Úsek ředitele

Jaké činnosti realizujeme:

Tato pracoviště jsou spolu s náměstky jednotlivých úseků přímo podřízená řediteli Fakultní nemocnice Olomouc.

Oddělení vědy a výzkumu (OVaV)

Řídí vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, který je přímo podřízen řediteli FNOL. Činnosti Oddělení vědy a výzkumu zasahují do níže uvedených oblastí:

Oblast institucionální podpory - odpovídá za strategii a koncepci výzkumných a vývojových aktivit. Koordinuje a komunikuje s grantovými agenturami, řešiteli/navrhovateli projektů a spolupracujícími pracovišti. Odpovídá za správné řízení vědecko-výzkumných projektů. Sestavuje žádosti o institucionální podporu výzkumu na základě statutu vědecko-výzkumné organizace a vykázaných výsledků výzkumných aktivit. Evidence přidělení získaných prostředků institucionálního výzkumu jednotlivým výzkumným týmům. Sestavení a podání pravidelné průběžné zprávy o průběhu výzkumných aktivit a jejich výstupech.

Oblast grantového výzkumu - podpora sestavení žádostí o grantovou podporu na základě zadání soutěží, vypisovaných jednotlivými agenturami, a na základě podkladů, dodaných jednotlivými výzkumnými týmy. Monitoring termínů podání a vyhodnocení žádostí o grantovou podporu. Podpora sestavení průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů. Podpora výkaznictví grantových výstupů a jejich evidence, včetně evidence následného přidělení získaných prostředků jednotlivým výzkumným týmům.

Oblast kontrahovaného (klinického) výzkumu - monitoring, evidence a hodnocení efektivity a vědecké výtěžnosti plánovaných klinických hodnocení. Certifikace pracovišť, podílejících se ve FNOL na kontrahovaném výzkumu. Příprava smluvní dokumentace ke klinickým hodnocením včetně pravidelného jednání o smluvních podmínkách se zadavateli klinických hodnocení, zprostředkujícími organizacemi a předpokládanými hlavními zkoušejícími na základě příslušné směrnice, včetně vedení dokumentace o těchto jednáních. Komplexní evidence probíhajících klinických hodnocení ve FNOL. Organizace dalšího vzdělávání v oblasti experimentálního klinického výzkumu pro investigátorské týmy FNOL a koordinátory klinických hodnocení. Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede vedoucího koordinátora klinických studií, koordinátory klinických hodnocení, administrátora grantových projektů a administrátora klinického hodnocení.

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede statistika – analytika a referenta vědeckotechnických informací.

Statistik – analytik zajišťuje statistické konzultace a zpracování dat klinických studií, grantových projektů, výzkumných záměrů a dalších projektů realizovaných zaměstnanci FNOL

Referent vědeckotechnických informací zpracovává, uchovává a zpřístupňuje knihovnu dokumentů převážně biomedicínského zdravotnického charakteru a poskytuje knihovnicko-informačních služby zaměstnancům FNOL.

Odbor kvality (OK)

Vedoucí Odboru kvality (OK) vede celou organizaci k naplňování požadavků kvality vycházejících z přijatých standardů (akreditační standardy, normy ISO), odpovídá za zpracování koncepce a strategie oblasti řízení kvality a koordinuje realizaci těchto činností, je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť a vyžadovat plnění úkolů nezbytných pro naplňování požadavků na kvalitu.

Odbor kvality zabezpečuje systém řízení kvality, jeho úkolem je prosazovat standardizaci a neustálé zlepšování procesů FNOL, koordinovat plnění akreditačních standardů, certifikačních požadavků a jiných kvalitativních požadavků na všech pracovištích FNOL a zajišťovat kontroly plnění akreditačních standardů formou auditů, zajišťuje správu řízené dokumentace, zajišťuje sledování celonemocničních indikátorů kvality, metodicky řídí a koordinuje školení zaměstnanců v otázkách zvyšování kvality zdravotní péče, přípravy nemocnice k akreditaci (certifikaci).

Referát BOZP a PO je odborný poradenský a kontrolní orgán FNOL, je zodpovědný za prevenci, vyhledávání a řízení rizik v oblasti BOZP a PO, podílí se na zpracování vnitřních předpisů, pokynů a informací k zajištění bezpečnosti práce, bezpečného provozu technických zařízení, hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, provádí kontrolu dodržování předpisů k zajištění BOZP, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, spolupracuje s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, hygieny a ochrany zdraví při práci, Policií ČR apod., v oblasti požární ochrany odpovídá za zpracování vnitřních předpisů, pokynů a informací k zajištění požární ochrany ve FNOL, kontroluje dodržování předpisů k zajištění požární ochrany, spolupracuje s orgány státního požárního dozoru a podílí se na vyšetřování požárů ve FNOL, spolupracuje s jinými odbornými pracovišti na vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO.

Referát bezpečnosti a krizového řízení analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika, plánuje a připravuje podklady k realizaci připravenosti FNOL na mimořádné a krizové situace, havarijní plány a postupy při budování bezpečnosti organizace, definuje zodpovědnost jednotlivých článků organizační struktury, provádí kontrolu realizovaných opatření v dané oblasti, a to i formou cvičení. Zpracovává a aktualizuje Plán krizové připravenosti FNOL v návaznosti na krizový plán rezortu zdravotnictví a kraje, implementuje do interních předpisů FNOL povinnosti vyplývající z krizové legislativy. Formuluje bezpečnostní politiku organizace z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).

Právní odbor (PRAVOD)

Odbor řídí vedoucí Právního odboru, který je přímo podřízený řediteli. Vedoucí Právního odboru řídí právníky, Podatelnu a Ombudsmana.

Vedoucí Právního odboru řídí komplexní právní agendu ve FNOL. Vedoucí Právního odboru zodpovídá vedení FNOL za soulad všech uzavřených smluvních vztahů s platnými zákony. Vedoucí odboru dále odpovídá za aplikaci právních předpisů zejména pak práva občanského, medicínského a správního. Zodpovídá za komplexní agendu datové schránky FNOL. Metodicky nastavuje a řídí agendu vnitřního připomínkového řízení při sjednávání a podepisování smluvních vztahů a jejich dodatků. Po právní stránce garantuje agendu klinických studií. Odpovídá za administrativní přípravu žádostí o udělení statutu center vysoce specializované péče a jejich následnou evidenci. Odpovídá za agendu pohledávek ve fázi po předání k právnímu vymáhání. Poskytuje právní službu pro vedení FNOL i pro její jednotlivé organizační složky - úseky, odbory a zdravotnická pracoviště.

V oblasti veřejných zakázek poskytuje právní konzultace Oddělení veřejných zakázek, řeší spory, námitky a návrhy uchazečů, komunikuje s orgánem dohledu ÚOHS. Vede agendu pojistných smluv ve věci náhrady škod. Dále komunikuje se zřizovatelem, orgány státní správy, smluvními partnery, atd. Odpovídá za vyřízení dotazů a podnětů zdravotnických pracovníků z každodenní praxe.

Vedoucí Právního odboru koordinuje činnost externí právní firmy, která se zabývá oblastmi práva, jež jsou jí smluvně vymezeny.

Podatelna a spisová služba /PODAT) odpovídá za zajištění komplexní činnosti spisové služby pro všechny pracoviště FNOL, tzn. převzetí, roztřídění a odeslání listovních zásilek, balíků, novin a časopisů v souladu s příslušnými zákonnými a organizačními normami. Spolupracuje s poštovním úřadem. Přijímá proti podpisu nabídky na veřejné zakázky.

Ombudsman (OMB) je organizačně podřízen vedoucímu Právního odboru. Ombudsman je ve své činnosti nezávislý, spravuje agendu stížností dle zákona o zdravotních službách, žádostí, podání a poděkování ve spolupráci s odbornými pracovišti. Ombudsman dále spolupracuje se státními orgány, odbornými svazy a komorami při řešení stížností a podání občanů. Plní ostatní úkoly uložené vedoucím Právního odboru a spolupracuje s dalšími zaměstnanci Právního odboru. Poskytuje pomoc pacientům a zaměstnancům FNOL v souvislosti s pobytem, či při výkonu práce ve FNOL. Provádí mimořádné kontroly uložené ředitelem FNOL.

Oddělení interního auditu (INTA)

Ŕídí je vedoucí interní auditor, který je funkčně nezávislý, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur a úseků FNOL a je přímo podřízen řediteli FNOL.

Oddělení interního auditu je zodpovědné za nezávislé, nestranné a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídicích operací a vnitřního kontrolního systému ve FNOL. V rámci auditních šetření posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost procesů, dodržování obecně závazných i vnitřních norem.

Na základě vyhodnocení kvality kontrolního systému (jeho přiměřenosti a účinnosti) a objektivního vyhodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů FNOL s přihlédnutím k výsledkům jiných kontrol (interních i externích) uskutečněných ve FNOL a s ohledem ke zjištěním vnitřního kontrolního systému zpracovává a zodpovídá za návrh ročního plánu interního auditu.

Navrhovaná opatření v jednotlivých auditních zprávách doporučuje tak, aby veškeré zjištěné nedostatky byly uvedeny do souladu s právními předpisy a organizačními normami FNOL. Na základě svých zjištění INTA předkládá řediteli FNOL zprávy o zjištěních z provedených auditů s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Vypracovává systém následné kontroly, který monitoruje, zda nápravná opatření byla efektivně provedena. Úzce spolupracuje s náměstky, je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť FNOL, metodicky vede odpovědné vedoucí zaměstnance, vykonávající řídící kontrolu. Prověřuje, zda jsou přijímána přiměřená a účinná nápravná opatření k odstranění nebo snížení rizik spojených se zajišťováním činností včasným odhalováním možných odchylek od žádoucího stavu. Posuzuje, zda vnitřní kontrolní systém pracovišť je účinný a zda jej vedoucí zaměstnanci uplatňují při řízení.

Úkolem Oddělení interního auditu je vedení výsledků vybraných kontrol provedených na nezdravotnických pracovištích ve FNOL externími subjekty. Na základě výsledků vnitřních a vnějších kontrol, které proběhli ve FNOL a přijatých nápravných opatření zpracovává „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“.

Asistentka ředitele organizace je garantem administrativní agendy ředitele FNOL a jeho zástupce. Sestavuje a zajišťuje plnění denních harmonogramů aktivit ředitele, vyřizuje speciální úkoly důležité pro chod organizace podle individuálního pověření ředitele FNOL.

Asistentky managementu poskytují organizační služby a podporu dalším náměstkům FNOL.

Pracovní tým a kontakty:

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu:

prof.MUDr.Petr Kaňovský,CSc.

tel: 588 443 400

Vedoucí OK

Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS

tel: 588 446 635

Referát BOZP a PO:

Ing. Jan Kotzot

tel: 588 443 140

Vedoucí PRAVOD:

Mgr. Sabina Procházková

tel: 588 442 229

Ombudsman (pověřena):

Eva Severová, DiS.

tel: 588 446 384

Vedoucí PODAT:

Ivana Angyalossy

tel: 588 443 127

Vedoucí INTA:

Mgr. Pavla Fiurášková

tel: 588 442 479

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU