Jakou péči poskytujeme

Radiologická klinika poskytuje diagnostické a léčebné radiologické výkony v celém rozsahu odpovídající náplni oboru „Radiologie a zobrazovací metody", oboru „Intervenční radiologie", oboru „Neuroradiologie" a oboru „Dětská radiologie", tj. v celém odpovídajícím spektru kódů určených odbornosti 809 a kódů sdílených s jinými odbornostmi v těchto oblastech:

Oddělení konvenční radiologie a ultrazvukové diagnostiky:

Oddělení konvenční radiodiagnostiky a UZ diagnostiky bylo kompletně moderně vybaveno novými diagnostickými přístroji v roce 2004 a 2009. Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na těchto přístrojích dosahuje špičkové úrovně, srovnatelné s pracovišti v ostatních vyspělých zemích. Klinika využívá na centrálním pracovišti v konvenční diagnostice tři přímo digitální přístroje. Snímkování na pokojích a detašovaných pracovištích je digitalizováno CR (computed radiography) systémem ADC fy AGFA. Oddělení je napojeno na systém PACS. Ročně je na pracovišti konvenční radiologie a ultrazvukové diagnostiky provedeno 50 500 skiagrafických, 3 000 skiaskopickoskiagrafických a 12000 ultrazvukových vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

  • snímky skeletu, hrudníku, břicha a dalších oblastí
  • radiodiagnostika zažívacího traktu
  • radiodiagnostika v gynekologii a porodnictví
  • uroradiologie
  • stomatologie
  • ultrazvuková diagnostika a ultrazvukem navigované intervence

Oddělení výpočetní tomografie (CT):

Oddělení výpočetní tomografie je vybaveno dvěma CT přístroji firmy GE Medical Systém, tj. CT přístrojem CT LightSpeed VCT a CT LightSpeed RT16. Pracoviště je napojeno na systém PACS. Ročně je oddělením výpočetní tomografie provedeno 12 500 vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • kompletní škála CT vyšetření všech oblastí těla
   • CT řízené drenáže a biopsie
   • speciální CT metody 

Oddělení magnetické rezonance (MR):

Oddělení magnetické rezonance je vybaveno dvěma nejmodernějšími špičkovými systémy, instalovanými v roce 2002 a 2005, a to systémem MAGNETOM SYMPHONY 1,5 T a MAGNETOM AVANTO 1,5 T Siemens. Kvalita vyšetřovacích postupů těmito systémy patří k nejprogresivnějším. Pracoviště je napojeno na systém PACS. Ročně je oddělením magnetické rezonance provedeno 8 200 vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • neuroradiologická vyšetření
   • diagnostika muskuloskeletálního sytému
   • MR angiografie
   • vyšetření srdce
   • MR orgánů hrudníku a břicha
   • MR plodu
   • MR vyšetření v celkové anestezii

Oddělení mamární diagnostiky:

Mamodiagnostické pracoviště Radiologické kliniky FN Olomouc je jedním z pěti center v Olomouckém kraji, které má akreditaci pro provádění screeningu karcinomu prsu.

Rentgenové vyšetření prsů - mamografie - se provádí na dvou mamografických přístrojích, které jsou určené pro screening i diagnostická vyšetření. Jde o přístroj Senographe Essentials s přímou digitalizací snímků, zajišťující vyšší kvalitu zobrazení a redukci dávky záření s postprocesingovou vyhodnocovací stanicí Seno Advantage firmy General Electric, která zajujímá vedoucí postavení ve vývoji a výrobě těchto zařízení. Další přístroj je Diamond Instrumentarium Imaging, vysoce kvalitní mamograf vybavený digitální stereotaxí. V České republice je v současné době uvedeno v provozu pouze šest těchto špičkových přístrojů. Dále je pracoviště vybaveno ultrazvukovým přístrojem LOGIQ P5 General Electric.

Oddělení mamární diagnostiky ve FN Olomouc je prvním pracovištěm, které v České republice začalo v roce 2002 provádět vakuovou biopsii prsní žlázy pod rentgenovou kontrolou. Mamodiagnostické pracoviště Radiologické kliniky FN v Olomouci provede ročně asi sedm tisíc mamografických vyšetření, 2 500 ultrazvukových vyšetření a 270 biopsií prsní žlázy.

Poskytovaná vyšetření:

   • screeningová mamografie
   • duktografické vyšetření
   • vyšetření prsů magnetickou rezonancí
   • cytologické punkce cyst prsu tenkou jehlou
   • core cut biopsie (grading, hormonální receptory, onkogeny)
   • vakuové biopsie prsní žlázy pod rentgenovou kontrolou
   • lokalizace nehmatných útvarů

Oddělení pediatrické radiologie:

Oddělení pediatrické radiologie je detašované pracoviště Radiologické kliniky FN Olomouc, umístěné na Dětské klinice FN Olomouc. Pracoviště je rovněž plně digitalizované, což výrazně snižuje radiační zátěž dětských pacientů. Kromě skiagrafického a skiaskopického rentgenového přístroje je pracoviště vybaveno z technologického hlediska velmi vyspělým ultrazvukovým přístrojem GE LOGIQ S6. Ročně je oddělením provedeno na 3 000 radiologických a 8 000 ultrazvukových vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • skiagrafická a skiaskopická vyšetření
   • kompletní ultrazvuková diagnostika včetně dopplerovské sonografie

Oddělení intervenční radiologie:

Oddělení intervenční radiologie Radiologické kliniky patří mezi špičková pracoviště v České republice. Zajišťuje téměř kompletní škálu vaskulárních a nevaskulárních vyšetření 24 hodin denně. Ročně je oddělením intervenční radiologie proveden diagnostický nebo terapeutický výkon 1 500 pacientům a 800 nemocným je provedena diagnostická MR a CT angiografie.
Oddělení intervenční radiologie rozvíjí kromě ostatních oblastí své činnosti již tradičně prováděnou endovaskulární či kombinovanou léčbu výdutí aorty a do spektra výkonů zařadilo jako první v České republice léčbu juxtarenálních aneurysmat břišní aorty fenestrovanými stentgrafty. Z dalších oblastí stojí jistě za zmínku endovaskulární léčba cévních onemocnění mozkových tepen, perkutánní léčba žilních malformací sklerotizací etanolem či léčba chronické kritické končetinové ischémie subintimální rekanalizací. Ve spolupráci s firmou Ella byl na našem pracovišti vyvinut chlopňový jícnový stent pro léčbu maligních stenóz distálního jícnu a kardie, probíhá grant zabývající se léčbou benigních stenóz jícnu biodegradabilními stenty.
Diagnostické a terapeutické výkony intervenční radiologie se provádějí na angiointervenčním sále vybaveném vysoce kvalitním angiografickým kompletem (Multistar Top, Erlanger, Německo). Mezi výkony diagnostické patří nekoronární diagnostické arteriografie a flebografie v celém rozsahu a ve všech oblastech formou DSA či DA. Terapeutické výkony zahrnují výkony vaskulární na periferních a intrakraniálních tepnách a výkony nevaskulární.

Poskytovaná vyšetření:

   • perkutánní transluminální angioplastika - PTA (rozšíření zúžené cévy)
   • léčba stentgraftem - endoluminální cévní protézou
   • zavedení filtru do dolní duté žíly
   • transjugulární intrahepatický portosystemický shunt - TIPS
   • perkutánní transhepatická drenáž žlučových cest - PTD
   • zavedení stentu do zažívacího traktu

 

kontaktní adresa Radiologická klinika

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU