Režim návštěv ve Fakultní nemocnici Olomouc

29. ledna 2021

Na základě platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se režim návštěv ve FN Olomouc řídí těmito pravidly:

Na pracovištích akutní lůžkové péče, se zakazují návštěvy pacientů s výjimkou:

 • přítomnosti osoby při porodu za podmínek uvedených v samostatném oddílu (viz níže)
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:

 1. osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou:
  • dětí do dvou let věku,
  • dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 1. návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 2. návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby,
 3. a při dodržení dalších režimových opatření:
  • doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin, výjimečně v individuálních případech může ošetřující lékař povolit návštěvu mimo stanovenou dobu,
  • každá osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 nebo nařízenou karanténu v souvislosti s tímto onemocněním, návštěva dětí do 6 let pouze se svolením ošetřujícího lékaře,
  • pokud návštěva vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo je v karanténě, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna,
  • návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede hygienickou dezinfekci rukou,
  • dle zdravotního stavu pacienta může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách areálu nemocnice, eventuálně je možné využít k návštěvě místa k tomu určená.

Na pracovištích dlouhodobé nebo následné lůžkové péče, lze návštěvu umožnit pouze za těchto podmínek:

 1. osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
 2. při dodržení dalších režimových opatření platných pro pracoviště akutní lůžkové péče.

Přítomnost třetí osoby při porodu lze umožnit pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

 1. třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 2. porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 3. bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 4. třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 5. třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).