Prováděná vyšetření

Prováděná vyšetření
Laboratoře Transfuzního oddělení FNOL slouží k dvojímu účelu:
1. Vyšetřují dárce krve - to zaručuje správné vyšetření a naprostou nezávadnost všech výrobků, které připravuje
Transfuzní oddělení FNOL z plné krve nebo na separátorech krevních elementů a plazmy.
V laboratoři imunohematologie dárců se vyšetřují krevní skupiny AB0, Rh faktor, Kell antigen, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek a podle potřeby další antigeny na erytrocytech. Většina této práce je již plně automatizována. K vyšetření se používá analyzátor Techno.
V laboratoři infekčních markerů se na moderním analyzátoru Architect vyšetřují infekce u dárců krve - žloutenka typu B (antigen HBsAg), žloutenka typu C (protilátky anti-HCV), AIDS (protilátky HIV 1+2, antigen HIVp24) a syfilis. Bakteriologická laboratoř kontroluje mikrobiální čistotu všech postupů, vstupního materiálu i konečných výrobků.
Kontrolní laboratoř provádí validaci všech postupů a kontroluje kvalitu vyrobených transfuzních přípravků.


2. Provádějí imunohematologická vyšetření u pacientů - imunohematologické laboratoře TO jsou zaměřeny na imunohematologii erytrocytů. Nejčastěji prováděná vyšetření:
Určení krevní, které je požadováno např. před plánovanými operačnímu výkony, v rámci prenatálního vyšetření gravidní ženy, je součástí předtransfuzního vyšetření.
Předtransfuzní vyšetření včetně výběru a přípravy vhodných transfuzních přípravků pro konkrétního pacienta klinických oddělení celé FN Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc, včetně spádového území střední Moravy u komplikovaných imunohematologických nálezů. V mnoha případech je požadavek upřesňován a individuálně konzultován s lékařem - klinikem.
Prenatální vyšetření. Naše imunohematologická laboratoř velmi úzce spolupracuje s rizikovou poradnou Gynekologicko-porodnické kliniky FNOL při řešení případů gravidních žen s aloimunními antierytrocytárními protilátkami. Komplexnost poskytovaných služeb v této oblasti začíná základním screeningovým prenatálním vyšetřením (imunohematologie a infekční markery), přes určování specifity protilátky, případně směsí protilátek a končí zajišťováním hemoterapie jak pro dítě (intrauterinní, výměnná nebo substituční transfúze), tak pro matku.
Určení specifity antierytrocytárních protilátek provádí imunohematologická laboratoř TO FNOL pro mnohá klinická nebo laboratorní pracoviště celé spádové oblasti střední Moravy.
Typizace antigenů na erytrocytech pacienta je vyšetření nejčastěji prováděné v souvislosti s určováním specifity antierytrocytárních protilátek.
Přešetření Hlášení nepříznivého účinku transfúze provádí imunohematologická laboratoř TO nejenom pro FNOL ale i pro hematologicko-transfuzní oddělení a krevní sklady celé spádové oblasti střední Moravy.
Transfuzní oddělení má vlastní počítačovou síť - program ISTO2000 firmy Siemens, s.r.o. - všechny vzorky jsou do programu zadávány čárovým kódem pomocí čteček, maximum informací je z analyzátorů převáděno do databáze ISTO on-line způsobem. Pomocí počítače jsou vydávány všechny průvodky, dodací listy a také všechny výsledky.


3. Provádí screeningová vyšetření infekčních markerů u gravidních žen, pacientů před operací a dárců tkání.
Jedná se o vyšetření HBsAg, HIV 1+2 kombinovaným testem, anti-HCV, syfilis, anti-HBc (jen u dárců tkání)

Katalog laboratorních vyšetření (pdf)

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU