Evropská agentura DG Regio finančně podpořila dostavbu a rekonstrukci budovy Kliniky nukleární medicíny

25. října 2021

Dostavby a rekonstrukce se dočká Klinika nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc. Modernizovaná klinika bude vybavena novým PET/CT, na kterém bude možné provádět vyšetření pacientů s nádorovými i zánětlivými procesy, a to včetně pacientů postižených nemocí COVID-19. Projekt finančně podpořila v rámci Integrovaného operačního Programu (IROP) Evropská unie v rámci politiky soudržnosti.

  • Budova X - pracoviště PET/CT.

 

Podpořený projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“ se zaměřuje na dostavbu a rekonstrukci budovy X, ve které sídlí Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Modernizovaná budova bude navíc vybavena dalším, a tedy již druhým, PET/CT přístrojem, který bude zakoupen z finančních zdrojů FN Olomouc.

Nový přístroj PET/CT, pro který je budova Kliniky nukleární medicíny rekonstruována, rozšíří stávající kapacitu Kliniky a také lepší připravenost celé Fakultní nemocnice Olomouc na krizové situace, epidemie včetně COVID-19 a další nečekané hrozby a události. Realizací projektu dojde ke zvýšení vybavenosti a s tím spojené zlepšení podmínek pro zajištění adekvátní moderní zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc. „A to včetně zvýšení kapacity, kterou bude možno využít jak trvale, tak i s nově získanou možností dalšího navýšení v případě krizové situace, například rozkolísání chodu zdravotnických zařízení v případě epidemií, jako je ta současná způsobená nákazou COVID-19. Je nutno mít na zřeteli, že stále probíhající pandemie COVID-19 negativně ovlivnila systém včasného záchytu nádorových onemocnění, což v následném období může zkomplikovat péči o pacienty a dále zvýšit potřebu PET/CT vyšetření,“ dodává přednosta Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny ve FN Olomouc poskytuje diagnostickou a zdravotní péči především ohrožené skupině onkologicky nemocných pacientů. „Při použití modernějšího technologického a přístrojového vybavení je možné aplikovat efektivnější diagnostické a léčebné postupy, ale také poskytnout pacientům naší nemocnice vyšší komfort. V řadě případů lze také předejít nepříznivým důsledkům onemocnění, a to zejména u ohrožených onkologických pacientů,“ doplňuje Mgr. Petra Foukalová z Oddělení projektové podpory FN Olomouc.

Nutnost pořízení nového přístroje PET/CT dokládá i vysoká vytíženost přístroje, která se pohybuje vysoko nad průměrem počtů vyšetření jak v ČR, tak i ve světě. Docent Pavel Koranda dodává: „S obecně narůstajícím spektrem indikací PET/CT vyšetření se zvyšuje počet požadavků, někdy přicházejících i z okolních krajů. Počty vyšetření se v posledních letech dostaly na limit průchodnosti přístroje, které jsou v našem případě dány možnostmi racionálního využití dávek radiofarmak s krátkým poločasem přeměny.“ Dle docenta Pavla Korandy nejde jen o limitace z ostatních provozních důvodů, které by bylo možné eliminovat jinak než zakoupením dalšího PET/CT přístroje. Navíc se prý s nárůstem žádostí o vyšetření pacienta prodlužuje i čekací lhůta na vyšetření, a tím pádem je ohrožena dosavadní flexibilita nutná pro provádění akutních vyšetření.

Současně s rekonstrukcí budovy Kliniky nukleární medicíny budou vytvořeny také nové laboratorní prostory, které jsou nezbytné ke splnění hygienických nároků a požadavků na čistotu prostředí při nakládání s léčivy dle platné legislativy. V posledních letech totiž zaznamenává FN Olomouc narůstající počet vyšetření novými radiofarmaky, jejichž další rozvoj v užívání považuje docent Pavel Koranda za nezbytný. Nové laboratoře tak umožní budoucí možnost využívání plného spektra PET radiofarmak.

Nová vyšetřovna PET/CT bude fungovat zcela nezávisle na první, již funkční, vyšetřovně PET/CT. Nová budova Kliniky nukleární medicíny bude disponovat celkem dvěma podlažími. "Ve druhém podlaží se budou nacházet laboratoře, které budou sloužit jak k výrobě, tak i distribuci radiofarmak. Zbylá plocha druhého podlaží bude sloužit jako zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce bude vytvořena také nová recepce a přímé propojení mezi stávající místností aplikace a nově navrženou laboratoří. Protože se nová přístavba bude nacházet na trasách inženýrských sítí, bude nutné vybudovat podzemní technický kanál. Nová budova bude také vysoce náročná z hlediska chlazení, a proto bude vybudován také nový objekt zdroje chladu," shrnuje rozsah chystaných stavebních prací vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc, Ing. František Valíček.

Klinika nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc se zaměřuje nejen na poskytování diagnostické zdravotní péče, ale i terapeutických úkonů na lůžkovém oddělení především onkologických pacientů, a sice v rámci Komplexního onkologického centra (KOC), které se ve Fakultní nemocnici Olomouc nachází. Spolupracující vysoce specializovaná centra KOC působí nejen v Olomouckém kraji, ale v případě některých specifických diagnóz také v kraji Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském.