Děkan fakulty zdravotnických věd Martin Procházka složil inaugurační slib

21. února 2020

V Arcibiskupském paláci včera byli do funkce slavnostně uvedeni noví děkani dvou fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera Martin Procházka, který stojí v čele fakulty zdravotnických věd (FZV), a Václav Stehlík, který v následujících čtyřech letech povede právnickou fakultu.

Vlastnímu inauguračnímu slibu předcházelo poděkování odstupujícím děkanům. U Jaroslava Vomáčky rektor zdůraznil jeho budovatelskou roli. „Milý Jaroslave, fakultu zdravotnických věd jsi provázel od jejího počátku. To, jak vypadá dnes, je do značné míry tvojí zásluhou.“ Jaroslav Vomáčka skončil ve funkci děkana vloni v létě, v průběhu svého druhého funkčního období, na vlastní žádost. Jaroslava Vomáčku a Zdenku Papouškovou, která řídila právnickou fakultu uplynulé čtyři roky, univerzita odměnila diplomem a pamětní medailí s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého.

Profesora Martina Procházku slavnostně uvedl do funkce rektor spolu s předsedou fakultního akademického senátu. „Nesmírně si vážím příležitosti, kterou jsem od akademického senátu fakulty dostal. Zároveň jsem si vědom velké zodpovědnosti, která je s touto funkcí spojena. Role děkana představuje především službu akademické obci. Udělám vše proto, abych zachoval její jednotu,“ uvedl na úvod svého projevu děkan fakulty zdravotnických věd. Poté krátce představil svou vizi dalšího směřování fakulty. Za důležitý úkol považuje zkvalitňování studijních oborů, důraz by chtěl klást také na zvyšování vědecké úrovně a publikační činnosti. „V oblasti vzdělávání vidím jako zcela zásadní zajištění dostatečného množství výukových prostor. Neméně důležitý je pak osobní rozvoj zaměstnanců a zajištění personální stability fakulty,“ vyjmenoval Martin Procházka s tím, že nadále bude také usilovat o co nejužší a oboustranně výhodné vztahy s fakultní nemocnicí a dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji. 

Do čela FZV, nejmladší fakulty olomoucké univerzity, byl profesor Martin Procházka zvolen vloni v říjnu. Jeho proděkanský tým tvoří Zdeňka Mikšová pro oblast studijních záležitostí, Jiří Vévoda pro vědu a výzkum, Jiří Stavovčík pro vnější vztahy a zahraniční spolupráci a Andrea Drobiličová pro oblast praktické výuky a celoživotního vzdělávání.

Profesor Martin Procházka je absolventem Lékařské fakulty UP, profesorem v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a FNOL, je přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, na FZV UP vedl Ústav porodní asistence. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a několika dalších organizací včetně mezinárodních.

Martin Procházka je třetím děkanem fakulty zdravotnických věd. První byla Jana Marečková, od roku 2013 do září letošního roku fakultu vedl Jaroslav Vomáčka. Po jeho rezignaci byla vedením fakulty do zvolení nového děkana pověřena statutární zástupkyně a proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Zdeňka Mikšová.

Text a foto: Žurnál UP