Úsek ředitele

Jaké činnosti realizujeme:

Tato pracoviště jsou spolu s náměstky jednotlivých úseků přímo podřízená řediteli Fakultní nemocnice Olomouc.

ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU (OVaV)  řídí vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, který je přímo podřízen řediteli FNOL. Činnosti Oddělení vědy a výzkumu zasahují do níže uvedených oblastí:

Oblast institucionální podpory - odpovídá za strategii a koncepci výzkumných a vývojových aktivit. Koordinuje a komunikuje s grantovými agenturami, řešiteli/navrhovateli projektů a spolupracujícími pracovišti. Odpovídá za správné řízení vědecko-výzkumných projektů. Sestavuje žádosti o institucionální podporu výzkumu na základě statutu vědecko-výzkumné organizace a vykázaných výsledků výzkumných aktivit. Evidence přidělení získaných prostředků institucionálního výzkumu jednotlivým výzkumným týmům. Sestavení a podání pravidelné průběžné zprávy o průběhu výzkumných aktivit a jejich výstupech.

Oblast grantového výzkumu - podpora sestavení žádostí o grantovou podporu na základě zadání soutěží, vypisovaných jednotlivými agenturami, a na základě podkladů, dodaných jednotlivými výzkumnými týmy. Monitoring termínů podání a vyhodnocení žádostí o grantovou podporu. Podpora sestavení průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů. Podpora výkaznictví grantových výstupů a jejich evidence, včetně evidence následného přidělení získaných prostředků jednotlivým výzkumným týmům.

Oblast kontrahovaného (klinického) výzkumu - monitoring, evidence a hodnocení efektivity a vědecké výtěžnosti plánovaných klinických hodnocení. Certifikace pracovišť, podílejících se ve FNOL na kontrahovaném výzkumu. Příprava smluvní dokumentace ke klinickým hodnocením včetně pravidelného jednání o smluvních podmínkách se zadavateli klinických hodnocení, zprostředkujícími organizacemi a předpokládanými hlavními zkoušejícími na základě příslušné směrnice, včetně vedení dokumentace o těchto jednáních. Komplexní evidence probíhajících klinických hodnocení ve FNOL. Organizace dalšího vzdělávání v oblasti experimentálního klinického výzkumu pro investigátorské týmy FNOL a koordinátory klinických hodnocení. Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede vedoucího koordinátora klinických studií, koordinátory klinických hodnocení, administrátora grantových projektů a administrátora klinického hodnocení.

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede statistika - analytika a referenta vědeckotechnických informací.

Statistik - analytik zajišťuje statistické konzultace a zpracování dat klinických studií, grantových projektů, výzkumných záměrů a dalších projektů realizovaných zaměstnanci FNOL

Referent vědeckotechnických informací zpracovává, uchovává a zpřístupňuje knihovnu dokumentů převážně biomedicínského zdravotnického charakteru a poskytuje knihovnicko-informačních služby zaměstnancům FNOL.

ODBOR KVALITY (OK) - vedoucí Odboru kvality vede celou organizaci k naplňování požadavků kvality vycházejících z přijatých standardů (akreditační standardy, normy ISO), odpovídá za zpracování koncepce a strategie oblasti řízení kvality a koordinuje realizaci těchto činností, je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť a vyžadovat plnění úkolů nezbytných pro naplňování požadavků na kvalitu.

Odbor kvality  zabezpečuje systém řízení kvality, jeho úkolem je prosazovat standardizaci a neustálé zlepšování procesů FNOL, koordinovat plnění akreditačních standardů, certifikačních požadavků a jiných kvalitativních požadavků na všech pracovištích FNOL a zajišťovat kontroly plnění akreditačních standardů formou auditů, zajišťuje správu řízené dokumentace, zajišťuje sledování celonemocničních indikátorů kvality, metodicky řídí a koordinuje školení zaměstnanců v otázkách zvyšování kvality zdravotní péče, přípravy nemocnice k akreditaci (certifikaci).

Referát BOZP a PO je odborný poradenský a kontrolní orgán FNOL, je zodpovědný za prevenci, vyhledávání a řízení rizik v oblasti BOZP a PO, podílí se na zpracování vnitřních předpisů, pokynů a informací k zajištění bezpečnosti práce, bezpečného provozu technických zařízení, hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, provádí kontrolu dodržování předpisů k zajištění BOZP, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, spolupracuje s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, hygieny a ochrany zdraví při práci, Policií ČR apod., v oblasti požární ochrany odpovídá za zpracování vnitřních předpisů, pokynů a informací k zajištění požární ochrany ve FNOL, kontroluje dodržování předpisů k zajištění požární ochrany, spolupracuje s orgány státního požárního dozoru a podílí se na vyšetřování požárů ve FNOL, spolupracuje s jinými odbornými pracovišti na vzdělávání zaměstnanců v oblasti PO.

Referát bezpečnosti a krizového řízení analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika, plánuje a připravuje podklady k realizaci připravenosti FNOL na mimořádné a krizové situace, havarijní plány a postupy při budování bezpečnosti organizace, definuje zodpovědnost jednotlivých článků organizační struktury, provádí kontrolu realizovaných opatření v dané oblasti, a to i formou cvičení. Zpracovává a aktualizuje Plán krizové připravenosti FNOL v návaznosti na krizový plán rezortu zdravotnictví a kraje, implementuje do interních předpisů FNOL povinnosti vyplývající z krizové legislativy. Formuluje bezpečnostní politiku organizace z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU (INTA) řídí vedoucí interní auditor, který je funkčně nezávislý, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur a úseků FNOL a je přímo podřízen řediteli FNOL. Oddělení interního auditu je zodpovědné za nezávislé, nestranné a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídicích operací a vnitřního kontrolního systému ve FNOL. V rámci auditních šetření posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost procesů, dodržování obecně závazných i vnitřních norem.

Na základě vyhodnocení kvality kontrolního systému (jeho přiměřenosti a účinnosti) a objektivního vyhodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů FNOL s přihlédnutím k výsledkům jiných kontrol (interních i externích) uskutečněných ve FNOL a s ohledem ke zjištěním vnitřního kontrolního systému zpracovává a zodpovídá za návrh ročního plánu interního auditu.

Navrhovaná opatření v jednotlivých auditních zprávách doporučuje tak, aby veškeré zjištěné nedostatky byly uvedeny do souladu s právními předpisy a organizačními normami FNOL. Na základě svých zjištění INTA předkládá řediteli FNOL zprávy o zjištěních z provedených auditů s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Vypracovává systém následné kontroly, který monitoruje, zda nápravná opatření byla efektivně provedena. Úzce spolupracuje s náměstky, je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť FNOL, metodicky vede odpovědné vedoucí zaměstnance, vykonávající řídící kontrolu. Prověřuje, zda jsou přijímána přiměřená a účinná nápravná opatření k odstranění nebo snížení rizik spojených se zajišťováním činností včasným odhalováním možných odchylek od žádoucího stavu. Posuzuje, zda vnitřní kontrolní systém pracovišť je účinný a zda jej vedoucí zaměstnanci uplatňují při řízení.

Úkolem Oddělení interního auditu je vedení výsledků vybraných kontrol provedených na nezdravotnických pracovištích ve FNOL externími subjekty. Na základě výsledků vnitřních a vnějších kontrol, které proběhli ve FNOL a přijatých nápravných opatření zpracovává „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“.

Pracovní tým a kontakty:

Ředitel doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. tel.: 588 443 151
Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. tel.: 588 443 400
Vedoucí Odboru kvality Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS. tel.: 588 444 635
Referát BOZP a PO Ing. Jan Kotzot tel.: 588 443 140
Vedoucí Oddělení interního auditu Mgr. Pavla Fiurášková tel.: 588 442 479

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU