Radiologická klinika FN Olomouc představila zmodernizované prostory i nové špičkové přístrojové vybavení

23. března 2022

Nové přístroje pro magnetickou rezonanci, výpočetní tomografii a rentgenové vyšetření. A také moderní prostory pro pacienty i personál. Více než rok trvající práce zcela změnily podobu Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. A především toto špičkové pracoviště vybavily technologií dle nejpřísnějších požadavků současné medicíny. To vše navíc za nepřetržitého provozu, který nepřerušily ani hrubé stavební zásahy. Nové, komfortní prostředí olomoucké radiologie je k dispozici klientům, ale také zaměstnancům od začátku letošního roku.

  • Slavnostní přestřižení pásky symbolicky ukončilo více než rok trvající práce, které zcela změnily podobu Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. 

 

„Radiologie patří v moderním zdravotnictví ke klíčovým oborům, bez nějž se neobejde současná medicína v celém svém širokém spektru od perinatologie až po soudní lékařství. Modernizací a rozšířením přístrojového vybavení naší Radiologické kliniky a odpovídající úpravou prostor jejího sídla jsme udělali další velký krok k zajištění špičkové péče pro naše pacienty v podmínkách 21. století,“ uvedl ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Skončené stavební úpravy Radiologické kliniky jsou součástí dotačního projektu Rozvoj diagnostických pracovišť, který je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem tohoto projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi související stavební úpravy a rekonstrukce, aby bylo možné uspokojit neustále narůstající požadavky na kvalitu a kapacitu diagnostiky a vytvořit prostředí pro pacienty i zaměstnance na úrovni odpovídající současným požadavkům. Projekt Rozvoj diagnostických pracovišť je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

„Jsme rádi, že můžeme pacientům nabídnout vyšetření na nových typech přístrojů a také zkrácení čekacích dob na vyšetření magnetickou rezonancí a výpočetní tomografii, protože u obou těchto modalit máme nyní tři přístroje místo dvou. Pacienti jistě ocení i příjemnější prostředí zrekonstruovaných prostor,“ říká přednosta Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Stavební práce realizované firmou OHLA ŽS byly v sídle kliniky v suterénu monobloku A zahájeny v listopadu roku 2020 a dokončeny letos v lednu. Jejich cena činila 56 milionů korun bez DPH. Úpravy se vedle pro pacienty viditelných chodeb, recepce a čekárny týkaly také samotných vnitřních pracovišť, kde došlo k modernizaci vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace a dalších rozvodů. „Zajímavostí rekonstrukce popisoven jsou výsuvné stoly umožňující práci v sedě i ve stoje. Protože pro práci zde je oslunění spíše nevyhovující, byla zde také vytvořena ‚falešná‘ okna, která spolu s inteligentním systémem simulují denní osvětlení i v místnostech bez klasických oken. Další novinkou je vyvolávací systém, je uzpůsoben na čtení čárových kódů či zadávání rodných čísel. Podle těchto informací je možné zaregistrovat pacienty i bez toho, aby stáli frontu u okénka. Stavba byla náročná zejména s ohledem na nutnost zachování provozu kliniky v průběhu prací, a proto byla rozfázovaná na sedm dílčích etap,“ zmiňuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Zásadní ve skončené proměně Radiologické kliniky jsou čtyři přístroje pořízené prostřednictvím projektu IROP realizovaného v rámci 98. výzvy, prioritní osy 6 REACT-EU: magnetická rezonance 3T, dvakrát CT a RTG přístroj. A z investičních prostředků nemocnice byl pořízen i nový angiografický přístroj pro pracoviště intervenční radiologie. Dodavateli přístrojového vybavení jsou společnosti Siemens Healthcare, Stargen EU a F medical.

Moderní MR přístroj s vyšší intenzitou magnetického pole umožní provádění výkonů v kvalitě, kterou není možné provádět na přístrojích s nižší intenzitou magnetického pole. Zobrazuje drobnější struktury, než dovolují přístroje se silou magnetického pole 1,5 T. U běžných vyšetření zkracuje dobu jejich trvání. Snímky získané pomocí magnetické rezonance poskytují nejlepší rozlišení měkkých tkání ze všech zobrazovacích metod. Výsledky MR vyšetření jsou využívány nejen pro obvyklou diagnostiku, ale také např. pro neurochirurgickou navigaci během operace, a to zejména u operací mozkových nádorů.

Systém výpočetní tomografie (CT) využívá rentgenové paprsky společně s počítačovými algoritmy k vyšetření a zobrazování cílových orgánů, tkání nebo celého těla u dětí až po pacienty s těžkou nadváhou. Zařízení disponuje moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a posledním typem detektorů pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Obměna stávajícího CT a nákup nového umožní provádění některých nových typů vyšetření a zkvalitnění vyšetření stávajících.

Nákupem nového modernějšího RTG přístroje dojde ke zkrácení čekacích dob pacientů na rentgenové vyšetření. Na přístroji budou snímkováni pacienti všech klinických oborů, zejména z urgentního příjmu, chirurgie, traumatologie, interních oborů, neurologie či neurochirurgie. Narůstající počet rentgenových vyšetření a snaha o rychlé a kvalitní vyšetření vyžadoval pořízení moderního přístroje umožňujícího snímkování všech částí těla u všech typů pacientů (od ambulantních po ležící pacienty ve vážném stavu).

Angiografický přístroj pro pracoviště intervenční radiologie nahradil již dosluhující a v některých směrech nevyhovující přístroj. Pod kontrolou angiografie jsou prováděny miniinvazivní intervenční výkony na cévním řečišti, které se na pracovišti intervenční radiologie Fakultní nemocnice Olomouc provádějí v kompletním spektru. Nová technika dovoluje přesnější zobrazení i drobnějších struktur při snížení dávky záření jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.