Podpora mezinárodních mobilit pracovníků FN Olomouc

registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017877

Projekt je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpořit realizaci mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a tím posílit její internacionalizaci, mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění dvou dílčích projektových cílů:

  1. Realizovat pobyty výzkumných pracovníků-juniorů FNOL v zahraničí a tím podpořit jejich rozvoj v podobě získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, což povede ke zvýšení kvality vědy a výzkumu ve FNOL 
  2. Realizovat stáže technických a administrativních pracovníků FNOL v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem a tím prohloubit kvalifikaci a odborné znalosti těchto pracovníků, podpořit přenos know-how ze zahraničí do FNOL, podpořit síťování se zahraničními odborníky a celkově tak podpořit zahájení a prohloubení dlouhodobé spolupráce FNOL se zapojenými zahraničními organizacemi.

Z tematického hlediska je projekt zaměřen především na oblast výzkumu v medicíně a zdravotnických technologiích (zejména digitální technologie, telemedicína, eHealth, asistivní technologie a s tím související aspekty).  

Doba realizace projektu je stanovena od 1.10.2021 do 30.6.2023.

Celkový rozpočet určený pro FNOL (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 3 495 559 Kč. Příspěvek EU tvoří 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR.