Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP hostily XXXVIII. Dny mladých internistů

10. června 2019

Ve dnech 6. a 7. června 2019 se v Olomouci uskutečnily XXXVIII. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Tato konference se koná každoročně střídavě v Olomouci a v Martině. Dny mladých internistů probíhají pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Kongres organizovala Česká internistická společnost ve spolupráci z III. interní klinikou NRE LF UP a FN Olomouc, výkonným organizátorem byla společnost Solen s.r.o. Garantem setkání byl přednosta III. Interní kliniky a nový děkan LF UP v Olomouci prof. J. Zadražil, koordinátoři konference byli prof. P. Horák, doc. D. Karásek a MUDr. J. Orság.

Na XXXVIII. Dnech mladých internistů představilo své prezentace 42 lékařů mladších 35 let s proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky a Slovenska. Konference se účastnili také studenti lékařských fakult a rovněž lékaři nejen z fakultních, ale i okresních nemocnic obou republik.  Abstrakta jednotlivých sdělení byla díky vstřícnosti redakce publikována v časopise Vnitřní lékařství (VnitřLék 2019; 65(6, Suppl 1).

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v malé posluchárně Teoretických ústavů LF UP. Sekce byly věnovány diabetologii, metabolizmu a endokrinologii, nefrologii a revmatologii, gastroenterologii, kardiologii a variím. Konferenci zahajoval předseda České internistické společnosti profesor R. Češka, dále se účastnila řada dalších osobností vnitřního lékařství ČR a SR (prof. M. Mokáň, prof. M. Souček, prof. M. Kršek, prof. P. Galajda, prim. P. Makovický, doc. A. Martínek).  Úroveň naprosté většiny příspěvků byla velmi dobrá a pořadatele tak čekalo obtížné rozhodování v rámci výběru oceněných přednášek.  Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Touto cenou byly nakonec oceněny přednášky MUDr. J. Nováka z II. interní kliniky FNUSA v Brně „Identifikace plazmatických a močových mikroRNA jako biomarkerů akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci“ a MUDr. T. Bolka z I. interní kliniky JLF UK v Martině „Inhibícia protónovej pumpy a účinnosť antitrombotickej liečby vybraných kardiovaskulárnych ochorení“. Mezi další oceněné lékaře / lékařky patřili: MUDr. J. Kvasnička (III. Interní klinika VFN Praha), MUDr. K. Graňák (Chirurgická klinika a Transplantační centrum JLF UK v Martině,  MUDr. M. Čerňan (Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc), MUDr. M. Hajzoková (Klinika geriatrie LF SZU, Podunajské Biskupice, Bratislava), MUDr. S. Horná (I. interní klinika JLF UK,  Martin), MUDr. I. Šturdík a MUDr. I. Smaha (V. interní klinika LF UK a UNB Bratislava) a MUDr. M. Kalčíková (Nemocnice Znojmo). Setkání bylo uzavřeno předáním cen, společnou fotografií a pozváním na XXXIX. Dny mladých internistů, které se budou konat 4. a 5. června 2020 v Martině.