Nitrožilní vstupy spolehlivě a bezpečně. PICC tým Fakultní nemocnice Olomouc pomáhá dospělým i dětským pacientům

14. července 2022

Už čtyři a půl roku působí ve Fakultní nemocnici Olomouc specializovaný PICC tým, jenž má na starosti zabezpečení adekvátního trvalého žilního vstupu při léčbě, která je vedena převážně nitrožilní formou. Vznik týmu se datuje k 1. říjnu 2017 a jeho cílem je zajistit standardizaci a komplexní péči o střednědobé až dlouhodobé žilní vstupy u dospělých i dětských pacientů. Významně tak přispívá ke zkvalitnění ošetřovatelské péče, zvýšení bezpečí a komfortu pacientů a u těch dětských nezřídka umožňuje nahradit traumatizující hospitalizaci ambulantní léčbou.

  • PICC katetry byly nejprve zaváděny adolescentům, ale postupně s narůstající klinickou zkušeností PICC týmu mají tuto možnost využít i děti v batolecím a předškolním věku.

 

PICC (periferně implantované katetry končící v centrálním řečišti) a midline (periferně implantované katetry končící ještě v periferní žíle) katetry jsou důležitým nástrojem moderní medicíny. Využití nacházejí při podávání léků, výživy či krve a krevních derivátů. Jsou nezbytné u značné části hospitalizovaných pacientů, své místo však mají též u ambulantní formy léčby (typicky chemoterapie u onkologicky nemocných), ale i v domácím prostředí. Úkolem PICC týmu tvořeného lékaři a nelékařským zdravotnickým personálem je bezpečné zajištění pacientů s omezeným žilním přístupem a zkvalitnění ošetřovatelské péče včetně řešení komplikací spojených s PICC a midline katetry. PICC tým je začleněn do organizační struktury Fakultní nemocnice Olomouc a spadá přímo pod náměstkyni nelékařských oborů Ing. Bc. Andreu Drobiličovou. „Odborný tým zajišťuje péči o pacienty od zavedení až po vytažení katetru u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Výsledkem je zvýšení komfortu pro pacienty a snížení čekací doby pro zavedení katetru,“ popisuje náměstkyně Drobiličová. Od roku 2021 zavádí vedoucí lékař PICC týmu MUDr. Martin Troubil, Ph.D. PICC porty, které jsou novou modalitou mezi PICC katetry a hrudními porty a jsou oblíbené u mladé populace a žen. Od počátku působení PICC týmu do konce roku 2021 bylo celkem zavedeno 2202 PICC katetrů, 412 midline katetrů a 20 PICC portů.

  • Lékařka Dětské kliniky FN Olomouc a proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA.

 

Důležitou součástí působení PICC týmu ve FN Olomouc je práce s malými pacienty Dětské kliniky. První PICC katetr zde byl u pediatrického pacienta zaveden v červnu roku 2018, zatím nejmladším pacientem bylo sedmiměsíční děvčátko. Celkem tým do konce loňského roku zavedl na Dětské klinice 38 PICC katetrů, 2 midline katetry a 1 PICC port. „Každý pediatr ví, že zajištění žilního vstupu u dětí patří mezi výkony vyžadující vysokou erudici, kterou lze získat jen dlouhodobou praxí. I tak si podle velkých klinických studií zavedení periferní linky zkušeným lékařem nebo sestrou u dětí vyžádá v průměru dva pokusy,“ říká lékařka Dětské kliniky FN Olomouc a proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA.

„Opakované pokusy o zavedení žilního vstupu jsou pro dítě i pro jeho blízké velmi traumatizujícím zážitkem, který může mít dlouhodobý negativní vliv na spolupráci dítěte při poskytování další zdravotní péče. Od roku 2017, kdy v naší nemocnici vznikl tým zabývající se zaváděním PICC a midline katetrů u dospělých pacientů, bylo jen otázkou času, kdy bude tato metoda přenesena i do pediatrické péče. PICC katetry byly nejprve zaváděny adolescentům, ale postupně s narůstající klinickou zkušeností PICC týmu mají tuto možnost využít i děti v batolecím a předškolním věku. Na rozdíl od dospělých, u nichž je PICC katetr zaváděn především z důvodů onkologické léčby, u dětí může být důvodem i například déletrvající potřeba nitrožilně podávaných antibiotik nebo nitrožilní výživy. Pokud to klinický stav dítěte umožní, je možné podávat například některá antibiotika v ambulantním režimu a ušetřit dítě a jeho blízké dříve nezbytné hospitalizace,“ vysvětluje Eva Klásková.

Nedílnou součástí práce PICC týmu je kromě samotného zavádění katetrů také péče o dospělé a dětské pacienty s PICC katery a Broviac katetry, které byly zavedeny ve FN Motol, VFN Praha, ale následná péče je spádově dostupnější ve FN Olomouc. Ve snaze podpořit i okolní zdravotnická zařízení zavádí PICC tým od roku 2018 PICC katetry, provádí konzultační činnost, řeší komplikace a v neposlední řadě se rovněž podílí na vzdělávacích aktivitách Fakultní nemocnice Olomouc. „V říjnu 2019 proběhlo na půdě II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc první setkání PICC a midline týmů. Jeho hlavní myšlenkou bylo sdílet zkušenosti s jinými týmy, podělit se o příklady dobré a správné praxe standardizace a komplexní péče o žilní vstupy. Spolupořadatelem byly Fakultní nemocnice v Motole a Společnost pro porty a permanentní katétry. Pravidelně také pořádáme konferenci Bezpečná aplikace do cévního řečiště a certifikované kurzy Péče o pacienty se žilními vstupy a Zavádění periferních žilních vstupů pod UZ kontrolou a ošetřovatelská péče o pacienty se žilními vstupy,“ doplňuje Andrea Drobiličová.

Více informací o činnosti PICC týmu ve FN Olomouc naleznete zde: https://www.fnol.cz/picc-tym.