Období stavebního rozmachu. Začala velká proměna areálu Fakultní nemocnice Olomouc

7. dubna 2022

Je to právě 130 let, co se začala psát historie současného areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Jeho stálí i občasní návštěvníci si v těchto týdnech nemohli nevšimnout nebývalého stavebního ruchu, který v něm aktuálně panuje. Práce, které nezřídka komplikují pohyb pěších i motoristů, přitom směřují k jednomu velkému cíli, jímž je další rozvoj a modernizace prostor šestého největšího zdravotnického zařízení v ČR. To vše podle předem vypracovaného plánu - generelu rozvoje areálu FN Olomouc, který pracuje s horizonty 15 a 30 let.

  • Plán staveb a omezení v areálu FN Olomouc na rok 2022.

 

Dne 1. dubna 1892 se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici, a to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice. Výstavba započala v červnu 1894 a v září 1896 sem byli přestěhováni pacienti ze staré nemocnice. Od té doby se areál Fakultní nemocnice Olomouc podstatně rozšířil a proměnil do současné podoby komplexního a moderního zdravotnického zařízení. Ani jeho aktuální tvář však není zdaleka konečná, jak ostatně potvrzuje čilý stavební ruch, který na mnoha místech areálu právě nyní panuje. Aktuálně probíhající stavební práce v rámci projektu Přeložky inženýrských sítí v plánované délce realizace 13 měsíců a celkové hodnotě přes 132 milionů korun bez DPH předcházejí demolici nejstaršího objektu v areálu. Tím je budova známá pod názvem „Franz Josef“, na jehož místě následně vznikne nová budova označená jako „pavilon B“.

  • Prvního dubna 1892 se usnesl Moravský zemský sněm v Brně na návrh olomouckého poslance Augusta Weebera vystavět v Olomouci novou nemocnici, a to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice. Původní rozpočet stavby obnášel 600 tisíc zlatých, později se snížil na 450 tisíc zlatých. Velkorysé rozhodnutí sněmu dokládá pamětní deska ve vestibulu pavilonu, který je dodnes označován jako „Franz Josef“. Pamětní deska nese latinský nápis: „Za vládnoucího císaře Františka Josefa I. přikázal zemský sněm Markrabství moravského dekretem usneseným dne 1. dubna 1892 vystavět tuto budovu k ulehčení chorým.“

 

Nová dominanta, kterou pavilon B jistě bude představovat, ale nebude prvním dokončeným objektem, který zdravotníci olomoucké fakultní nemocnice převezmou v dohledné době do užívání. Předchází jí dostavba pavilonu X, ve kterém sídlí Klinika nukleární medicíny, o samostatnou část s označením X2, v níž bude jednak druhé pracoviště PET/CT, ve druhém podlaží pak laboratoř pro výrobu a distribuci radiofarmak a zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce kliniky vznikne také nová recepce a přímé propojení mezi stávající místností aplikace a nově navrženou laboratoří.

Všechny tyto a další velké projekty a změny však nemohou vznikat nahodile, bez ucelené koncepce a dlouhodobého plánu. FN Olomouc dokončila tento plán, neboli generel v roce 2020 a má v něm popsán vlastní rozvoj na následujících třicet let. „Nemocnice je velmi komplikovaný útvar, který tvoří zejména medicínské obory, jež potřebují pro svou činnost mimo jiné i hmotnou infrastrukturu. A máme-li tuto strukturu rozvíjet, musíme vědět jak. Lapidárně řečeno: máme-li přijímat smysluplná a systémová rozhodnutí, musíme si popsat naši budoucnost, diskutovat o ní, nalézt shodu a potom stanovit co, za co, jakým způsobem a v jakých časových horizontech uděláme,“ říká muž, který stál jako garant za vznikem generelu, ekonomický náměstek a zástupce ředitele FN Olomouc Ing. Tomáš Uvízl.

Jednoznačnou prioritou vedení nemocnice, ztělesněnou právě i v generelu, je podle Ing. Uvízla zmíněná novostavba pavilonu B - nebo jak se mezi zaangažovanými pracovníky nemocnice hovorově říká „nový Franz Josef“. „Právě sem se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do této budovy rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vznikne zde mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisuje zástupce ředitele nemocnice.

Další velkou stavbou, aktuálně zpracovávanou projektanty, bude nový pavilon C1 pro Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení. Pavilon C1 bude sousedit s pavilonem B, s nímž bude i organicky spojený. A konečně třetí chystanou velkou budovou má být nový pavilon F, v němž budou sídlit III. interní klinika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Infekční klinika a budoucí klinika (v současnosti oddělení) rehabilitace. Tato nová budova má vyrůst přibližně v místě současného pavilonu F.

S pavilonem C1 bude organicky propojen pavilon C2, který poskytne zázemí Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, lůžkové části Oční kliniky a kliniky ORL a rozšířeným Centrálním operačním sálům a sterilizaci. Tím dojde k funkčnímu propojení v podstatě všech chirurgických oborů do jednoho polybloku.

„Prvořadou prioritou, z níž jsme při tvorbě generelu vycházeli, je samozřejmě pacient, respektive jeho vnímání pobytu v nemocnici. Na celý areál i na jednotlivé budovy jsme se snažili dívat právě jeho očima. Počínaje tím, že se k nám pacient musí dobře dostat různými způsoby dopravy, že je správné mu pomáhat ke snadné orientaci logickým uspořádáním prostoru a jednoduchým navigačním systémem a konečně i tím, že budeme brát ohled na to, čemu se říká ‚healing architecture‘ - tedy že vnitřní prostředí ve zdravotnickém zařízení může podporovat zdárnou léčbu a zotavení pacienta. Naší druhou vysokou prioritou je personál. Chceme, aby se zaměstnanci cítili na svém pracovišti dobře a bezpečně, aby měli k dispozici správně vybavené zázemí, aby pracovali v prostředí, které bude optimální z hlediska ergonomie, světla, zvuků, barevného pojetí a podobně,“ objasňuje filosofii strategického plánování ve FN Olomouc Ing. Tomáš Uvízl.

Detail modelu generelu FN Olomouc.

1/ Novostavba budovy C1
Umístěné provozy: Porodnicko-gynekologická klinika, Novorozenecké oddělení, ambulantní část Oční kliniky a kliniky ORL
Předpokládané dokončení projektové dokumentace: 04/2023
Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.

2/ Novostavba budovy B
Umístěné provozy: Neurologická, Neurochirurgická, Ortopedická a Traumatologická klinika; rozšíření Radiologické kliniky, Oddělení urgentního příjmu, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Centrálních operačních sálů a sterilizace
Předpokládané dokončení projektové dokumentace: 12/2022
Projektant: společnost Projekty FN Olomouc - novostavba budovy B

3/ Novostavba budovy C2
Umístěné provozy: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie; lůžkové části Oční kliniky a kliniky ORL; rozšíření Centrálních operačních sálů a sterilizace

4/ Nástavba budovy A
Umístěné provozy: šatny a vedení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, technický dispečink, spojovatelky
Předpokládané dokončení: 06/2022

5/ Dostavba budovy X
Umístěné provozy: rozšíření provozu Kliniky nukleární medicíny, nová vyšetřovna PET/CT, laboratoř pro výrobu a distribuci radiofarmak + personální zázemí kliniky
Předpokládané dokončení: 08/2023

6/ Novostavba budovy F
Umístěné provozy: III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Oddělení rehabilitace a nově Infekční klinika
Předpokládané dokončení projektové dokumentace: 08/2022
Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.