Transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení

O transfuzním oddělení

 

Transfuzní oddělení je zařízením transfuzní služby:

 • Provádí odběry krve a její zpracování na transfuzní přípravky.
 • Plní funkci krevní banky.
 • Je součástí laboratorního komplementu pro imunohematologická vyšetření.
 • Provádí léčebné depleční výkony u pacientů.
 • Plní výukovou činnost.

ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI

Transfuzní oddělení nabízí všechny činnosti pracoviště transfuzní služby:

 • Provádění běžných i specializovaných odběrů krve a krevních složek.
 • Autologní odběry krve u pacientů před plánovanými chirurgickými výkony.
 • Výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků.
 • Vyrábí plazmu k frakcionaci, tj. surovinu pro další výrobu léčivých přípravků.
 • Provádí testy slučitelnosti a výdej transfuzních přípravků pro pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Zásobuje transfuzními přípravky nemocnice spádového území.

V rámci laboratorního komplementu provádí:

základní i specializovaná imunohematologická vyšetření pro pacienty FNOL, specializovaná vyšetření pro pacienty jiných nemocnic, imunohematologická vyšetření pro prenatální poradny

Provádí specializované léčebné výkony u pacientů:

separační depleční výkony se selektivním odstraněním jednotlivých krevních složek

Transfuzní oddělení FN Olomouc patří ke špičkovým zařízením transfuzní služby v ČR.

Je držitelem Rozhodnutí o povolení výroby léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv s identifikačním označením pracoviště C2059. V srpnu 2008 úspěšně absolvovalo inspekční audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv, při kterém vyhovělo všem podmínkám dodržování správné výrobní praxe v transfuzní službě podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhlášky č. 411/2004 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. Transfuzní oddělení je držitelem Certifikátu správné výrobní praxe uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Ve snaze dále zkvalitnit poskytované služby na Transfuzním oddělení bylo rozhodnuto o zavedení systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Podle této normy se pracoviště certifikovalo v prosinci 2004 a je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2008 uděleného certifikačním orgánem DNV (Det Norske Veritas, Rotterdam, Holandsko).

Proces zvyšování kvality na Transfuzním oddělení je plně v souladu se strategií Fakultní nemocnice Olomouc zvyšovat kvalitu služeb. Výrazem této snahy je akreditace celé Fakultní nemocnice Olomouc podle Mezinárodních akreditačních standardů Spojené akreditační komise ČR v srpnu 2009.

V březnu 2015 Laboratoře Transfuzního oddělení potvrdily vysokou kvalitu nabízených služeb získáním Osvědčení o akreditaci (příloha Osvědčení o akreditaci) podle normy ČSN – EN ISO 15 189:2013. Jde o nejvyšší možnou známku kvality, kterou může laboratorní provoz v prostředí českého zdravotnictví obdržet.

Česká Národní transfuzní služba byla ustanovena vládním usnesením dne 7. prosince 1948. Transfuzní stanice v Olomouci zahájila svou činnost v dubnu 1949 po předchozím čtyřměsíčním školení personálu, tehdy provizorně v místnostech 1. chirurgické kliniky. První pracoviště transfuzního oddělení bylo původně v Plicním ambulatoriu v Hodolanech, dále v ulici U Botanické zahrady, kde se prováděla v jedné laboratoři a dvou místnostech pouze vyšetření dárců a odběry krve se uskutečňovaly dvakrát týdně na chirurgické klinice. Provoz v budově v Gottwaldově ulici (nynější Vídeňská) č. 18 byl zahájen v srpnu 1949. V roce 1966 byla získána i sousední budova v Gottwaldově ulici č. 16 pro Stanici dárců krve. V současné budově v areálu Fakultní nemocnice Olomouc působí TO od 4. března 1996 společně s Hemato-onkologickou klinikou a rehabilitačním oddělením. Prvním přednostou v roce 1949 byl doc. MUDr. Vilém Hule, od roku 1950 MUDr. Gertruda Jirátková, od roku 1952 MUDr. Zdeněk Malaska, po něm nastoupila v roce 1958 MUDr. Milada Smýkalová. V letech 1986 - 1990 byla přednostkou MUDr. Marie Trnková, v letech 1990 - 2000 MUDr. Helena Jílková. Od roku 2001 do roku 2003 byla ve funkci primáře MUDr. Lenka Langrová a v současnosti je primářkou MUDr. Dana Galuszková. Pracoviště v roce 1949 začínalo s 15 zaměstnanci, nyní má 68 zaměstnanců. Transfuzní oddělení bylo zpočátku součástí Krajské nemocnice v Olomouci. Jako zařízení III. typu muselo zásobovat krví nemocnice olomouckého okresu, ale i zabezpečovat metodicky a materiálně transfuzní službu ve spádové oblasti (transfuzní stanice v Přerově, Bruntále, Šumperku, Vsetíně, Hranicích a Jeseníku).

