Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Členění kliniky

Anesteziologická část:

Poskytujeme anesteziologickou péči u prováděných výkonů u všech operačních oborů i u pacientů s nejvyšším rizikem, tj. s komplikovanými vedlejšími diagnózami, které neumožní provést operační výkon v nemocnicích nižšího typu.  Jedná se o komplikované výkony břišní a hrudní chirurgie včetně výkonů urologických a gynekologických, robotickou chirurgii, rozsáhlé operační výkony plastické chirurgie, výkony v oblasti tváře a krku, neurochirurgické výkony či výkony na skeletu.  Podáváme anestézii i v nechirurgických oborech, např. při léčebných procedurách na interní klinice, psychiatrii, onkologii, při CT či MR vyšetření apod.

Anesteziologická část poskytuje i analgosedaci k bezbolestnému provádění malých operačních, diagnostických a léčebných výkonů, popřípadě i pouze anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech s ohrožením základních životních funkcí.  Na požádání zajišťuje rovněž epidurální analgezii v průběhu porodu.

Kromě celkové anestézie poskytujeme i různé typy svodné anestézie, od centrálních blokád v míšním kanále  až po bloky periferních nervů – u těchto se stále více rozvíjí ultrazvuková navigace při vyhledávání místa aplikace.  Některé tyto periferních blokád jsou i přímo vyžadovány u některých chirurgických výkonů.

Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační pobyt pacientů v Dospávací hale. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Následně v případě nekomplikovaného průběhu pobytu je pacient převezen na standardní oddělení kliniky, na které byl operován. 

Pain service:

Mnohé, především operační, ale někdy i diagnostické výkony jsou komplikovány následnou bolestí. Tato bolest není chronická jako v případě pacientů léčených ambulancí pro léčbu bolesti, ale je akutní, upozorňuje na „nebezpečí", například poškození tkání, rozepnutí dutého orgánu, teplo nebo naopak chlad a podobně. Bolest vede ke kaskádě dalších dějů, které mohou komplikovat pooperační průběh (poruchy dýchání, vyprazdňování, zpomalení rehabilitace). Dosud je v obecném povědomí operace spojována s následnou silnou bolestí, ale nemusí tomu tak být vždy. Akutní bolest se většinou dá dobře ovlivnit, trvá relativně krátkou dobu. Nejčastěji je vázána na dobu bezprostředně po operačním výkonu, kdy je možno užít různé techniky pro její léčbu. Cílem služby Pain service je odstraňovat akutní bolest, popřípadě řešit komplikace bolestí způsobené. Nedílnou součástí práce je i edukace ošetřujícího personálu a zavádění nových terapeutických postupů do praxe. Služba je zajištěna vyškolenou anesteziologickou sestrou a lékařem se specializovanou způsobilostí. 

Lůžková část:

Vedoucí lékař JIRP: doc. MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.

Průměrně ročně na lůžkach JIRP ošetříme kolem 420 kriticky nemocných. Poskytujeme vysoce specializovanou péči při selhání základních životních funkcí. Naše oddělení je nyní vybaveno speciálními  resuscitačními lůžky a dýchacími přístroji s možností invazivní i neinvazivní umělé a podpůrné plicní ventilace. Mimo standardní monitoraci jsme schopni monitorovat také nitrolební a nitrobřišní tlak, krevní oběh a srdeční funkce přístroji pro invazivní i neinvazivní monitoraci hemodynamiky, mozkové funkce elektroencefalograficky nebo metabolickou spotřebu. Při selhání ledvin jsme schopni provádět kontinuální náhradu ledvinných funkcí, ve spolupráci s I. interní klinikou provádíme mechanickou podporu oběhu intraaortální balonkovou kontrapulzací. Oddělení je vybaveno přístroji pro analýzu krve (POCT - point-of-care testing), přístrojově je zabezpečeno dávkování léků a tekutin. Pro indikované pacienty máme možnost akutního bronchoskopického vyšetření. Rozvíjí se postupy rychlé ultrazvukové diagnostiky v intenzivní péči. Ve spolupráci s Kardiochirurgickou klinikou u indikovaných pacientů se selhávající respirační funkcí plic provádíme ECMO (mimotělní membránová oxygenace krve). Intenzivní a těsná spolupráce je též s fyzioterapeuty z Oddělení rehabilitace. Podílíme se v rámci transplantačního programu na odběru orgánů od dárců s prokázanou smrtí mozku. 

NIP/DIOP

Vedoucí lékař NIP/DIOP: MUDr. Ctirad Sedlák

V roce 2019 se Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc rozrostla o nově vzniklé oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP/DIOP) pro nemocné, u nichž po zvládnutí akutního kritického stavu nadále selhává jedna či více základních životních funkcí a je nutná jejich dlouhodobá a intenzivní podpora.

Příjmy pacientů na nové oddělení probíhají z akutních lůžek KARIM a lůžek intenzivní péče operačních i neoperačních oborů celé nemocnice i jiných zdravotnických zařízení. Kapacita nově otevřeného oddělení je deset lůžek v režimu následné intenzivní péče a čtyři lůžka v režimu dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Délka pobytu pacienta na NIP je možná až 90 dnů, na DIOP až 190 dnů. Nejčastější překlady z NIP/DIOP směřují na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče, oddělení interní, plicní, neurologická a rovněž do rehabilitačních zařízení. Personální a přístrojové vybavení odpovídá požadavkům na zajištění resuscitační a intenzivní péče.

Péče probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém režimu, ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékaři se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení disponuje moderním vybavením odpovídajícím trendům současné péče. Přínosem je zvedací technika a hygienické zázemí pro ležící pacienty s možností sprchování na lůžku. Na oddělení probíhá intenzifikovaná rehabilitace, součásti projektu je i koncept bazální stimulace a individualizovaný přístup spolupráce s rodinnými příslušníky.

Žádost o přijetí na NIP/DIOP je třeba zasílat elektronicky na vedení kliniky.

Ambulantní část:

Ambulance anesteziologická

Vedoucí lékař MUDr. Jarmila Hložková

Všichni nemocní podstupující diagnostický nebo operační výkon v anestezii musí projít předoperačním vyšetřením a přípravou, které pomohou snížit rizika, plynoucí z podání anestezie. Toto vyšetření provádí praktický lékař nebo internista, mohou se na něm podílet i specialisté jiných oborů. Po kompletaci všech vyšetření je nutné jejich posouzení anesteziologem, který je zkontroluje a popřípadě navrhne další doplňující vyšetření. Pacienta poučí o průběhu anestezie, což pacient potvrdí podpisem informovaného souhlasu s anestezií. K zajištění těchto předanestetických  vyšetření v celé Fakultní nemocnici Olomouc (v minulém roce se jednalo o více než 16 600 vyšetření) byla zřízena Anesteziologická ambulance.

V současnosti je provozována ve třech ambulancích, na zajištění provozu se střídají lékaři KARIM se specializovanou způsobilostí. Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta.

Ordinační doba anesteziologické ambulance: pondělí - pátek   7:45 - 15:15 hodin

Předanestetické vyšetření:

 • Předem nutné objednání: 588 442 340
 • Objednání na přesný termín provádí v Klinickém informačním systému FNOL (KIS) lékař,  sestra příslušného pracoviště nebo  pacient sám.
 • Akceptujte  stanovený čas objednání, aby nedocházelo k narušování plynulého chodu ambulance. 

Při  předanestetickém  vyšetření  lékař anesteziolog provádí:

 • kontrolu  interního předoperačního vyšetření, výsledků odběrů krve, moče, apod. provedeného  internistou, praktickým lékařem, přijímajícím lékařem, ošetřujícím lékařem…
 • kontrolu správně vyplněného anesteziologického dotazníku a informovaného souhlasu pacienta s anestezií (formuláře jsou k dispozici na webových stránkách KARIM FNOL  - dokumenty ke stažení)
 • pohovor s pacientem 

Centrum pro léčbu bolesti: 

Vedoucí lékař MUDr. Marek Pieran

Zaměření centra pro léčbu chronické bolesti  - diagnostika a léčba chronických bolestivých stavů v trvání více než 3 měsíce, primárně již ošetřených příslušným specialistou,  kdy v popředí převládá stálá nebo opakovaná silná bolest, nedostatečně reagující na zavedenou základní léčbu. Je poskytována především symptomatická  léčba bolesti pomocí farmakoterapie,  invazivních metod a psychoterapie.

Realistickým cílem léčby  je celkový útlum především klidových bolestí, zlepšení pohyblivosti a umožnění denních aktivit,  ideálně s návratem k běžnému režimu a zlepšení kvality spánku, který je rušen bolestí.

Spektrum pacientů tvoří především bolestivá degenerativní onemocnění pohybového aparátu (80%), neuropatické bolesti a nádorová bolest (symptomatická léčba).

Stavy naopak nepatřící do působnosti našeho pracoviště jsou akutní bolest bez základního ošetření příslušným specialistou, bolesti hlavy a paliativní léčba.

Centrum bolesti pod KARIM FN Olomouc patří mezi pracoviště I. typu (tj. nevyššího). Pracuje zde 5 anesteziologů s licencí SSLB (Společnost pro  studium a léčbu  bolesti) ČLS JEP pro léčbu chronické bolesti, konzultuje s dalšími specialisty FN v rámci  multioborové spolupráce, poskytuje pregraduální i postgraduální výuku.

V roce 2012 byla původní Ambulance pro léčbu bolesti přemístěna a rozšířena. Nyní jako Centrum bolesti disponuje 2 ambulancemi pro ordinace, výkonovým sálkem, stacionářem se 3 lůžky, 2x týdně dochází klinický psycholog, je intenzivně rozvíjena multioborová spolupráce s onkology, psychiatry, neurology a fyzioterapeuty.

Provoz probíhá od pondělí do pátku, sestra je přítomna od 7.30 do 15.00.

Telefon k objednání do kartotéky je 585854679, pacienti jsou objednávání na sjednanou dobu. Čekací doba na první vyšetření je cca 4-6 týdnů, ve výjimečných případech po telefonické konzultaci s lékařem dříve.

Pracoviště poskytuje i konsiliární služby v rámci FN, probíhá průběžná spolupráce s klinikami FN na odborných studiích.

Od roku 2012 funguje denní stacionář se 3 monitorovanými lůžky.

Kapacita centra umožňuje cca 2500 vyšetření za rok, nárůst je 400 nových pacientů během roku, v ambulantní péči je nyní evidováno 650 pacientů.

Intervenční techniky v léčbě chronické bolesti prováděné na našem pracovišti: 

 • aplikace do trigger pointů
 • blokády somatických nervů (regionální)
 • neuroaxiální blokády - epidurální aplikace lokálních anestetik a kortikoidů,
 • blokády sympatiku (dočasné i trvalé RF sympatektomie)
 • intervenční postupy pro nádorovou bolest (blok ggl. coeliacum, ggl. impar)
 • topická aplikace některých specializovaných preparátů (kapsaicin) 

Unikátní metodou jsou prováděné radiofrekvenční techniky:

 • RF facetové denervace (indikací jsou axiální bolesti zad u spondylartóz)
 • PRF dorsálních kořenových ganglií (kořenové neuropatické bolesti)
 • RF sympatektomie (ICHDKK, Raynaudův sy)
 • PRF periferních nervů (periferní neuropatická bolest)

Centrum je umístěno nedaleko centrální budovy A  v budově H2 ve 4. podlaží (nad ambulancí Kliniky plicních nemocí - viz orientační plán FN), přístup je po schodišti od budovy E2 (Klinika ORL, Oční klinika), pro bezbariérový přístup nutno použít vchod od budovy H1. Parkování je možné dočasně v areálu FN u budovy Onkologie (H1), mimo areál u budov Teoretických ústavů Lékařské fakulty (příjezd od ulice Hněvotínská). 

Lékaři ambulance pro léčbu bolesti:

 • MUDr. Barbora Bertová
 • doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
 • MUDr. Jarmila Hložková
 • MUDr. Martina Kirchnerová
 • MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
 • MUDr. Marek Pieran

Kde nás najdete - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny