SANGUINE - Early detection and screening of hematological malignancies

Projekt SANGUINE je zacílen na hledání nových neinvazivních markerů u hemato-onkologických onemocnění. Jedním z nadějných markerů je genetická a epigenetická výbava jedince a stav imunitního systému. V rámci projektu bude analyzována nádorová DNA a také extracelulární DNA (volná DNA, DNA uložená v exosomech), která je přítomna v nízkých koncentracích v krvi u zdravých a nemocných a lze ji získat neinvazivními metodami. Studium bude doplněno o biomarkery popisující stav imunitního systému a molekuly asociované s daným onemocněním. Zaměří se na kombinace biomarkerů vhodných ke sledování průběhu nemoci a monitorování případného relapsu nebo progrese nemoci, ale také k odhalení časných stádií nemoci. Do studie se plánuje zařadit myeloidní i lymfoidní hematologické malignity, jmenovitě pacienty s chronickou lymfocytární leukemií, mnohočetným myelomem, monoklonálními gamapatiemi, nehodgkinskými (NHL) lymfomy, Hodgkinovým lymfomem, akutní myeloidní leukemií, myelodysplastickým syndromem. Dále se plánuje zařadit velkou skupinu zdravých jedinců k vyloučení variability jednotlivých markerů. 

Výstupem projektu by mělo být řešení pro neinvazivní sledování pacientů s hemato-onkologickými malignitami a skríningový test pro detekci časných stádií těchto nemocí. Výhodou epigenetických markerů je, že není možné na jejich základě získat žádné informace o sekvenci DNA subjektů. Moderní metody výzkumu změn genomu u nádorových onemocnění a jeho mikroprostředí mohou přispět k detailnějšímu pochopení patogeneze onemocnění na jedné straně, na druhé straně mohou významně zpřesnit diagnostiku a volbu léčebného přístupu, a tím zlepšit prognózu, prodloužit přežití a snížit náklady na léčbu těchto pacientů. Bude navržen systém na podporu rozhodování na základě multivariační analýzy zahrnující kombinace stávajících i nových prognostických faktorů, genetických a epigenetických aberací a změn mikroprostředí.

V rámci projektu spolupracuje 11 organizací z 8 zemí, koordinátorem je TEL AVIV UNIVERSITY, Izrael. Projekt bude trvat 36 měsíců od ledna 2023 do prosince 2025.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 203 625 EUR, příspěvek EU tvoří 100 %.