárkou zajistí Vaše uložení na lůžko, sepsání Vašeho oděvu na tzv. šatní lístek a jeho uložení v ústavní šatně případně ve skříni na pokoji.
 • Pro uložení Vašich osobních věcí máte na pokoji k dispozici noční stolek, event. skříň.  Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV přijímačem a malou lednicí. K dispozici je WIFI internetové připojení a na požádání Vám bude zapůjčen notebook.
 • Nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.
 • Ošetřující lékař Vám určí nejvhodnější dietu. Jestliže jste doma dodržoval(a) speciální dietu (například diabetickou, žlučníkovou apod.), informujte prosím o této skutečnosti Vašeho lékaře. Tato dieta Vám pak bude připravována i v nemocnici.
 • Naordinovanou léčebnou dietu, prosím, dodržujte. Je to součást Vaší léčby.
 • Na všech odděleních kliniky je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a drogy.
 • Doba návštěv ve FNOL je upravena následovně:

pondělí - sobota

15.00 - 17.00 hod.

neděle, svátky

10.00 - 11.30 hod. a 15.00 - 17.00 hod.

Ve výjimečných případech lze dobu návštěvy individuálně určit po konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo službu konajícím lékařem na oddělení kliniky. V době chřipkových epidemií mohou být návštěvy na základě rozhodnutí hygienika dočasně zrušeny.

Při propuštění z oddělení kliniky Vám bude předána písemná zpráva pro vašeho ošetřujícího lékaře a budete informován(a) o dalším doporučeném postupu léčby.

Každou neděli jsou pro věřící pacienty konány v posluchárně Neurologické kliniky pravidelné bohoslužby, a to v době od 17.00 do 18.00 hodin.

Ve FNOL funguje Sociální oddělení, které zajišťuje sociální poradenství a pomoc hospitalizovaným, kteří pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pomoc druhé osoby.

Tato pomoc se týká:

 • zajištění pomoci v domácím ošetřování zdravotní agenturou Domácí péče nebo Pečovatelskou službou
 • umístění na Geriatrickém oddělení nebo v Léčebně pro dlouhodobě nemocné ( LDN )
 • podání žádosti do Domova důchodců a informace o dalších možnostech
 • pomoc osamělým matkám
 • sociální poradenství a pomoc handicapovaným a ohroženým dětem
 • poradenství při vyřizování invalidního důchodu a průkazek ZTP
 • konzultace v oblasti dalšího pracovního zařazení vzhledem ke změněnému zdravotnímu stavu
 • konzultace v oblasti poskytování příspěvků při dietním stravování

V areálu FNOL je pacientům k dispozici lékárna. Recepty předepsané lékaři FNOL je nejvhodnější vyzvednout v této ústavní lékárně. Provozní doba je od 8.00 do 16.00 hodin.

Chodící nemocní si mohou v rámci procházek v areálu FNOL zakoupit například časopisy, pohledy, toaletní potřeby či různé potraviny ve stáncích, které jsou zde v provozu.

Při odchodu z kliniky či oddělení informujte prosím zdravotnický personál o tom, kam odcházíte. Po návratu zpět ohlaste svůj příchod. Neopouštějte nemocniční areál.

Vjezd vozidel a parkování v areálu FNOL je možné za poplatek, pacienti hemato-onkologické kliniky si mohou nechat potvrdit  vjezdový lístek a zaplatí při výjezdu z nemocnice pouze 5 Kč.

Pošta Olomouc 5 je umístěna v budově staré vrátnice naproti ústavní lékárny. Otevírací doba je upravena takto: 8.00 - 11.30 hodin, 12.00 - 15 00 hodin.

Kde nás najdete - Hemato-onkologická klinika

Lůžkové oddělení
Ambulance
Orientrační plán areálu FNOL