Obchodní úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Obchodního úseku  je zajištění nákupu léčiv, zdravotnických prostředků, jednorázového materiálu, všeobecného materiálu, zdravotnické techniky a investic.

Obchodní náměstek (OBN) určuje strategii nákupu léčiv, zdravotnických prostředků, dezinfekčních prostředků, jednorázového textilu, veškerého ostatního a všeobecného materiálu, servisu zdravotnických přístrojů, servisu energetických zařízení, servisu všech ostatních technologických celků, servisu a oprav veškerého hmotného majetku FNOL, a veškerých služeb. Strategie a proces nákupu je co nejefektivnější z pohledu celkového hospodaření FNOL. Je zodpovědný za systém vyhodnocování dodavatelů FNOL, za systém vyhodnocování plnění pozitivních listů, za formálně správný, administrativní a transparentní postup průběhu veřejných zakázek určených limitem dle samostatného vnitřního předpisu včetně řízení veřejných zakázek přes elektronické tržiště. Je zodpovědný za komplexní rozvoj energetického hospodářství, za komplexní rozvoj všech elektronických systémů, za komplexní technickou strategii FNOL, za schvalování veškerých výpůjček jakýchkoliv zařízení FNOL, za schvalování veškerých darů FNOL, za koncepci využití nepotřebného majetku včetně veškerých pronájmů. Je odpovědný za komplexní strategii komunikace vůči zákazníkům a externím subjektům včetně medií a sociálních síti a koncepci komunikace se zaměstnanci včetně intranetu, za komplexní strategii jednotného vizuálního stylu FNOL a za veškerou marketingovou podporu produktů FNOL a pracovišť FNOL. Obchodní náměstek řídí nemocniční lékárnu a spolupracuje při tvorbě investičního plánu. 

LÉKÁRNA (LEK) zajišťuje FNOL léčivými přípravky, diagnostiky a desinfekcemi, poskytuje lékárenské služby veřejnosti,  spolupracuje na zajištění bezpečné, účinné a účelné farmakoterapie ve FNOL, vytváří základnu pro výuku studentů všech typů škol a specializačního vzdělávání. Vedoucí lékárník je přímo podřízený řediteli FNOL v oblastech odborných a požadovaných legislativou (zákon č. 378/2007Sb) nebo státními autoritami (SÚKL) a obchodnímu náměstkovi FNOL ve všech záležitostech organizačních, provozních i obchodních. Vedoucího lékárníka zastupuje v době nepřítomnosti jeho pověřený zástupce. Vedoucí lékárník zodpovídá za koncepci, rozvoj, úroveň a efektivitu poskytované lékárenské péče, vytváří strategii pracoviště, kterou předkládá ke schválení vedení FNOL a poté ji realizuje, zodpovídá za optimalizaci účelného a hospodárného uspořádání jednotlivých částí lékárny, tj. za organizaci práce a součinnost jednotlivých pracovišť, optimální využití přístrojového vybavení a pracovní doby, zodpovídá za skladovou evidenci léčiv a ostatního zboží na skladech lékárny, zodpovídá za přípravu pracoviště k akreditaci, naplňuje a realizuje obchodní politiku v komoditách léků a určenou obchodní strategii, organizuje a zabezpečuje stáže a praxe studentů a farmaceutů na pracovištích Lékárny FNOL.

ODBOR NÁKUPU ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (ONZTP). Vedoucí Odboru nákupu zdravotnické techniky a ZPr je přímo zodpovědný za vlastní realizaci nákupu zdravotnické techniky včetně zajištění všech smluvních vztahů, vyhodnocování spolehlivosti zdravotnické techniky, vyhodnocování dodavatelů FNOL v oblasti ZPr a zdravotnické techniky, servisu zdravotnické techniky a preventivně bezpečnostních kontrol.

Oddělení nákupu servisu a bezpečnostně technických kontrol (OBKTS) je zodpovědné za provádění servisu a provádění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol a dalších předepsaných kontrol na zdravotnické a laboratorní technice vlastními silami a prostředky, přípravu podkladů k zajištění nákupu servisu zdravotnické a laboratorní techniky včetně zajištění nákupu náhradních dílů a nákupu a zajištění předepsaných kontrol na této technice, přímé řízeni servisu a oprav zdravotnické a laboratorní techniky a podílí se na přejímce a převzetí opravené zdravotnické a laboratorní techniky, spolupráci při pořizování a zprovozňování nové zdravotnické techniky, podílení se na přípravě a realizaci rekonstrukcí zdravotnických a laboratorních pracovišť po stránce technologické vybavenosti, zajištění potřebné dokumentace včetně vyjádření a schválení příslušných dohlížecích orgánů, zajištění předepsané evidence prováděných oprav, servisu a předepsaných kontrol.

Oddělení nákupu zdravotnických prostředků (OZPr) připravuje veškerá výběrová a poptávková řízení na nákup zdravotnických prostředků (Zpr) a připravuje podklady pro smluvní vztahy na nákup Zpr, připravuje podklady pro sestavování positivního listu, sleduje a vyhodnocuje spotřebu Zpr na klinikách, navrhuje opatření pro optimalizaci spotřeby Zpr ve FNOL. 

Referent nákupu všeobecného materiálu připravuje veškerá výběrová a poptávková řízení na nákup všeobecného a ostatního materiálu, připravuje podklady pro smluvní vztahy v oblasti všeobecného a ostatního materiálu, připravuje podklady pro sestavování pozitivního listu. 

ODBOR NÁKUPU LÉKŮ A DIAGNOSTIK (ONLEK). Vedoucí Odboru nákupu léků a diagnostik je zodpovědný za vlastní realizaci nákupu léků a diagnostik včetně zajištění všech smluvních vztahů, zajištění marketingové podpory lékárny, vyhodnocování dodavatelů FNOL v oblasti léků a diagnostik, přípravu strategie vůči dodavatelům FNOL v oblasti léků a diagnostik. 

Oddělení nákupu léků (NLEK) je zodpovědné za přípravu veškerých výběrových a poptávkových řízení na nákup léků ve FNOL, za přípravu podkladů pro smluvní vztahy na nákup léků, přípravu podkladů pro sestavení pozitivního listu, včetně jeho změn, sledování plnění pozitivního listu ve FNOL. Připravuje podklady pro stanovení obchodní strategie vůči dodavatelům v oblasti léků, připravuje vyhodnocení dodavatelů dle stanovených kritérií v daném časovém úseku.

Oddělení správy budov (OSB) zajišťuje provozuschopnost a funkčnost budov, jejich vnitřní instalaci a vybavení, jejich opravy a údržbu. Oddělení správy budov je zodpovědné za zajišťování příslušného materiálu a náhradních dílů. Dále je zodpovědné za veškerou přípravu podkladů pro výběr dodavatelů oprav, rekonstrukcí a úprav, pro zajíštění provozuschopnosti a funkčnosti budov včetně jejich vnitřních instalací, materiálů a náhradních dílů a to včetně komunikací a chodníků v areálu FNOL. Koordinuje, kontroluje a přebírá provedené práce od jednotlivých dodavatelů. Vedoucí Oddělení správy budov realizuje všechny činnosti s důrazem na hospodárnost, dlouhodobou funkčnost s ohledem na koncepci a strategii FNOL.

Oddělení energetiky (OE) je zodpovědné za zajištění nepřetržitého, plynulého a hospodárného zásobování všech objektů FNOL elektrickou energií, teplem a zemním plynem, za zajištění revizí a oprav vyhrazených technických zařízení (elektro, teplo, plyn a tlakové nádoby), za zajištění nepřetržitého provozu zařízení pro měření a regulaci systémů zásobování elektřinou a teplem, plynu, za plánování, racionální nákup a vyhodnocování plánu spotřeby jednotlivých druhů energií.

Oddělení ekologie (EKOL) je zodpovědné za centrální vedení evidence všech druhů odpadů a zabezpečování jejich likvidace, vyhotovování průběžných a ročních hlášení o odpadech pro státní orgány, zajišťování školení zaměstnanců pověřených nakládáním s odpady, zabezpečení nakládání s chemickými látkami a přípravky prostřednictvím smluvní autorizované osoby, za plánování a racionální nákup všech služeb souvisejících s likvidací a evidencí odpadů, ekologických činností v rámci areálu FNOL (úprava zeleně apod.), za zabezpečení deratizací, dezinfekcí a dezinsekcí v rámci FNOL.

Oddělení vodního hospodářství (OVH) je zodpovědné za zabezpečení plynulého zásobování všech objektů nemocnice vodou a řízení případných oprav a poruch, zabezpečení řádného odkanalizování všech objektů nemocnice a za údržbu kanalizační sítě, zabezpečení funkčnosti, hospodárnosti a bezporuchovosti ČOV ve smyslu místního provozního předpisu, kontrolu vypouštěného množství a znečištění odpadních vod ve smyslu platných předpisů, spolupráci s vodohospodářskými orgány na všech úrovních, provádění technicko-ekonomických rozborů stavu vodního hospodářství ve FNOL.

Oddělení oprav a údržby (OOU) je zodpovědné za provádění odborných opravárenských prací a údržbu speciálních strojů a zařízení v podmínkách provozu FNOL včetně elektronických systémů, zajištění bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení - rozvodů medicinálních plynů, tlakových nádob, chladících zařízení, racionální nákup externích servisů a oprav výše uvedených zařízení.

Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI) je zodpovědné za aktivní utváření komplexní technické politiky v oblasti zdravotnické techniky a zavádění nových technologií, technické asistence při zdravotnických výkonech vysoce sofistikovaných technologií a zároveň sledování využitelnosti zdravotnické techniky.

Oddělení veřejných zakázek (OVZ) realizuje veřejné zakázky na základě zadávací dokumentace odborného útvaru, do jehož náplně spadá věcná stránka veřejné zakázky, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, realizuje činnosti elektronického tržiště, odpovídá za komplexní zajištění formálního postupu realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů v součinnosti s odbornými garanty projektů, komunikuje s řídícím orgánem projektu.

Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu (KOMSTYL) je zodpovědné za dosažení jednotného vizuálního stylu a vnímání Fakultní nemocnice Olomouc, za řízení jednotného stylu komunikace a jednotlivé komunikační linky (komunikační strategie) při komunikaci s pacienty, zaměstnanci, odbornou a laickou veřejností, realizaci mediálního plánu včetně i jednorázových výstupů vůči médiím, jakožto i za aktivní využití sociálních sítí, jakožto i všech ostatních komunikačních kanálů mimo i dovnitř FNOL, za zpracování jednotného vizuálního stylu, zpracování a dodržování design manuálu a navigačního systému.

Oddělení marketingové podpory produktů a pracovišť FNOL (MARKET) je zodpovědné za marketingovou podporu pracovišť při poskytování a rozvoji služeb, dále poskytuje podporu při přípravě a realizaci odborných akcí (kongresů, seminářů, edukací atd.). Dále je zodpovědné za marketingovou podporu Transfuzního oddělení, pro zvýšení počtů dárců krve a za marketingovou podporu pracovišť FNOL pro zvýšení spokojenosti pacientů.

Metrolog odpovídá za komplexní koordinaci metrologických činností ve FNOL v souladu s platnou legislativou vč. zajištění činností spojených s rozšiřováním a zaváděním systému automatizace měření ve FNOL, odpovídá za vydání a aktualizaci metrologického řádu ve FNOL.

Referent pro vyhrazená technická zařízení je zodpovědný za zajišťování bezpečného a řádného provozu vybraných technických zařízení z hlediska dodržování pracovní kázně obsluh vybraných technických zařízení a zpracování programů a plánů péče o stroje z hlediska plánů běžných, středních a generálních oprav, prohlídek a prověrek včetně jejich zajišťování.

Referent elektronických systémů zodpovídá za komplexní řešení elektronických systémů, elektronický zabezpečovací systém - EZS, vyvolávací, přístupový, samostatný docházkový systém, kamerové systémy a TV rozvody.

Specialista procesů nákupu servisů technických zařízení je zodpovědný za administraci procesů přechodu na nové systémy nákupu servisních prací a služeb, připravuje a realizuje analýzy využitelnosti technických zařízení a životnosti technologických zařízení ve FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Obchodní náměstek Ing. Čeněk Merta, MBA tel.: 588 442 646
Vedoucí lékárny Mgr. Robert Běhal tel.: 588 442 540
Vedoucí ONZTP Mgr. Jaromír Čech tel.: 588 443 103
Vedoucí OBKTS Ing. Radim Zemánek tel.: 588 445 346
Vedoucí ONLEK Ing. Kateřina Ondráčková tel.: 588 443 891
Vedoucí OSB Ing. Jiří Vaida tel.: 588 442 986
Vedoucí OEG Ing. Jan Eyer tel.: 588 442 243
Vedoucí EKOL   tel.: 588 442 296
Vedoucí OVH Ing. Vojtěch Dudík (pověřený vedoucí) tel.: 588 442 698
Vedoucí OVZ Ing. Pavel Dočkal tel.: 588 443 138
Vedoucí OOU David Srovnal tel.: 588 442 994
Vedoucí OBMI Ing. Miroslav Rosulek tel.: 588 445 931
Vedoucí KOMSTYL Bc. Egon Havrlant tel.: 588 442 489
mobil: 606 607 687
Vedoucí MARKET   tel.: 588 443 918

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU