Jakou péči poskytujeme

Základní charakteristika

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je součástí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc. Její specializací je nechirurgická léčba pacientů se zhoubnými nádory, tedy především radioterapie (ozařování) a chemoterapie. Na lůžkových odděleních a v ambulantní části je podávána protinádorová chemoterapie, cílená léčba, hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. Ozařovny kliniky včetně brachyterapeutické jednotky zajišťují celé spektrum radioterapeutické léčby včetně léčby některých nenádorových stavů. Lékaři onkologické kliniky jsou členy multidisciplinárních léčebných týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění: 

Multidisciplinární týmy KOC FN Olomouc

Tým

den      

čas

místo

Mamární  tým

pondělí

13:00 hodin

budova T - Radiologická klinika (mamografie)

Onkochirurgický tým (horní GIT)

pondělí

14:30 hodin

budova A - I. chirurgická klinika

Onkochirurgický tým (kolorektální karcinomy a ostatní)

středa

14:30 hodin

budova A - I. chirurgická klinika

Uroonkologický tým

pondělí

14:30 hodin

budova B1 - Urologická klinika (knihovna ve FJ)

Pneumoonkologický tým

čtvrtek

14:00 hodin

budova A - I. chirurgická klinika

Onkogynekologický tým

pondělí

11:00 hodin

budova C - Por.-gynekolog. klinika (vyš. 1. poschodí)

Tým pro nádory hlavy a krku

pátek

13:00 hodin

budova E - Otolaryngologická klinika (ambulance)

Kožní nádory a melanom

úterý

11:00 hodin

budova P - Klinika chorob kožních a pohlavních

Hematologicko-onkologický tým

dle požadavků

10:00 hodin

budova H2 - Onkologická klinika (ozařovny)

Neuroonkologický tým

úterý/1x za 14 dní

15:00 hodin

budova M3 - Neurochirurgická klinika (knihovna)

 

Onkologická klinika se zaměřuje na léčbu solidních nádorů, neoadjuvanci u nádorů prsů, tlustého střeva a konečníku, jícnu, ozáření s modulovanou intenzitou svazku (IMRT), ozáření řízené obrazem (IGRT) a objemově modulovanou obloukovou radioterapii (VMAT) u vybraných diagnóz, radiochemoterapii, celotělové ozáření, stereotaktickou radioterapii, intersticiální brachyradioterapie, muláže, zaměřuje se na nejnovější léčebné postupy v rámci klinických studií, kontinuální podávání cytostatik. 

V ambulantním provozu jsou dále prováděny aplikace chemoterapie a cílené (biologické) léčby, dispenzární kontroly onkologicky nemocných  a  nutriční poradenství. V poradně pro choroby prsu je prováděna dispenzarizace žen se zvýšeným rizikem karcinomu prsu.

Klinika plní pedagogické a výzkumné úkoly.

Lékaři onkologické kliniky zajišťují výuku onkologické problematiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci v oboru všeobecného lékařství a pro zahraniční studenty v anglickém programu.

Současně se podílíme na výuce na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci v rámci bakalářského studia oborů radiologický asistent, všeobecná sestra, porodní asistence a fyzioterapie.

Klinika je akreditována pro postgraduální vzdělávání lékařů v oborech klinická onkologie a radiační onkologie.

 

Zdravotnické činnosti

Onkologická klinika nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti, jako jsou například:

 • diagnostika a léčba karcinomů prsu, zářením, cílenou léčbou, chemoterapií, hormonální terapií
 • komplexní léčba nádorů hlavy a krku včetně cílené léčby
 • komplexní léčba kolorektálních karcinomů včetně cílené léčby
 • komplexní léčba nádorů jícnu a žaludku
 • komplexní léčba nádorů plic
 • komplexní léčba nádorů ledvin včetně cílené léčby
 • komplexní léčba maligního melanomu včetně cílené léčby
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba sarkomů měkkých tkání
 • radioterapie a chemoterapie nádorů mozku
 • radioterapie a chemoterapie nádorů uropoetického systému
 • radioterapie, chemoterapie a cílená léčba epiteliálních kožních nádorů
 • komplexní léčba u gynekologických nádorů
 • cílená léčba a radioterapie nádorů štítné žlázy
 • celotělové ozáření u vybraných diagnóz
 • stereotaktická radioterapie
 • nenádorová radioterapie
 • léčba symptomatická, ostatní léčba dle indikace.

 

Výše uvedené činnosti spadají do základní onkologické péče, jejíž spádová oblast je dána rámcem Olomouckého kraje. Nad rámec kraje zajišťuje klinika péči o pacienty v následujících oblastech:

 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů hlavu a krku včetně cílené léčby
 • léčba gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST)
 • kombinovaná radiochemoterapie nádorů jícnu
 • brachyradioterapie u nádorů plic, čípku a těla děložního, prsu, jícnu a sarkomů měkkých tkání, žlučových cest
 • muláže u kožních tumorů
 • léčba vzácných nádorových onemocnění
 • léčba v rámci klinických hodnocení (studií)

 

kontaktní adresa Onkologická klinika

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU