Personální úsek

Jaké činnosti realizujeme:

Hlavním úkolem Personálního úseku je řízení a rozvoj zaměstnanců ve FNOL. Zajišťuje získávání a výběr pracovníků, personální plánování, řízení talentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení odměňování, péči o pracovníky, personální správu, plnění ze zákona vyplývajících povinností a všechny další záležitosti, týkající se zaměstnanců a zaměstnaneckých vztahů.

Personální náměstek v  rámci své funkce formuluje a řídí personální politiku organizace, rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů ve FNOL.

Oddělení personálních a mzdových činností odpovídá za metodiku aplikace pracovněprávních předpisů a norem ve FNOL, realizuje stanovenou personální administrativu týkající se personálních činností, zajišťuje fungování personálního informačního a plánovacího systému, odpovídá za pořizování a uchovávání osobních dokumentů, provádí zpracování výplat a všech náležitostí, provádí roční zúčtování daně, zpracovává roční mzdové listy zaměstnanců FNOL, vede evidenční listy důchodového zabezpečení.

Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů odpovídá za plánování a realizaci profesních i rozvojových  vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců v rámci celoživotního vzdělávání, je garantem náboru a výběru nových zaměstnanců FNOL, odpovídá za vyhlášení a realizaci personálních výběrových řízení, vyřizuje akreditace pro specializační vzdělávání, zajišťuje ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci odborné stáže vlastních zaměstnanců i zaměstnanců jiných zdravotnických subjektů. Pracovní psycholog vytváří systém psychodiagnostických výběrů pro zefektivnění náboru nových zaměstnanců, realizuje mapování a navrhuje optimalizování psychosociálních podmínek zaměstnanců.

Dále zodpovědné za administraci procesu získávání kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců FNOL pro přístup do elektronické preskripce – Registrační místo.

Systémový inženýr - analytik zajišťuje systémovou podporu personálního a mzdového informačního systému, připravuje statistická hlášení a podílí se na plánování a analýzách pro vedení klinik i vedení FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Personální náměstek:

Mgr. Jaroslav Lhoťan

tel: 588 443 609

Vedoucí OPMČ:

PhDr. Stanislava Freharová

tel: 588 443 768

Vedoucí OVLZ:

Mgr. Vladimíra Odehnalová

tel: 588 442 483


rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU