Dětští gastroenterologové z České republiky i ze Slovenska se sjeli do Olomouce

17. října 2023

V Olomouci se ve dnech 5. - 7. října 2023 konal tradiční IX. kongres českých a slovenských dětských gastroenterologů. Pozvání pořadatelů ze Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP přijalo 164 odborníků, mezi nimiž byli vedle dětských gastroenterologů také pediatři a další lékaři se zájmem o diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu u dětí. Kongres organizovala společnost Solen s.r.o.

  • Účastníky kongresu přivítali prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. (předseda Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy ČPS ČLS JEP) a doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D. (přednostka Dětské kliniky FN Olomouc).

 

„Zaměřili jsme se na aktuální témata a trendy dětské gastroenterologie. Věnovali jsme se nespecifickým střevním zánětům, celiakii, hepatologii, výživě, endoskopickým postupům a dalším tématům, a to nejen v zajímavých přednáškách a kazuistikách, ale také v diskuzích o nich,“ zhodnotila třídenní setkání v hotelu Central Park Flora odborná garantka kongresu a přednostka Dětské kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D.

Slavnostního zahájení se ujal prezident kongresu a předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. Účastníky pozdravili také proděkan Lékařské fakulty UP v Olomouci doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D, LL.M. a ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Úvodní přednáška patřila prof. MUDr. Jiřímu Nevoralovi, CSc. a jeho shrnutí historie české dětské gastroenterologie. Následoval blok věnovaný hepatologii. Zahájila jej MUDr. Marianna Durilová, Ph.D. prezentací na téma aktuálních terapeutických přístupů u dětí s portální hypertenzí. Představila také pacienty, kteří podstoupili chirurgický zákrok tzv. Meso-Rex bypass na chirurgickém pracovišti v Itálii. MUDr. Jana Kosnáčová se zabývala souborem slovenských, dětských pacientů s diagnózou atrézie žlučových cest. MUDr. Radana Kotalová, CSc. v rámci svého sdělení na téma cholestatických onemocnění jater u dětí apelovala na včasné vyšetření dětí s neonatální cholestázou na pracovišti FN Motol.

  • Do Olomouce přicestovalo 164 lékařů, 32  z nich předneslo ústní odborné sdělení a dva představili svou práci v posterové sekci.

 

V dalším bloku MUDr. Jan Melek seznámil přítomné s přípravou národních doporučení pro diagnostiku a léčbu eozinofilní ezofagitidy. Doc. MUDr. Zuzana Havličeková, Ph.D. pak představila soubor dětských pacientů trpících achalázií jícnu a provedla rozbor terapeutických možností, chirurgických i endoskopických (perorální endoskopická myotomie).

Endoskopický blok zahájil doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., který uvedl možnosti endoskopické léčby akutní pankreatitidy u dětí. Prezentace MUDr. Michala Kubáta a kol. se věnovala novým doporučeným postupům pro extrakci cizích těles z trávicího traktu v dětském věku. MUDr. Jan Schwarz představil alternativní možnost zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie tzv. Push One-Step PEG, kterou lze v indikovaných případech využít i u dětských pacientů.

V sekci výživy účastníci vyslechli přednášky doc. MUDr. Filipa Fencla, Ph.D. a následně MUDr. Kristíny Vagáňové, které měly společné téma - léčbu syndromu krátkého střeva teduglutidem, analogem glucagon-like peptidu 2. Poté hovořil prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. o principech nutriční péče u dětí se syndromem krátkého střeva.

Blok nespecifických střevních zánětů zahájila prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., která se věnovala léčbě anémie u dětí s nespecifickým střevním zánětem. V rámci jednoho z firemních sympozií vystoupil také doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D., který hovořil o aktuálních výsledcích studií v léčbě dětí s nespecifickým střevním zánětem pomocí inhibitoru Janus-kinázy, upadacitinibu. V závěru bloku prezentoval MUDr. Jakub Hurych profily fekálního bakteriomu a metabolomu u Crohnovy choroby.

„Bohatý program kongresu doplnily další zajímavé přednášky, prezentace vystavujících firem i debaty účastníků, ať už v rámci plenární diskuze, či neformálních setkání během přestávek mezi bloky. Příznivé ohlasy odborníků z České republiky i ze Slovenska odrážely nejen srdečnou atmosféru setkání, ale též příjemné prostředí historické Olomouce a regionální pohostinnost Hané,“ uzavřela doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D.

Podrobné informace o kongresu najdete na webu https://www.kongresgastroenterologie.cz/.