niCE-life - Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly

Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodně aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory (založené na dobré praxi sítě e-Care vzniklé v italské Boloni) s využitím progresivních technologií, tj. zejména senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat. Smyslem je zabránění křehkosti seniorů, zlepšení kvality péče o chronicky nemocné seniory a podpora jejich nezávislého života, sociálních kontaktů a domácí péče po propuštění z nemocnice.

V rámci projektu spolupracuje 10 organizací z 6 různých evropských zemí, které jsou vedené Městskou částí Bratislava – Petržalka, Slovensko. Projekt bude trvat 36 měsíců – od července 2019 do června 2022, je financován programem Evropské unie s názvem Interreg Central Europe.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je návrh technologického řešení vycházejícího z dobré praxe v Boloni, které přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty propouštěné z nemocnice do domácí péče a zlepšení spolupráce mezi sektorem zdravotnictví a sociálním sektorem. Ve spolupráci s VUT Brno bude vytvořena a otestována platforma pro sdílení propouštěcích zpráv a dalších pacientských informací mezi sektorem zdravotnictví a sociálním sektorem, tak aby nadále nebylo nutné předávat si papírové zprávy. Dalším cílem je zajistit kontinuitu zdravotní a sociální péče a výběr pro pacienta nejvhodnějších forem poskytování péče. Spolupráce v těchto oblastech je realizována společně s Magistrátem města Olomouc, a to konkrétně s Odborem sociálních věcí.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 182 886,75 EUR. Příspěvek EU tvoří 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních zdrojů FN Olomouc.