Shapes - Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems

SHAPES je inovační projekt financovaný programem Evropské unie Horizont 2020, do kterého je zapojeno celkem 14 evropských zemí. Jeho cílem je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti stárnoucí populace. Interoperabilní platforma umožní řešení problémů, které provází zejména starší občany, ale i rodiny a poskytovatele služeb, a to tím, že nabídne síť rozsáhlých vzájemně propojených digitálních služeb a produktů – asistivní roboti, senzory, nositelná eHealth elektronika a mobilní aplikace. Tato řešení jsou určena zejména pro starší dospělé, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení funkčnosti a schopností, ať už fyzických nebo psychologických, ale také pomáhají zdravým lidem udržovat jejich zdraví, co nejdéle je to možné. 

V rámci projektu spolupracuje 36 organizací, které jsou vedené institutem ALL (Assisting Living & Learning) Institute, University of Maynooth, Irsko. Projekt bude trvat 48 měsíců, od listopadu 2019 do října 2023.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC), které je průřezově zapojeno do všech aktivit projektu. Hlavní úlohou NTMC je realizace pilotního ověření propojení poskytování telemedicínských služeb pacientům s novými technologiemi v oblasti Smart Homes – senzory zaznamenávající pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, změny v chování související s detekcí pádu apod.

Celkový rozpočet určený pro FN Olomouc (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 553 125 EUR, příspěvek EU tvoří 100 %).