FN Olomouc dlouhodobě pracuje na úsporách energií. Staví nové pasivní budovy, zatepluje staré objekty, buduje fotovoltaiky

4. října 2022

Dostupnost energetických zdrojů a stále se zvyšující ceny energií. To jsou problémy, které v posledních měsících řeší lidé na všech úrovních - od vlád států až po samotné domácnosti. Tolik nezbytné energetické úspory a na ně navazující udržitelnost a ekologický způsob myšlení jsou velkým tématem i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě přitom tuto cestu razí již řadu let, dlouho před vznikem současné krize.

„Patříme k těm nemocnicím, které se snaží chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Součástí tohoto přístupu je i náš koncept energetických úspor, který je zakotven v Generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc a který již několik let realizujeme. Příkladem mohou být stavby, které v areálu nemocnice vznikly v posledních letech a jsou budovány v pasivním energetickém standardu. Týká se to již hotových velkých objektů, například pavilonu Y, ve kterém působí II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, nebo ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky. V tomto smyslu jsme v podmínkách českého zdravotnictví průkopníky. Kromě opatření na straně úspor investujeme i do alternativních zdrojů získávání energií. Aktuálně probíhá poměrně rozsáhlá akce na instalaci fotovoltaických článků na střechách nemocničních budov. Další oblastí je hospodaření s vodou, v podstatě téměř všechny nově budované objekty mají zelené střechy se schopností zadržovat vodu. Vedle již zmíněných dvou velkých pavilonů to platí třeba pro nedávno dokončenou nástavbu modrého monobloku A. Pro realizaci těchto projektů se snažíme v maximální míře využívat dostupné dotační výzvy a jsme v tom poměrně úspěšní,“ popisuje dlouhodobou strategii Fakultní nemocnice Olomouc její ekonomický náměstek Ing. Tomáš Uvízl.

Příkladem prosazování energetických úspor ve FN Olomouc je preference pasivního energetického standardu u nových budov. V posledních letech se to týkalo například budovy II. interní kliniky (na snímku), ambulantního pavilonu HOK nebo nové kolárny.

 

Velkou úsporu si v olomoucké fakultní nemocnici slibují od získávání elektřiny ze sluneční energie. „V současné době budujeme prvních šest fotovoltaických sestav, které budou umístěny na několika budovách, například na Dětské klinice či na ubytovnách uvnitř areálu, přičemž další čtyři obdobné systémy jsou v přípravě. Všechnu takto vyrobenou energii sami spotřebujeme, nebude tudíž nutné ji se ztrátami ukládat. Výkonem fotovoltaických článků rozhodně nepokryjeme celou nemocniční spotřebu elektřiny, ale i tak ročně ušetříme zhruba 420 megawatthodin,“ dodává hlavní správce FN Olomouc Ing. Vladimír Olejníček.

„Typickými projekty na úsporu energií, které již několik let ve FN realizujeme za přispění různých forem dotací, je zateplování budov. A v tomto trendu budeme pokračovat i nadále. Také nejnovější budova, která brzy v našem areálu vyroste a jíž je nový pavilon G, bude v pasivním energetickém standardu a se zelenou střechou. Snažíme se proniknout i do oblasti elektromobility, kde naším pilotním projektem bude zřízení prvních čtyř nabíjecích stanic; dvě budou nejpozději do konce roku v provozu u Dětské kliniky a dvě u centrálního parkoviště P1,“ vypočítává Vladimír Olejníček.

Kromě koncepčních opatření v energetice vedení FN Olomouc reaguje na aktuální situaci také nalézáním úspor spíše provozního charakteru nebo urychlenou opravou energeticky nevyhovujících prostor. V tomto smyslu budou osloveni i zaměstnanci nemocnice, aby svými podněty napomohli rychlému řešení. „Pro zaměstnance jsme zřídili mailovou adresu energie@fnol.cz. Jestliže zaznamenají při výkonu své práce či při pohybu v areálu nemocnice případy plýtvání energiemi, mohou tuto skutečnost sdělit na tento mail. Na jejich podněty budou reagovat přímo naši energetičtí odborníci,“ zmiňuje vedoucí Odboru komunikace a marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.

„Na řešení těchto nedostatků jsme vyčlenili dodatečné finanční zdroje, abychom maximum věcí stihli ještě před nástupem letošní zimy,“ uzavírá náměstek Tomáš Uvízl.