I. interní klinika - kardiologická

I. interní klinika - kardiologická

Vědecká činnost a výzkum

Grant z vládního programu Zdraví lidu a zdravá výživa / Z 319-3
Název: Selektivní ablace zpětné dráhy atrioventrikulární nodální reentrální tachykardie elektrickým výbojem.
Řešitel: prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1991 - 1993

Grant IGA MZ ČR / 1262-3
Název: Vyšetřování synkopálních stavů nejasné etiologie pomocí testu na nakloněném stole.
Řešitel: prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1992 - 1994

Grant IGA MZ ČR / 2638-3
Název: Stanovení hraničních morfologických a funkčních parametrů pro adaptabilitu síní po implantaci DDD stimulace.
Řešitel: doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1995 - 1997

Grant IGA MZ ČR / NA 6440
NázevRadiofrekvenční katetrová ablace paroxysmální fibrilace síní pomocí dvou lineárních lézí v pravé síni.
Řešitel: MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2001 - 2002

Grant IGA MZ ČR / NA7217
Název: Léčba fibrilace síní úplnou izolací plicních žil vytvořením souvislé obkružující radiofrekvenční léze na síňové straně žilního ústí.
Řešitel: MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2002 - 2004

MZ ČR Národní program zdraví / 8096
Název: Organizace primární prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Řešitel: MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2002 - 2004

IGA MZd ČR NB 6563-3/2000
Název: Vztah vybraných parametrů fibrinolýzy a časné aterosklerózy u dyslipidemických jedinců středního věku.
Řešitel: Hutyra M., Slavík L., Novotná D., Karásek D., Halenka M., Vaverková H.

MSM 6198959205 
Název: Studium genů a molekulárních mechanismů, účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě.
Řešitel: prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
Spoluřešitelé: Lukl J., Richter M., Ostřanský J., Indráková J.: Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu. Vliv transplantovaných buněk na redukci infarktového ložiska.

IGA MZČR NR/9190-3
Název: Srovnání pravokomorové a biventrikulární stimulace u pacientů s vnucenou komorovou stimulací - Klinická studie Tugendhat
Řešitel: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Spoluřešitelé: J. Kupec, T. Mráz, D. Říhová, R. Vopálka, J. Vlašínová, J. Špinar, M. Novák, J. Vítovec

Návrh témat a školitelů, návrh počtu nově přijímaných studentů I. interní klinika - DSP pro ak.rok 2011/2012

Počet studentů v prezenční formě: 3 – 9, v kombinované formě: 1 – 7.

I. interní klinika navrhuje 1 téma v anglickém programu:
Prognostic value of substrate on the outcome of patients indicated to cardiac resynchronization therapy.
Školitel: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Genetické profilování u pacientů s fibrilací síní.
Školitel: Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA
Školitel konzultant: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1
Zabezpečení: projekt IGA UP: LF_2010_008 „Molekulární mechanismy zánětlivých nemocí kardiopulmonálního systému a komplikací implantační/transplantační léčby: příspěvek mezioborového integrovaného týmu“ (řešitel prof. Petřek) a projekt MSM ME-856 „Polymorfismy cytokinových genů u slovanských pacientů s postižením srdce a cév“ (řešitel: prof. Petřek). 
V rámci výše uvedených projektů je schválena spolupráce I. interní kliniky s Laboratoří imunogenomiky a proteomiky (LIGP, garantuje: prof. M. Petřek)

Téma: Aplikace genových polymorfismů ke stratifikaci a prognózování u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Školitel konzultant: Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1
Zabezpečení: projekt IGA UP: LF_2010_008 „Molekulární mechanismy zánětlivých nemocí kardiopulmonálního systému a komplikací implantační/transplantační léčby: příspěvek mezioborového integrovaného týmu“ (řešitel prof. Petřek) a projekt MSM ME-856 „Polymorfismy cytokinových genů u slovanských pacientů s postižením srdce a cév“ (řešitel: prof. Petřek). 
V rámci výše uvedených projektů je schválena spolupráce I. interní kliniky s Laboratoří imunogenomiky a proteomiky (LIGP, garantuje: prof. M. Petřek)

Téma: Molekulární mechanismy degenerativního postižení aortálních chlopní.
Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Školitel konzultant: Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1
Zabezpečení: projekt IGA UP: LF_2010_008 „Molekulární mechanismy zánětlivých nemocí kardiopulmonálního systému a komplikací implantační/transplantační léčby: příspěvek mezioborového integrovaného týmu“ (řešitel prof. Petřek) a projekt MSM ME-856 „Polymorfismy cytokinových genů u slovanských pacientů s postižením srdce a cév“ (řešitel: prof. Petřek). 
V rámci výše uvedených projektů je schválena spolupráce I. interní kliniky s Laboratoří imunogenomiky a proteomiky (LIGP, garantuje: prof. M. Petřek)

Téma: Kardiologické komplikace syndromu obstrukční spánkové apnoe.
Školitel: doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
Forma: kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Možnosti predikce odpovědi na antihypertenzní léčbu u pacientů s arteriální hypertenzí.
Školitel: MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Forma: prezenční
Počet studentů: 1

