Úsek ředitele

Tato pracoviště jsou spolu s náměstky jednotlivých úseků přímo podřízená řediteli Fakultní nemocnice Olomouc.

Oddělení vědy a výzkumu (OVaV)

Oddělení řídí vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, který je přímo podřízen řediteli. Činnosti tohoto oddělení vědy a výzkumu zasahují do těchto oblastí: Oblast institucionální podpory, Oblast grantového výzkumu, Oblast kontrahovaného (klinického) výzkumu. Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu přímo řídí a metodicky vede statistika – analytika a referenta vědeckotechnických informací.

Odbor kvality (OK)

Odbor řídí vedoucí Odboru kvality, který je přímo podřízený řediteli. Jeho hlavním úkolem je vést celou organizaci k naplňování požadavků kvality vycházejících z přijatých standardů (akreditační standardy, normy ISO) a legislativních požadavků. Odpovídá za zpracování koncepce a strategie oblasti řízení kvality a koordinuje realizaci těchto činností. Úzce spolupracuje s náměstky ostatních úseků, kteří jsou odpovědni za zvyšování kvality a dodržování akreditačních standardů (certifikaci) ve svých oblastech kompetencí. Je oprávněn jednat s vedoucími zaměstnanci zdravotnických i nezdravotnických pracovišť a vyžadovat plnění úkolů nezbytných pro naplňování požadavků na kvalitu.

Právní odbor (PRAVOD)

Odbor řídí vedoucí Právního odboru, který je přímo podřízený řediteli. Vedoucí Právního odboru řídí právníky, Podatelnu a Ombudsmana.

Oddělení interního auditu (INTA)

Oddělení řídí vedoucí Oddělení interního auditu, který je funkčně nezávislý, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur a úseků FNOL a je přímo podřízen řediteli.

Odbor komunikace a marketingu (KOMA)

Odbor řídí vedoucí Odboru komunikace a marketingu, který je přímo podřízený řediteli. Odbor komunikace a marketingu ve spolupráci s jednotlivými klinikami, odděleními a pracovišti zajišťuje kompletní prezentaci produktů a služeb Fakultní nemocnice Olomouc směrem k veřejnosti i k zaměstnancům.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKR)

Odbor řídí vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení, který je přímo podřízený řediteli. Vedoucí odboru odpovídá za činnosti v oblasti připravenosti FNOL na mimořádné události a krizové situace, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany; jako pověřená příslušná osoba FNOL při přijímání a posuzování oznámení učiněného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému plní úkoly na úseku ochrany oznamovatelů možných protiprávních jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Odbor bezpečnosti a krizového řízení analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika, plánuje a připravuje podklady k realizaci připravenosti FNOL na mimořádné a krizové situace, havarijní plány a postupy při budování bezpečnosti organizace, definuje zodpovědnost jednotlivých článků organizační struktury, provádí kontrolu realizovaných opatření v dané oblasti, a to i formou cvičení. Formuluje bezpečnostní politiku organizace z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby), navrhuje a zajišťuje tvorbu organizačních norem, týkající se bezpečnosti a krizového řízení a jejich zavádění do praxe.

Pracovní tým a kontakty:

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu:

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

tel.: 588 443 400

Vedoucí Odboru kvality:

Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA

tel.: 588 444 635

Vedoucí Právního odboru:

Mgr. Sabina Procházková

tel.: 588 442 229

Vedoucí Oddělení interního auditu:

Mgr. Pavla Fiurášková

tel.: 588 442 479

Vedoucí Odboru komunikace a marketingu:

Ing. Veronika Jeřábková

tel.: 588 444 942

Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení:

Bc. Roman Kejř

tel.: 588 446 538