Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika

Historie

Stavba porodnice v areálu nemocnice v Nové ulici byla dokončena v roce 1899. Prvním primářem byl jmenován přednosta babické školy, MUDr. Eduard Frank, který později vyčlenil část tehdejšího přízemí (nyní 1. patro) pro gynekologii. V suterénu (nyní přízemí) byly byty a současně inspekční pokoje lékařů. Dr. Frank odešel v roce 1921 do penze a na místo primáře přišel z Brna doc. Jiří Trapl. Za jeho působení byl pro gynekologii přistaven operační sál v postranním traktu. Nyní je v těchto prostorách novorozenecké oddělení. V roce 1933 odešel doc. Trapl do Prahy a na jeho místo nastoupil prof. Otakar Bitmann, který obnovil v roce 1920 zrušenou babickou školu. Po osvobození, v roce 1945, vystřídal prof. Bitmanna opět brněnský docent Vladimír Vašek. Ten zřídil v suterénu vedle laboratoře i malý zvěřinec, který umožňoval provádět na klinice biologické testy na těhotenství. V listopadu roku 1951 nastoupil do funkce přednosty kliniky prof. Jan Maršálek, DrSc. V popředí jeho vědeckých zájmů byla kromě operativy endokrinologie, sterilita a onkologie. Docenil rovněž význam cytologie a začínající kolposkopie. Rozšířil proto stávající klinickou laboratoř o biochemickou a hormonální část. Z této činnosti pak vyplynul i vznik poradny pro bezdětná manželství, hormonální a onkologické.

Pro tuto rozsáhlou odbornou činnost a pro výchovu studentů se nedostávalo místo v prostorách vybudovaných koncem minulého století. Také personální vybavení kliniky nebylo dostačující. Z původního stavu 14 lékařů zbyla polovina a trvalo dva roky, než se stav doplnil mladými lékaři na 12. V roce 1954 vybudoval prof. Maršálek na klinice vlastní rentgenové pracoviště. V této době se soustřeďoval výzkumný zájem na zavádění nových diagnostických metod u tuberkulózy ženských rodidel a na sledování a hodnocení výsledků léčby zánětů antibiotiky ve spolupráci s ústavem patologické anatomie. Zvýšená pozornost se rovněž věnovala sterilním manželstvím. Zahájilo se vyšetřování mužské neplodnosti a kompletní sexuologické vyšetření ve spolupráci s ústavem lékařské chemie. Podmínky pro pedagogickou práci se budovaly od základu. Z vyučovacích pomůcek babické školy bylo možno použít pouze porodnický fantom a projekční přístroj na diapozitivy.

V polovině roku 1958 se začalo konečně s přestavbou a rekonstrukcí a klinika se přestěhovala na provizorní pracoviště do Řepčína. V té době však již vedení LF UP pozastavilo prof. Maršálkovi činnost pedagogickou a pověřilo výukou porodnictví a gynekologie obou směrů tehdejšího prvního asistenta MUDr. Eduarda Lindnera. Jeho zástupcem v této funkci byl as. MUDr. Karel Skácel. Prof. Maršálek však vedl ústav ještě do konce kalendářního roku. Od 1. ledna 1959 byl dr. Lindner pověřen vedením celé kliniky. Dva roky poté se přestěhovala klinika do renovované budovy. Prof. Gazárek převzal vedení kliniky v roce 1962. Kromě funkce přednosty kliniky vykonával po  dvě funkční období též funkci rektora UP Olomouc. Klinika se pod jeho vedením zabývala zejména problematikou perinatologie. Perinatální úmrtnost, která se tehdy pohybovala okolo 20 promile, se v důsledku zlepšující se péče o těhotné a novorozence stále snižovala a v devadesátých letech se dostala pod dříve neuvěřitelnou hranici 10 promile. Klinika byla též průkopníkem ve využití ultrazvuku, což je spojeno se jménem doc. Křikala, který patřil k předním uznávaným odborníkům v této nové disciplíně. Další prioritou byla oblast RIA stanovení hormonů. Prof. Talaš po návratu ze studijního pobytu v USA spolu s doc. Fingerovou vybudovali na klinice endokrinologickou laboratoř, která po řadu let byla špičkovým československým pracovištěm. V osmdesátých letech se začíná na klinice rozvíjet nová disciplína - asistovaná reprodukce. K jejím zakladatelům a propagátorům patřil zejména doc. Ženíšek. Začínala metodou arteficiální inseminace a postupně se rozvíjela až k dnešním metodám IVF a ET. Rovněž druhé dítě narozené v Československu touto metodou přišlo na svět na olomoucké klinice. Problematika lékařské genetiky měla rovněž své kořeny na této klinice. Pod vedením doc. Šantavého se vypracovala v novou vědní disciplínu - fetální medicínu. V oblasti mezinárodní spolupráce udržovala klinika úspěšně vědecko-výzkumné, ale i kolegiální přátelské vztahy s řadou zahraničních pracovišť, zejména s klinikami v Lipsku, Segedu a Bialystoku. Novým přednostou kliniky se stal v roce 1983 prof. Pohanka, který po jedno funkční období zastával též funkci děkana lékařské fakulty.

Revoluce v roce 1989 přinesla změnu i ve vedení kliniky. Na základě konkurzního řízení byl do funkce přednosty kliniky ustanoven doc. Kudela, který byl v roce 1995 jmenován profesorem. Klinika doznala zásadních stavebních úprav, byly vybudovány nové porodní a operační sály včetně jednotky intenzivní péče. Všechna oddělení byla postupně přestavována tak, aby vyhovovala moderním požadavkům. V současné době je již většina pokojů dvou až třílůžkových se samostatnou koupelnou. Novorozenecké oddělení je vedeno primářem Kantorem a úspěšně plní spolu s klinikou úkoly regionálního perinatologického centra. Od roku 2009 je novým přednostou kliniky doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D.

Kde nás najdete - Porodnicko-gynekologická klinika