Téma: Hemodynamika atrioventrikulární blokády a remodelace myokardu ve světle deformační analýzy.
Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Forma: prezenční
Počet studentů: 1

Téma: Architektura levé síně a její vztah k funkčním parametrům u pacientů s fibrilací síní.
Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.
Forma: prezenční
Počet studentů: 1

Téma: Účinek resynchronizační kardiostimulace na chronické srdeční selhání ve vztahu k reaktivitě ANS.
Školitel: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Autonomní modulace srdeční frekvence ve vztahu k akutnímu infarktu myokardu – lokalizace, časnost revaskularizace.
Školitel: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Dopad radiofrekvenčních výkonů na autonomní modulaci srdeční frekvence.
Školitel: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Elektromagnetická interference u kardiologických implantátů.
Školitel: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
Počet míst: 1
Forma: prezenční/kombinovaná

 

Návrh témat a školitelů, návrh počtu nově přijímaných studentů I. interní klinika - DSP pro akademický rok 2012/2013

Počet studentů v prezenční formě:, v kombinované formě:

 

I. interní klinika navrhuje 1 téma v anglickém programu:

Renal denervation in patients with advanced heart failure, narrow QRS and maximalized pharmacotherapy. 

Školitel: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1-2

 

Téma: Efektivita renální denervace u pacientů s resistentní hypertenzí.

Školitel: doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA

Školitel specialista: MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1-2

 

Téma: Prevence kardiovaskulárních onemocnění ve světle EBM.

Školitel: doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Forma: kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Kombinace elektrokardiografických a echokardiografických parametrů v predikci respondérů resynchronizační léčby srdečního selhání.

Školitel: doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Sledování efektu primární radiofrekvenční izolace plicních žil na základě rozboru ekg a ambulantní holterovy monitorace.

Školitel: doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Kardiorenální syndrom.

Školitel: MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Hemodynamika atrioventrikulární blokády a remodelace myokardu ve světle deformační analýzy.

Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Forma: prezenční

Počet studentů: 1

 

Téma: Architektura levé síně a její vztah k funkčním parametrům u pacientů s fibrilací síní.

Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Forma: prezenční

Počet studentů: 1

 

Téma:Poškození myokardu kardiotoxickou chemoterapií a jeho časná detekce zobrazovacími a laboratorními metodami. 

Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Forma: prezenční

Počet studentů: 1

 

Téma: Vliv optimalizace síňokomorového a nitrokomorového intervalu stimulace na klinické a echokardiografické ukazatele srdečního selhání.

Školitel: MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Forma: prezenční

Počet studentů: 1

 

Téma: Účinnost perkutánní renální angioplastiky u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí.

Školitel: MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Možnosti využití katetrizační renální denervace u pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí.

Školitel: MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Forma: prezenční

Počet studentů: 1

 

Téma: Nové přístupy k elektrické kardioverzi fibrilace síní.
Školitel: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
Forma: prezenční/kombinovaná
Počet studentů: 1

Téma: Genetické profilování antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní.

Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

Školitel/konzultant: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Laboratoř kardioimunogenetiky FNOL)

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Genetické profilování antiagregační léčby u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

Školitel/konzultant: Ing. Eva Kriegová, Dr. (Laboratoř kardioimunogenetiky FNOL)

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Vybrané molekulárně genetické aplikace u pacientů s degenerativním postižením aortálních chlopní.

Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

Školitel/konzultant:prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.  (Laboratoř kardioimunogenetiky FNOL)

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

 

Téma: Vliv radiofrekvenční renální denervace na autonomní modulaci srdeční frekvence s rezistentní hypertenzí.

Školitel: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Forma: prezenční/kombinovaná

Počet studentů: 1

Prezentace autorů I. IK-K FNOL přijaté na mezinárodní kongresy v roce 2012: 

  • Kociánová, E., Václavík, J., Sedlák R. et al.: Effect of spironolactone in men and women with resistant arterial hypertension: insights from the ASPIRANT trial.

Accepted for presentation Evropský kongres o hypertenzi ESH 2012, Londýn, April 26 - 29, 2012. 

  • Václavík, J.; Kociánová, E., Sedlák, R., et al.: Does the effect of spironolactone treatment in patients with resistant arterial hypertension depend on age? Insights from the ASPIRANT trial.

Accepted for presentation Evropský kongres o hypertenzi ESH 2012, Londýn, April 26 - 29, 2012. 

  • Táborský, M. et al.: Lead extraction.

Accepted for poster: HEART RHYTHM 2012, Boston Massachusetts, May 9 - 12, 2012. 

  • Táborský, M.; Lazárová, M.; Václavík, J.: Catheter renal denervation in the treatment of patients with advanced heart failure - a pilot study.

Accepted for presentation:   HEART FAILURE 2012, Bělehrad, May 19 - 22, 2012. 

  • Minařík, T.; Břečka, D.; Vrkočová, K.; Táborský, M.: Changes of Interleukin 6 and NT-pro BNP in the response to cardiac resynchronization therapy.

Accepted for presentation CARDIOSTIM 2012, Nice, June 13 - 16, 2012.

Kde nás najdete - I. interní klinika - kardiologická