Inaugurace na Univerzitě Palackého: rektor Martin Procházka a děkan Jiří Vévoda byli slavnostně uvedeni do funkce

6. října 2021

ZDROJ: Žurnál UP

Nový rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Martin Procházka a historicky čtvrtý děkan Fakulty zdravotnických věd UP Jiří Vévoda byli slavnostně uvedeni do funkce. Patřičné insignie převzali a inaugurační slib složili na shromáždění v olomouckém Arcibiskupském paláci, kterého se zúčastnili nejen zástupci dalších fakult a pracovišť Univerzity Palackého, ale i představitelé vysokých škol a významné osobnosti regionu včetně ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka.

  • Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka byl inaugurován.

Nejprve ovšem do rukou předsedy Akademického senátu UP Jiřího Langera symbolicky složil rektorský úřad Jaroslav Miller, který Univerzitu Palackého vedl od roku 2014 do letošního jara. „Rád bych panu rektorovi a panu děkanovi popřál hodně úspěchů na cestě, po které se Univerzita Palackého vydala. Cestě ke špičkové výzkumné univerzitě v širším středoevropském regionu, která je vysoce internacionalizovaná a která je slyšet ve veřejném prostoru kvůli obhajobě otevřené společnosti, svobody a demokracie,“ uvedl bývalý rektor.

Poté již předseda senátu dekoroval rektorským řetězem Martina Procházku, který vedení Univerzity Palackého převzal 1. května letošního roku. „Dostalo se mi výjimečné pocty, která je absolutním vrcholem mé akademické kariéry. Cítím hrdost a zároveň pokoru, když pomyslím na historii vysokého učení v Olomouci a na dlouhou řadu skvělých žen a mužů stojících v jeho čele,“ řekl nový rektor v úvodu svého inauguračního projevu.

V něm poděkoval za odvedenou práci svému předchůdci a mimo jiné připomněl, že chce být rektorem pro studenty, kteří u něj mají dveře otevřené. „Je pro mě důležité znát názory studentů, budovat s nimi vztahy založené na důvěře. Přál bych si, aby se studenti zapojovali do života co nejvíce.“ Rektor se v řeči zmínil také o tom, že klíčovou dovedností, kterou má univerzita svým studentům vštěpovat a která je nezbytná pro orientaci v 21. století a záplavě informací, je umění kriticky myslet. „Musíme se snažit ze všech sil bránit akademické svobody a svobodu bádání, usilovat o zachování vysoké úrovně kvality vědy a výzkumu. Důležité je podporovat u studentů samostatné a svobodné myšlení a jednání v duchu tradičních evropských hodnot, tím nejúčinněji můžeme bojovat proti skepsi, populismu a dalším nebezpečným jevům ve společnosti.“

Vzápětí Martin Procházka coby rektor a zároveň emeritní děkan Fakulty zdravotnických věd UP společně s předsedou Akademického senátu FZV UP Lukášem Merzem slavnostně uvedl do funkce děkana FZV UP Jiřího Vévodu. Dosavadní proděkan pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání uspěl v děkanské volbě vyhlášené poté, co byl Martin Procházka zvolen rektorem, a vedení fakulty se ujal 1. srpna letošního roku.

„Skutečnost, že se rektorem naší univerzity stal právě můj předchůdce, svědčí o tom, že fakulta zdravotnických věd je nedílnou součástí svazku fakult, které se společně a neoddělitelně nazývají Univerzitou Palackého. Přestože je přitom fakultou nejmladší, prokázala v minulém a letošním roce svoji nepostradatelnost, neboť vzdělává nelékařské profesionály, kteří významně přispěli ke zvládnutí pandemie v její hodině nejtemnější,“ připomněl děkan FZV UP. Ve své inaugurační řeči poděkoval všem, kteří se na výuce na fakultě jakkoliv podílejí, zároveň však podotknul, že fakultě chybí vlastní specializované výukové a pracovní prostory.

Upozornil také na to, že nemusí být velmi vzdálena doba, kdy bude v některých nelékařských profesích nedostatek odborníků větší, než je nyní. „Jsem přesvědčen, že tvůrci zdravotní politiky si situaci uvědomí a začnou s její nápravou v co nejkratší době. Čím dříve se zlepší vnímání společenské relevance a postavení nelékařských zdravotnických oborů, tím snadněji se mi i bude naplňovat můj program, se kterým jsem do děkanské volby šel, to znamená kvalitní profesní vzdělávání, vysoká míra internacionalizace, růst vědy a výzkumu a bezpečné pracovní prostředí jak pro akademiky, tak pro administrativu a bezpečné studijní prostředí pro naše studenty,“ uzavřel Jiří Vévoda.

Martin Procházka i Jiří Vévoda během slavnostního shromáždění v Arcibiskupském paláci představili také svůj prorektorský, respektive proděkanský tým, který jim pomůže v naplňování stanovených cílů. Funkční období obou hodnostářů je čtyřleté, tedy do roku 2025.

  • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
    Absolvent Lékařské fakulty UP, profesor v oboru gynekologie a porodnictví, se vedení Univerzity Palackého ujal 1. května letošního roku. Před úspěchem v rektorské volbě vedl od roku 2019 Fakultu zdravotnických věd UP. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, později vedl Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc a Ústav porodní asistence FZV UP. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace při těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Jako lékař se odborně specializuje na vysoce riziková těhotenství, trombofilní stavy a na ambulantní gynekologii a prenatální péči, neplodnost a endometriózu. Zkušenosti získal i v rámci studijních pobytů a odborných stáží v Belgii, Švédsku a Holandsku. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a několika dalších evropských i mezinárodních odborných společností.

 

  • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
    V čele Fakulty zdravotnických věd UP stojí jako její historicky čtvrtý děkan od 1. srpna letošního roku. Již dříve byl proděkanem pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání, po zvolení tehdejšího děkana Martina Procházky rektorem UP byl pověřen vedením fakulty. Jiří Vévoda na Univerzitě Palackého působí od završení doktorského studia sociálního lékařství v roce 2010, jeho domovským pracovištěm je Ústav společenských a humanitních věd FZV UP. Byl také členem fakultního i univerzitního akademického senátu a předsedou ekonomické komise AS UP. Vedle výuky se odborně zaměřuje zejména na psychosociální rizika ve zdravotnictví a motivaci a pracovní spokojenost zdravotnického personálu. Má manažersko-ekonomické pracovní zkušenosti, pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a také na ministerstvu zdravotnictví.