Personální úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Personálního úseku je řízení a rozvoj zaměstnanců ve FNOL. Zajišťuje získávání a výběr pracovníků, personální plánování, řízení talentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení odměňování, péči o pracovníky, personální správu, plnění ze zákona vyplývajících povinností a všechny další záležitosti, týkající se zaměstnanců a zaměstnaneckých vztahů.

Personální náměstek v rámci své funkce formuluje a řídí personální politiku organizace, rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů ve FNOL.

Oddělení personálních a mzdových činností odpovídá za metodiku aplikace pracovněprávních předpisů a norem ve FNOL, realizuje stanovenou personální administrativu týkající se personálních činností, zajišťuje fungování personálního informačního a plánovacího systému, odpovídá za pořizování a uchovávání osobních dokumentů, provádí zpracování výplat a všech náležitostí, provádí roční zúčtování daně, zpracovává roční mzdové listy zaměstnanců FNOL, vede evidenční listy důchodového zabezpečení.

Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů odpovídá za plánování a realizaci profesních i rozvojových vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců v rámci celoživotního vzdělávání, je garantem náboru a výběru nových zaměstnanců FNOL, odpovídá za vyhlášení a realizaci personálních výběrových řízení, vyřizuje akreditace pro specializační vzdělávání, zajišťuje ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci odborné stáže vlastních zaměstnanců i zaměstnanců jiných zdravotnických subjektů. Pracovní psycholog vytváří systém psychodiagnostických výběrů pro zefektivnění náboru nových zaměstnanců, realizuje mapování a navrhuje optimalizování psychosociálních podmínek zaměstnanců.

Systémový inženýr - analytik zajišťuje systémovou podporu personálního a mzdového informačního systému, připravuje statistická hlášení a podílí se na plánování a analýzách pro vedení klinik i vedení FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Personální náměstek Mgr. Jaroslav Lhoťan tel.: 588 443 609
Vedoucí OPMČ PhDr. Stanislava Freharová tel.: 588 443 768
Vedoucí OVLZ Mgr. Vladimíra Odehnalová tel.: 588 442 483

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU