Komplexní cerebrovaskulární centrum

Komplexní cerebrovaskulární centrum

Úvod

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) zajišťuje komplexní vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku pro spádovou oblast celého Olomouckého kraje a přilehlých oblastí Zlínského, Moravskoslezského a Pardubického kraje čítající více než 1 mil. obyvatel. Poskytovaná péče je zajišťována a koordinována Neurologickou klinikou ve spolupráci s Radiologickou klinikou, Neurochirurgickou klinikou, II. Chirurgickou klinikou, 1. Interní klinikou, Oddělením urgentního příjmu, Oddělením rehabilitace, Oddělením klinické logopedie a dalšími specialisty.

Lůžková péče

Neurologická klinika disponuje nově zrekonstruovanou jednotkou intenzivní péče (JIP) o 2 stanicích (A, B) s celkovou kapacitou 13 lůžek. Obě stanice JIP byly v roce 2013 kompletně vybaveny moderní přístrojovou technikou. Na JIP A je na 5ti lůžcích zajišťována resuscitační a intenzivní péče nejvyššího stupně pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a současným selháním některé z životních funkcí. Na JIP B je na 8 lůžcích poskytována nezbytná intenzivní péče pro pacienty v akutní fázi CMP. JIP je napojena na standardní odd. 35 s 12 lůžky, na kterých je poskytována další péče pro pacienty s cévním onemocněním mozku. Na JIP jsou také přijímání pacienti s dalšími akutními závažnými neurologickými onemocněními vyžadujícími tento druh péče jako např. akutní zánětlivá polyneuropatie - AIDP, myasthenia gravis nebo epileptický status.

Pracoviště zajišťuje veškerou dostupnou léčbu akutní CMP vč. nejmodernějších metod endovaskulární léčby. Pracoviště mimo jiné disponuje technologií neinvazivní oxymetrie mozkové tkáňové a terapeutickou hypotermií.

Diagnostika

Součástí centra je také neurosonologická laboratoř, která zajišťuje ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen (duplexní sonografie karotických a vertebrálních tepen, transkraniální duplexní vyšetření mozkových tepen Willisova okruhu), specializované funkční vyšetření vazomotorické rezervy při uzávěru krční tepny a monitoraci mozkové perfúze po neurochirurgických cévních operacích. Pracoviště zajišťuje také superkonziliární službu pro nejasné nálezy a indikace pro celou spádovou oblast.

Následná péče

Nedílnou součástí komplexní péče poskytované pacientům po CMP je jejich následné sledování ve specializované ambulanci centra, zahrnující kontroly laboratorní, ultrazvukové a komplexní léčbu podávanou v rámci sekundární prevence CMP. Ve spolupráci s Elektromyografickou laboratoří Neurologické kliniky je u indikovaných pacientů prováděna aplikace botulotoxinu k léčbě spasticity paretických končetin po CMP.

V rámci komplexní péče je následná fáze léčby CMP realizována ve spolupráci s Rehabilitačním a Geriatrickým oddělením FNOL, kam jsou pacienti směřováni k další potřebné rehabilitační a ošetřovatelské péči. Centrum také spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné péče mimo FNOL: Léčebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském Berouně, Léčebný ústav v Pasece a Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Zábřehu.

Kde nás najdete - Komplexní cerebrovaskulární centrum