Důležitou složkou činnosti transfuzního oddělení je zjišťování způsobilosti dárce krve k odběru. K původně poměrně jednoduchým laboratorním vyšetřením zaměřeným v 50. letech především na diagnostiku syfilis se přidalo v roce 1969 vyšetřování HBsAg, v 1987 anti-HIV a v roce 1990 anti-HCV. Díky těmto metodám se zlepšila bezpečnost podávaných transfuzí krve a krevních přípravků a došlo ke snížení hlášených potransfuzních hepatitid. Na počátku své činnosti TO připravovalo k transfuzím jen konzervy s plnou krví. Postupně se část krevních konzerv zpracovávala na erytrocytární koncentrát a nativní plazmu. Významným krokem bylo v roce 1968 zakoupení velkoobjemových centrifug, které umožnily přípravu čerstvé zmražené plazmy a kryoproteinu k léčbě pacientů s hemofilií B. Postupně se začaly připravovat i trombocytární koncentráty. Oba nové krevní přípravky se vyráběly pracnými metodami a doba jejich použitelnosti byla omezená. Olomoucké transfuzní oddělení v té době, i když s nedokonalým přístrojovým vybavením, dokázalo držet krok se světovými trendy transfuzního lékařství.

V osmdesátých letech se činnost TO zaměřila především na rozvoj bezpříspěvkového dárcovství krve. Odběry krve se prováděly i výjezdovým způsobem, často v primitivních podmínkách vesnických zdravotnických a kulturních zařízení. Ročně bylo v té době 10 000 odběrů krve. Rok 1990 znamenal pro práci TO zásadní obrat jak z hlediska kvality, tak kvantity. Konečně bylo možné nakoupit ze zahraničí moderní odběrové plastické vaky s kvalitními konzervačními roztoky, které dokáží prodloužit dobu použitelnosti jednotlivých krevních komponent, především trombocytů. Mohl být změněn samotný způsob odběru krve i výrobní postupy, protože se pracuje s uzavřeným odběrovým systémem. Zavedly se další výrobky pro klinické použití, sledující nejnovější vědecké poznatky. Důležitým příspěvkem k účelné hemoterapii jsou autologní odběry před plánovanými operacemi. Od počátku devadesátých let začalo TO intenzivně pracovat na rozvoji autologního programu, kdy si pacienti před operací darují krev, která je jim při operaci vrácena. Od roku 1996 se TO podrobuje kontrolám výrobních postupů a standardů kvality prováděných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). V této době byla zřízena na TO kontrolní laboratoř pro zjišťování a kontrolu kvality transfuzních přípravků. V roce 1997 postupně dochází k reorganizaci transfuzní služby v ČR a malá transfuzní oddělení, která nesplňovala požadavky SÚKL na výrobu transfuzních přípravků, se změnila na odběrová střediska. TO Olomouc navázalo postupně spolupráci s osmi odběrovými středisky v Olomouckém kraji. Své úsilí TO dále zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000 byl zaveden v prosinci 2004, kdy proběhla úspěšná certifikace.

Kde nás najdete - Transfuzní oddělení