Ocenění a certifikáty

Řízení kvality

Kvalita poskytovaných služeb a bezpečnost pacientů je jedním ze základních pilířů budování stabilní nemocnice. Kontinuální zvyšování kvality je součástí řídících činností ve FNOL, vychází z dlouhodobých strategických plánů nemocnice i jejího zřizovatele. Naplňuje právní i jiné požadavky, Resortní bezpečnostní cíle, kvalitativní standardy SAK, pružně reaguje na nově vzniklé požadavky pacientů.

Odpovědnost za plnění cílů neustálého zvyšování kvality je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků i každého zaměstnance a bezpečná a kvalitní péče je součástí naší každodenní práce. Profesionální, bezpečnou, kvalitní a komplexní péči poskytujeme každému pacientovi na základě standardizovaných procesů a postupů. Velký důraz je kladen na stanovení rizik ve všech oblastech činnosti FNOL a aktivní přístup k řízení těchto rizik a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a péče o zaměstnance, tak v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v nemalé míře bezpečnosti informací.

Celoročně probíhají audity kvality, které zjišťují dodržování nastavených kvalitativních systémů v běžné praxi. Další rozvoj v oblasti řízení kvality ve FNOL se soustřeďuje na udržování a rozvoj stávajících systémů kvality. Cílem procesního řízení kvality poskytovaných služeb je dokumentace, kontrola, hodnocení a zlepšování činnosti v celé nemocnici.

Zdravá nemocnice podporující zdraví

Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation WHO) podporuje mezi-národní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

Téměř před dvěma desítkami let iniciovala projekt Podpory zdraví v nemocnicích, jehož cílem je vést nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí, spíše než na samotné diagnostické a léčebné služby. Strategie nemocnic podporujících zdraví je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků rostoucího počtu chronicky nemocných pacientů a seniorů, uspokojení požadavků nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu a v neposlední řadě splnění požadavků veřejnosti a životního prostředí. Fakultní nemocnice Olomouc se zapojila do mezinárodní sítě nemocnic WHO/Nemocnice podporující zdraví (WHO/Health Promoting Hospitals & Health Services), který vychází z celostního pojetí zdraví a je založen na systémové podpo-ře potenciálu, kterým nemocnice disponují:

Program podpory zdraví a prevence nemocí

V roce 2012 se FNOL přihlásila do mezinárodního projektu WHO HPH Recognition Project, který v roce 2013 pokračoval ve své činnosti. Řešitelský tým nastavil kvalitativní požadavky na sledování a zejména prevenci zdravého životního stylu u hemodialyzovaných pacientů ve FNOL a také u pracovníků HDS. Projekt bude završen mezinárodním auditem pracovníků WHO v následujícím roce.

V září 2014 se uskutečnil mezinárodní externí audit, jehož závěrem bylo ocenění zejména pracovníků 3. Interní kliniky – hemodialyzačního střediska za implementaci dokumentace ztotožnění se s projektem podporující zdraví.

FNOL získala certifikát WHO – HPH Recognition Process Gold Level.

Akreditace

Posláním akreditace je garance trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče ve FNOL. 

Certifikát ISO FNOL

Systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2009 pomáhá nemocnici organizovat a systematizovat procesy se zaměřením na jejich řízení a zlepšování. První certifikace proběhla na Transfuzním oddělení FNOL v roce 2007, postupně bylo certifikováno v roce 2008 dalších 6 pracovišť a v roce 2009 dalších 5 pracovišť.

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation WHO) je agentura Organizace spojených národů. Podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. Fakultní nemocnice Olomouc se stala členem programu WHO/Nemocnice podporující zdraví (WHP/Health Promoting Hospitals & Health Services), který vychází z celostního pojetí zdraví a je založen na systémové podpoře potenciálu, kterým nemocnice disponují:

 

Nejlepší nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc získala ocenění v rámci celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2011“ v oblasti spokojenosti zaměstnanců nemocnic.

Akreditace Transplantačního centra

Akreditace Transplantačního centra FNOL proběhla v rámci programu ACCORD, který vychází z potřeb plnění Akčního plánu Evropské komise a je zaměřen na vytvoření srovnatelné úrovně jednotlivých aspektů dárcovství a transplantací v členských zemích. Respektuje různé priority účastníků a je rozdělen na dílčí pracovní skupiny. V první z nich spolupracuje Nizozemsko s Maďarskem a další účastníci na posílení jakosti a bezpečnosti v odběrové chirurgii, druhou tvoří Francie, Bulharsko a další subjekty a je zaměřena na zlepšení organizace odběru orgánů. Třetí skupinu vede Itálie, s níž spolupracují Malta, Litva, Kypr a Česká republika, a zde je hlavním cílem vytvoření systému akreditace a auditování transplantačních center.

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU