Profesoru Ehrmannovi blahopřáli k životnímu jubileu na výjimečném Přednáškovém večeru Spolku lékařů v Olomouci

24. září 2020

Zcela výjimečný byl Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci, který se konal ve středu 23. 9. 2020 v přednáškové místnosti II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc. Setkání totiž bylo dedikováno významnému českému gastroenterologovi a hepatologovi, prof. MUDr. Jiřímu Ehrmannovi, CSc., a to při příležitosti jeho významného životního jubilea. Emeritnímu přednostovi II. interní kliniky FN Olomouc vzdaly hold desítky kolegyň a kolegů lékařského stavu i současných spolupracovníků.

Blahopřání před auditoriem se držiteli Zlaté medaile Jana Evangelisty Purkyně a dalších významných ocenění dostalo nejen od současného přednosty II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ale také děkana LF UP prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. a předsedy Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. „Profesor Ehrmann je mimořádnou osobností nejen v rámci lékařské fakulty a fakultní nemocnice, ale v mezinárodním měřítku. Je nejen vynikajícím hepatologem, nýbrž jedním z posledních žijících internistů encyklopedistů, který díky svým bohatým znalostem a zkušenostem z oboru vychoval již řadu generací lékařů. Já sám jsem se z jeho publikací učil,“ vzpomněl například děkan lékařské fakulty profesor Zadražil. „Přeji vám, pane profesore, pevné zdraví a mnoho šťastných let. Doufám, že studenti budou moci ještě dlouho čerpat z vašich vědomostí a my se budeme moci těšit z vašeho lidského přístupu a nadhledu,“ poblahopřál jubilantovi doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

„Pocházím z malé vesnice, z tradičního, konzervativního prostředí, jsem stále hluboce věřící člověk a jsem přesvědčen, že člověk by měl zůstat věrný své cestě, a to i přes překážky, které se na cestě vždy objeví. Vaše návštěva a hojná účast na dnešním setkání je pro mě potvrzením, že toto mé přesvědčení je správné, a to přesto, že překážek, které mě na mé cestě potkaly, nebylo málo. Děkuji vám,“ neskrýval dojetí profesor Ehrmann.

Po slavnostním úvodu následoval odborný program, v němž vystoupili předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Vojtěch Prášil, doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D a prof. MUDr. Martin Kocher, Ph.D. z Radiologické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci a MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D. z II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc a LF UP v Olomouci.

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (*30. 9. 1940 v Prostějově)

Přední český internista, gastroenterolog a hepatolog, v letech 1998 - 2005 přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice v Olomouci. Absolvent 11leté střední školy (dnes gymnázia) v Litovli a Lékařské fakulty Brno (dnes součástí Masarykovy univerzity). V roce 1990 jmenován docentem a o devět let později profesorem pro obor vnitřní nemoci. Pracovní dráhu začínal v roce 1963 na Interním oddělení nemocnice Tanvald, od roku 1968 až dosud působí na olomoucké II. interní klinice. Autor 9 monografií, 1 skript, 70 kapitol v monografiích a 231 časopiseckých publikací, z toho 47 zahraničních. Působí jako člen v několika odborných lékařských společnostech, v nichž mu bylo uděleno i čestné členství, a také v redakčních radách odborných časopisů. V roce 2019 obdržel od České lékařské společnosti Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně. S manželkou žije v Olomouci, syn prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. je přednostou Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc, dcera MUDr. Alena Boriková, Ph.D. je lékařkou Kliniky pracovního lékařství téže nemocnice.