Fakultní nemocnice Olomouc zvelebuje zanedbané pozemky. Poslouží jejímu dalšímu rozvoji

25. ledna 2019

Přestože zima drží v těchto dnech vládu pevně ve svých rukou, v areálu Fakultní nemocnice Olomouc panuje čilý stavební ruch. Konkrétně na pozemcích mezi ulicemi Prof. Fuky, Mošnerova a Hněvotínská na Tabulovém vrchu, kde od poloviny ledna stavební firma realizuje terénní a demoliční práce. Výsledkem bude kultivovaná plocha, která poslouží dalšímu rozvoji největšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji.

„Objekty určené k demolici se nacházejí v katastrálním území Nová Ulice a dříve sloužily vojenským účelům. Jedná se o ubytovací budovu, dílnu, kotelnu s komínem, vrátnici, správu budov a skleník. V současné době jsou tyto objekty delší dobu nevyužívány a z některých se dochovaly pouze základové konstrukce. Na zbývajících částech pozemku se nacházejí komunikace a zeleň,“ popsal výchozí stav vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

A jaké má FN Olomouc s areálem, který získala na podzim 2017 od Úřadu práce ČR a má rozlohu necelé tři hektary, plány? „Je to pro nás kvalitní prostor pro další rozvoj podle vznikajícího generelu. Obecně se komplex naší nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého potýká s nedostatkem prostoru. Do budoucna budeme muset řešit třeba přesun Kliniky zubního lékařství z centra města nebo výstavbu objektu pro navazující následnou péčí. A tyto pozemky by mohly být využity právě tímto způsobem,“ uvažuje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Aktuálně prováděné stavební úpravy, jež mají skončit 14. dubna letošního roku, mají zatím skromnější cíl. „Odstraněním zchátralých objektů se zamezí vzniku nežádoucích událostí a zajistí území včetně blízkého okolí z pohledu bezpečnosti. Po demolici budov budou výkopy zasypány, terén vyrovnán a oset travním semenem. Ponechány budou pouze vybrané páteřní komunikace. Dojde také k doplnění oplocení celého areálu,“ uvedl Ing. Valíček s tím, že práce realizuje firma MORKUS Morava s.r.o. za cenu 9,8 milionu korun bez DPH.

Zvelebení velkého areálu v zastavěné části města zajímá samozřejmě také olomouckou radnici. Staveniště proto v pátek 25. ledna navštívil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, aby si v doprovodu ředitele nemocnice Romana Havlíka celý areál prohlédl. „Rozvojové plány Fakultní nemocnice Olomouc velmi vítám, protože jde o lokalitu města, která si zaslouží dobré využití. Záměry navíc dobře korespondují s naším zájmem o kultivaci veřejných míst. Sami zpracováváme projekt na zvelebení veřejných prostranství i opravy zpustošených a zanedbaných míst. Letos je v rozpočtu města o 9 milionů korun navíc právě na estetizaci veřejných prostor, při jejichž využití budeme přihlížet i k požadavkům komisí městských částí,“ popsal zájem a plány města Olomouce primátor Miroslav Žbánek.