Fakultní nemocnice Olomouc má svůj paliativní tým. Pomůže pacientům se závažným, život ohrožujícím onemocněním

2. července 2019

 

Svůj vlastní paliativní tým zřídila od 1. června letošního roku Fakultní nemocnice Olomouc. Stalo se tak díky projektu s názvem „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Realizuje jej ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a olomoucká fakultní nemocnice je jedním ze sedmi zdravotnických zařízení, které byly zařazeny do pilotní fáze projektu. Paliativní tým pomáhá v těžké životní situaci pacientům, kteří trpí závažným, život ohrožujícím onemocněním.

Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti paliativní péče bude ve FN Olomouc probíhat po dobu 21 měsíců. Spočívá v zavedení konziliárního týmu paliativní péče složeného z lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků; tým je doplněn o duchovního a povinně rovněž o pracovníka pro sběr dat. Cílovou skupinou projektu jsou pacienti se závažným onemocněním v kterékoli jeho fázi, pomoc týmu je směřována také na jejich rodinné příslušníky, blízké a pečující. Osobní náklady členů týmu pokryje dotace ve výši zhruba 4,9 milionu korun.

„Paliativní péče je velmi důležitou součástí zdravotního systému, proto se snažíme ji u nás maximálně rozvíjet. Věřím, že se nám ji tímto pilotním projektem podaří v nemocnicích standardizovat. Projekt zároveň ověří, zda je existence paliativních týmů efektivní a jak se odrazí v datech o nákladovosti a kvalitě péče,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vedoucí lékařkou olomouckého paliativního týmu je MUDr. Hana Kalábová, Ph.D. z Onkologické kliniky. „V nemocnici je celá řada pacientů, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nastává otázka, zda další snaha o léčbu nepůsobí více škody než užitku. Jsou to typicky třeba právě někteří naši onkologičtí pacienti s onemocněním v pokročilém či konečném stadiu.  Dalšími takovými diagnózami jsou například srdeční selhání, chronická bronchitida, jaterní onemocnění či některé neurologické diagnózy,“ zmiňuje MUDr. Kalábová.

Podle jejího kolegy, lékaře Novorozeneckého oddělení a Dětské kliniky FN Olomouc MUDr. Jana Hálka, Ph.D. je hlavním úkolem paliativního týmu koordinace další péče o pacienta včetně komunikace s ním. „Ptáme se jej, co by si on sám přál, co je pro něj důležité, zjistíme ve spolupráci s ošetřujícím týmem všechny dostupné možnosti. Na tomto základě je možné stanovit plán další péče: dohodnout její rozsah a také kde a jak může probíhat. Může si přát být doma či v jiném zařízení, případně může mít jiná přání a potřeby. Samozřejmou součástí paliativní péče je snaha o řešení nepříjemných příznaků doprovázející onemocnění - bolesti, nevolnosti a podobně. Velmi důležitá je i komunikace s rodinou a sjednocení názorů na to, jaký bude v konkrétním případě další postup. Každopádně je třeba zmínit to, že pacient nadále zůstává v péči svého ošetřujícího lékaře, jenž by jako první měl v odůvodněných případech kontaktovat paliativní tým,“ vysvětluje MUDr. Hálek.

Vzhledem k tomu, že projekt paliativní péče v olomoucké fakultní nemocnici teprve startuje, není zatím zcela zřejmé, kolika případů se jeho činnost dotkne. „Můžeme ale vyjít z poznatků již fungujících paliativních týmů v nemocnicích poskytujících péči podobného rozsahu jako ta naše. Tyto týmy poskytují péči zhruba 35 až 40 pacientům měsíčně. Náš tým funguje od začátku června a máme zatím desítku klientů,“ vypočítává MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.

Paliativní tým nemá pomoci jen pacientům a jejich blízkým, ale také usnadnit práci ošetřujícímu personálu, který všechny tyto činnosti již v současné době vykonává. K dispozici má svou vlastní místnost v budově Oddělení alergologie a klinické imunologie, kde se schází jednou týdně k administrativní poradě. Samotná činnost týmu je vykonávaná na zdravotnickém pracovišti, kde se pacient nachází. Ošetřující personál kontaktuje tým prostřednictvím telefonní linky 588 445 407 v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Na tomto čísle může paliativní tým kontaktovat kdokoliv, stejně jako na mailové adrese paliativni@fnol.cz. „Chtěl bych za celý náš tým pochválit ministerstvo, protože se jedná opravdu o smysluplný projekt, který, jak pevně věřím, pomůže nastartovat odpovídající paliativní péči,“ uzavírá MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

Pilotní provoz paliativního týmu je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.