Obchodní úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Obchodního úseku  je zajištění nákupu léčiv, zdravotnických prostředků, jednorázového materiálu, všeobecného materiálu, zdravotnické techniky a investic.

Obchodní náměstek (OBN) je zodpovědný za strategii a proces nákupů: léčiv a diagnostik, zdravotnických prostředků, dezinfekčních prostředků, všeobecného materiálu, zdravotnické techniky, všech technologických celků, servisu zdravotnických přístrojů, servisu energetických zařízení, servisu všech ostatních technologických celků, servisu a oprav veškerého hmotného majetku FNOL, a veškerých služeb. Strategie a proces nákupu je co nejefektivnější z pohledu celkového hospodaření FNOL.

Dále je OBN zodpovědný za systém vyhodnocování dodavatelů FNOL, za systém vyhodnocování plnění pozitivních listů, za formálně správný, administrativní a transparentní postup průběhu veřejných zakázek určených limitem dle samostatného vnitřního předpisu včetně řízení veřejných zakázek přes elektronické tržiště.

OBN zodpovídá za schvalování veškerých výpůjček jakýchkoliv zařízení FNOL, za schvalování veškerých darů FNOL.

OBN je odpovědný za komplexní strategii komunikace vůči zákazníkům a externím subjektům včetně medií a sociálních síti a koncepci komunikace se zaměstnanci včetně intranetu, za komplexní strategii jednotného vizuálního stylu FNOL a za veškerou marketingovou podporu produktů FNOL a pracovišť FNOL.

OBN spolupracuje při tvorbě investičního plánu. 

Lékárna

Hlavními úkoly Lékárny jsou:


Vedoucí lékárník

je přímo podřízený řediteli FNOL v oblastech odborných a požadovaných legislativou (zákon č. 378/2007Sb) nebo státními autoritami (SÚKL) a obchodnímu náměstkovi FNOL ve všech záležitostech organizačních, provozních i obchodních. Vedoucí lékárník zodpovídá za koncepci, rozvoj, úroveň a efektivitu poskytované lékárenské péče, vytváří strategii pracoviště, kterou předkládá ke schválení vedení FNOL a poté ji realizuje, zodpovídá za optimalizaci účelného a hospodárného uspořádání jednotlivých částí lékárny, tj. za organizaci práce a součinnost jednotlivých pracovišť, optimální využití přístrojového vybavení a pracovní doby, zodpovídá za skladovou evidenci léčiv a ostatního zboží na skladech lékárny, zodpovídá za přípravu pracoviště k akreditaci, naplňuje a realizuje obchodní politiku v komoditách léků a určenou obchodní strategii, organizuje a zabezpečuje stáže a praxe studentů a farmaceutů na pracovištích Lékárny FNOL. Detailní organizační a funkční členění je uvedeno v Provozním řádu Lékárny.

Odbor nákupu zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků (ONZTP)

Vedoucí Odboru nákupu zdravotnické techniky a ZPr je přímo zodpovědný za vlastní realizaci nákupu zdravotnické techniky včetně zajištění všech smluvních vztahů. Přímo řídí vedoucí těchto oddělení:

Oddělení nákupu zdravotnických prostředků (OZPr) je zodpovědné za přípravu veškerých výběrových a poptávkových řízení na nákup ZPr, přípravu podkladů pro smluvní vztahy na nákup ZPr, přípravu podkladů pro sestavování positivního listu včetně jeho změn v oblasti ZPr a vyhodnocování plnění positivního listu, navrhování opatření pro snížení – optimální spotřeby ZPr ve FNOL, přípravu vyhodnocování dodavatelů ZPr v daném časovém úseku dle stanovených kritérií.

Odbor nákupu léků a diagnostik (ONLEK)

Vedoucí Odboru nákupu léků a diagnostik je zodpovědný za vlastní realizaci nákupu léků a diagnostik včetně zajištění všech smluvních vztahů, zajištění marketingové podpory lékárny, vyhodnocování dodavatelů FNOL v oblasti léků a diagnostik, přípravu strategie vůči dodavatelům FNOL v oblasti léků a diagnostik.

Oddělení nákupu léků (NLEK) je zodpovědné za přípravu veškerých výběrových a poptávkových řízení na nákup léků ve FNOL, za přípravu podkladů pro smluvní vztahy na nákup léků, přípravu podkladů pro sestavení pozitivního listu, včetně jeho změn, sledování plnění pozitivního listu ve FNOL. Připravuje podklady pro stanovení obchodní strategie vůči dodavatelům v oblasti léků, připravuje vyhodnocení dodavatelů dle stanovených kritérií v daném časovém úseku.

Oddělení veřejných zakázek (OVZ) je zodpovědné za realizaci veřejných zakázek na základě zadávacích dokumentací odborných útvarů, do jejichž náplní spadají věcné stránky veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu s limitem určeným samostatným předpisem, realizaci činnosti elektronického tržiště, zpracování plánu veřejných zakázek a sledování naplňování tohoto plánu.

Odbor marketingu (OMAR)

Sestává ze dvou oddělení – Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu a Oddělení podpory produktů a pracovišť FNOL. Vedoucí odboru zajišťuje přípravu a realizaci marketingového plánu, strategii a koncepce FNOL, zodpovídá za sestavování a správu marketingového rozpočtu, zodpovídá za marketingovou komunikaci, tvoří analýzy trhu a konkurence. Návrhy předkládá ke schválení poradě vedení FNOL a následně zodpovídá za jejich realizaci.

Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu (KOMSTYL) je zodpovědné za dosažení jednotného vizuálního stylu a vnímání Fakultní nemocnice Olomouc, za řízení jednotného stylu komunikace a jednotlivé komunikační linky (komunikační strategie) při komunikaci s pacienty, zaměstnanci, odbornou a laickou veřejností, realizaci mediálního plánu včetně i jednorázových výstupů vůči médiím, jakožto i za aktivní využití sociálních sítí, jakožto i všech ostatních komunikačních kanálů mimo i dovnitř FNOL, za zpracování jednotného vizuálního stylu, zpracování a dodržování design manuálu a navigačního systému.

Oddělení marketingové podpory produktů a pracovišť FNOL (MARKET) je zodpovědné za marketingovou podporu pracovišť při poskytování a rozvoji služeb, dále poskytuje podporu při přípravě a realizaci odborných akcí (kongresů, seminářů, edukací atd.). Dále je zodpovědné za marketingovou podporu Transfuzního oddělení, pro zvýšení počtů dárců krve a za marketingovou podporu pracovišť FNOL pro zvýšení spokojenosti pacientů.

Referent nákupu všeobecného materiálu zodpovídá za přípravu veškerých výběrových a poptávkových řízení na nákup všeobecného a ostatního materiálu, přípravu podkladů pro smluvní vztahy v oblasti všeobecného a ostatního materiálu, sledování spotřeby všeobecného a ostatního materiálu všech organizačních celků ve FNOL, navrhování opatření pro snížení – optimalizaci spotřeby všeobecného a ostatního materiálu ve FNOL, vyhodnocení dodavatelů všeobecného a ostatního materiálu dle stanovených kritérií.

Specialista procesů nákupu servisů technických zařízení zodpovídá za přípravu veškerých výběrových a poptávkových řízení na nákup elektronických systémů a speciálních technologií včetně souvisejících služeb.

Národní telemedicínské centrum jako zdravotnické, vědecko-výzkumné pracoviště řídí pověřený přednosta, po stránce projektové jej za vedení FNOL řídí pověřený náměstek. NTMC má za cíl nejen poskytování běžné telemedicínské péče, ale zejména aktivní práce na výzkumu, vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů, získávání špičkového know-how od zahraničních subjektů a odborníků, jeho šíření na další odborná pracoviště po celé ČR, vzdělávání nových odborníků v oblasti telemedicíny a využití moderních metod při výuce lékařských a nelékařských oborů.

Pracovní tým a kontakty:

Obchodní náměstek:

Ing. Čeněk Merta, MBA

tel: 588 442 646

Vedoucí ONZTP:

Mgr. Jaromír Čech

tel: 588 443 103

Vedoucí ONLEK:

Ing. Kateřina Ondráčková

tel: 588 443 891

Vedoucí OVZ:

Ing. Pavel Dočkal

tel: 588 443 138

Vedoucí OMAR:

Ing. Veronika Jeřábková

tel: 588 444 942

Vedoucí KOMSTYL:

Mgr. Adam Fritscher

tel: 588 445 214

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU