Univerzita Palackého má nové profesory, jsou mezi nimi i odborníci působící ve Fakultní nemocnici Olomouc

3. července 2020

Převzato z UP Žurnálu

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy dekrety osmdesáti novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Mezi šesti novými profesory z Univerzity Palackého je také trojice odborníků z Lékařské fakulty, kteří působili či působí ve Fakultní nemocnici Olomouc: internisté Rudolf Chlup a David Karásek a chirurg Igor Čižmář.

  • Zleva: Rudolf Chlup, David Karásek, Igor Čižmář

„Aktivní předávání zkušeností je a bude nedílnou součástí práce profesora, jehož titul dnes získáváte. Vy jako profesorky a profesoři budete tvořit páteř vysoké školy a ta, pokud chce být úspěšná, musí i prostřednictvím vás intenzivně pracovat na rozvoji mladé vědecké generace, dát jí prostor a veškeré možnosti vedoucí k získání odborných zkušeností u nás i v zahraničí,“ uvedl při ceremoniálu ministr školství. Jmenovací dekrety nových profesorek a profesorů podepsal prezident republiky Miloš Zeman v polovině června.

Rudolf Chlup z II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc a David Karásek, primář III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL byli jmenováni profesory v oboru Vnitřní nemoci. Igor Čižmář - dřívější přednosta Traumatologické kliniky LF UP a FNOL a odborník v oblasti úrazové chirurgie a zejména chirurgie ruky - dosáhl titulu profesor v oboru Chirurgie.

Podrobnosti se dozvíte z medailonů nových profesorů (rozklikněte).

Rudolf Chlup je přední český diabetolog, který stál v 80. letech u zrodu prvního inzulinového pera na světě, které dostalo název MADI (MAnuální Dávkovač Inzulinu), nejen to jej řadí mezi významné osobnosti medicíny v celosvětovém kontextu. S Lékařskou fakultou UP a Fakultní nemocnicí Olomouc je spojen celý jeho profesní život od promoce v roce 1971. Působil i v Německu, kde v roce 1993 habilitoval, a absolvoval řadu zahraničních odborných stáží. V současnosti působí na II. interní klinice a na Ústavu fyziologie, také v diabetologické ambulanci Odborného léčebného ústavu Paseka v Moravském Berouně.

Kromě diabetu se Rudolf Chlup zabývá i dalšími endokrinními nemocemi. Výsledky své odborné práce soustavně publikuje od roku 1975. Celkový počet jeho publikací včetně originálních prací, monografií a abstrakt přesahuje 300, stejného čísla dosahuje i počet jeho přednášek na různých odborných kongresech v tuzemsku i v zahraničí. Rudolf Chlup je aktivním členem řady tuzemských i mezinárodních odborných společností, mimo jiné čestným členem České diabetologické společnosti. Je oblíbený pedagog a také autor populárně-naučných pořadů v médiích, známý svými bystrými glosami a inspirativními náměty.

„Získání titulu profesora vnímám jako uznání obětavé práce všech, kteří se podíleli na mé odborné přípravě, na vytváření pracovních podmínek a na uvádění výsledků společného výzkumu do výuky i do praxe,“ řekl Rudolf Chlup, který by si přál zaujmout dosud nevyřešenými problémy studenty i další spolupracovníky, kteří budou diabetologii dále rozvíjet. „Úspěchem pro mě například je, když člověk, který se kvůli diabetu považuje za beznadějně trpícího, se začne cítit zdráv a dlouhodobě zvládne udržovat svoji fyzickou a duševní kondici. Takového úspěchu mohlo být u tisíců mužů, žen a dětí dosaženo právě díky našemu dávkovači MADI, jehož první prototypy vyrobily laboratoře Univerzity Palackého,“ dodal.

Poruchy metabolismu lipidů a ateroskleróza, diabetologie a endokrinologie, to jsou oblasti, kterými se zabývá další z nově jmenovaných profesorů David Karásek, primář III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF a FNOL a vedoucí lékař Diabetologického centra FNOL. Zkušenosti kromě domovské Olomouce získal mimo jiné také na Evropské škole vnitřního lékařství ve španělském Alicante nebo na odborné stáži v National Institutes of Health v Bethesdě v USA. „Dosažením profesorského titulu se u každého otevírá další část profesního života, ve které by měl uplatnit nabyté znalosti a zkušenosti především ve prospěch mateřského pracoviště. Pro mě to znamená závazek nadále pokračovat ve vědecko-výzkumné práci na klinice, stimulovat své mladší kolegy k širšímu zapojení do probíhajících výzkumných aktivit kliniky a podílet se na vzdělávání studentů jak v pregraduální, tak postgraduální výuce,“ uvedl.

David Karásek je autorem či spoluautorem 120 publikací, čtyři desítky z nich vyšly v impaktovaných časopisech. Dále je podepsán pod dvěma monografiemi a několika kapitolami v knihách jiných autorů či pod více než stovkou odborných přednášek a prezentací. Je členem zkušebních komisí pro atestační zkoušky v oborech Vnitřní lékařství a Endokrinologie či akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání Endokrinologie a diabetologie, také členem řady odborných společností, například Evropské společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České diabetologické společnosti nebo České společnosti pro aterosklerózu, kde je členem výboru společnosti. Je výkonným šéfredaktorem časopisu Vnitřní lékařství.

„Za profesní úspěchy lze považovat obdržená ocenění, například Cenu profesora Syllaby České diabetologické společnosti ČLS JEP za monografii za rok 2018, ceny odborných společností za původní práce z oblasti aterosklerózy a především Cenu ministryně zdravotnictví ČR za výzkum a vývoj pro rok 2009. Nicméně nejvíce si cením toho, že se nám na klinice podařilo vybudovat respektovaný tým odborníků zabývající se problematikou diabetu, endokrinopatií a poruch metabolismu lipidů. Z hlediska léčebně preventivní péče pak považuji za úspěch obnovení a rozšíření činnosti Diabetologického centra FNOL, které funguje na naší klinice od roku 2014. V současnosti se s kolegy v rámci grantového projektu například zabýváme problematikou časných metabolických změn, které by mohly přispět k lepší diagnostice a bližší klasifikaci žen s gestačním diabetem,“ doplnil profesor, který za svůj hlavní cíl považuje udržení vysokého standardu profilových oborů III. interní kliniky a zvyšování potenciálu pracoviště, které bylo nedávno nominováno jako jedno z Centres of Excellence Dyslipidemia Management Evropské společnosti pro aterosklerózu.

Je absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde byl také v roce 2007 jmenován docentem. Jako lékař působil v Úrazové nemocnici Brno, poté na Klinice úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. V roce 2006 se stal členem týmu Fakultní nemocnice Olomouc, nejprve jako primář Traumatologického oddělení a následně jako přednosta Traumatologické kliniky. Absolvoval odborné stáže v Německu, USA, Švédsku či Švýcarsku. V současnosti působí na IC klinice v Brně a vyučuje na LF UP.

Igor Čižmář je podepsán pod více než padesáti původními pracemi, jako první autor publikoval šest prací v impaktovaných časopisech a je spoluautorem pěti monografií. Je také členem řady vědeckých společností, například České společnosti pro chirurgii ruky, Evropské společnosti pro úrazovou chirurgii a urgentní medicínu nebo Evropské společnosti pro chirurgii ruky, je i členem vědecké rady České lékařské komory. Tématem jeho profesorské přednášky byla rekonstrukce pohybu končetin po ireverzibilních nervových lézích.

V odborné části ankety Lékař roku 2016 byl na návrh Centra Paraple oceněn Hippokratovou cenou pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti, a sice za chirurgickou rehabilitaci tetraplegiků po spinálním traumatu pomocí šlachových transferů, kterými se začal zabývat jako první v ČR.