Jak probíhá odběr

Průvodce odběrem krve a jejích složek:

EVIDENCE

Evidence je místem prvního kontaktu dárce s pracovníky TO. Po příchodu je dárci umožněno seznámit se s poučením dárce krve, v němž jsou veškeré informace týkající se odběru, informace o důvodech, které brání darování krve, o event. rizicích  spojených s odběrem, dále informace o použití darované krve atd. Pokud dárce usoudí, že patří do některé rizikové skupiny a darováním by mohl poškodit příjemce krve, nebo že jeho zdravotní stav neumožňuje krev darovat, může bez udání důvodu TO opustit. V případě, že své rozhodnutí darovat krev nezměnil, vystaví sestra dárci kartu, resp. vyhledá v kartotéce již evidovaného dárce a vyzve dárce, aby vyplnil dotazník dárce krve. V tomto dotazníku jsou otázky formulovány tak, aby si dárce vzpomněl a uvedl všechny důležité okolnosti, které by mohly odběr a použití krve ovlivnit.

Sestra zkontroluje shodu údajů v osobních dokladech, na kartě a v informačním systému TO, zkontroluje správné vyplnění dotazníku. Dárci je přiděleno odběrové číslo. Jedná se o číslo s čárovým kódem, které je jedinečné, neopakovatelné a které charakterizuje typ odběru tak, aby nemohlo dojít k záměně. Číslo je na samolepících štítcích a označuje se jím veškerá dokumentace dárce, všechen použitý materiál (zkumavky, odběrová souprava atd.). Po kontrole sestra odešle dárce k předodběrovému vyšetření.

PŘEDODBĚROVÉ VYŠETŘENÍ

Dárci je odebrán vzorek krve k vyšetření krevního obrazu, jehož hodnoty musí být vhodné pro darování. Současně lze z jeho hodnot soudit např. na skrytou infekci apod. Vyšetření vzorku KO probíhá na automatickém analyzátoru, výsledek je znám po několika minutách a je automaticky převeden do informačního systému TO.

Dárce odchází do čekárny před vyšetřovnou.

VYŠETŘENÍ DÁRCE LÉKAŘEM

Lékař pozve dárce k vyšetření v okamžiku, kdy má k dispozici evidenční kartu dárce a výsledek vyšetření KO.  Vyšetření dárce je zahájeno pohovorem, při němž lékař zkontroluje osobní údaje dárce, vyplnění dotazníku, doplní skutečnosti týkající se zdravotního stavu dárce do dokumentace, změří dárci tlak a tep a provede poslechové orientační vyšetření srdce a plic. Zkontroluje, zda nejsou zvětšené uzliny nebo zda dárce nejeví  známky infekce či jiného onemocnění.

Pokud jsou výsledky předodběrového  laboratorního a fyzikálního vyšetření vyhovující, je dárce pro ten den uznán schopným odběru krve. Ve vyšetřovně má dárce možnost položit jakýkoliv dotaz týkající se odběru krve či svého zdravotního stavu. Lékař také poučí o možnosti samovyloučení (vyplněný lístek samovyloučení pak dárce vloží do označených schránek u vstupu do předsálí odběrového sálu nebo v kanceláři). V případě, že výsledky vyšetření nejsou vhodné pro odběr krve, vysvětlí lékař dárci, o jaký problém se jedná, event. pokud je třeba, odesílá jej k dalšímu vyšetření k praktickému lékaři či specialistovi.

PŘEDODBĚROVÁ MÍSTNOST

Pokud byl dárce uvolněn lékařem k odběru krve, odchází před odběrový sál, kde si umyje obě ruce nad loket. V předodběrové místnosti sestra přidělí dárci odběrovou soupravu. Všechen materiál je na jedno použití, dárci nehrozí jakákoliv možnost nákazy. S odběrovou soupravou a kartou odchází dárce do odběrového sálu.

OBĚROVÝ SÁL - BĚŽNÉ ODBĚRY

Dárce se posadí na odběrové lehátko a předá odběrovou soupravu s kartou sestře. Ta ověří opět dotazem totožnost dárce a zkontroluje údaje na kartě.

Po pečlivé dezinfekci místa vpichu provede sestra vpich do žíly. Krev vtéká do vaku, který je umístěn na digitální váze s pohyblivou plochou. Tato váha informuje na displeji o množství odebírané krve a pohyb zajišťuje řádné promíchání přitékající krve s protisrážlivým roztokem v odběrovém vaku.

Celý odběr trvá 5 až l0 minut a dárci je odebráno 470 ml krve. Na začátku či na konci odběru sestra odebírá vzorky na virologické a imunohematologické vyšetření, které se provádí do druhého dne. Teprve po vyšetření vzorků je možno krev uvolnit k použití pro pacienty.

DOBA PO ODBĚRU

Nejméně 20 až 30 minut po odběru by dárce měl využít k odpočinku na TO. V příjemném prostředí jídelny dostane dostatek tekutin a občerstvení (káva, džus, párek s pečivem nebo variantu pro vegetariány), dále si dárce může vybrat mezi nealkoholickým pivem, čokoládou či vitamíny.

V kanceláři si odebraný dárce vyzvedne potřebné doklady, tj. průkaz dárce krve, potvrzení o účasti na odběru, potvrzení na parkovací lístek a jiné. Dárce, který byl v daný den vyřazen z odběru, dostává potvrzení na dobu strávenou na TO s časovým údajem odchodu z transfuzního oddělení.


Doba pobytu dárce na transfuzním oddělení od zaregistrování v evidenci do provedení vlastního odběru krve by neměla přesáhnout 100 minut. 

kontaktní adresa Transfuzní oddělení

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU