FN Olomouc – fotovoltaické systémy

registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015251

Fakultní nemocnice Olomouc realizuje v rámci 152. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 5: Energetické úspory, specifického cíle 5.3: Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí projekt s názvem „FN Olomouc – fotovoltaické systémy“.

Projekt byl doporučen k financování výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP ve výši 23 923 648,00 Kč se 100 % podílem příspěvku EU.

  • Datum zahájení: 31. 5. 2021
  • Datum ukončení: 31. 12. 2023

Projekt řeší realizaci energeticky úsporných opatření v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, jež spadá do vlastnictví České republiky. Pro snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii dojde v rámci projektu k instalaci fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 414,00 kWp s použitím referenčních panelů o špičkovém výkonu 400 Wp a referenční účinnosti 22,6 %.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti areálu Fakultní nemocnice Olomouc a tím nároky na její komfortní provoz. Elektrická energie vyrobená prostřednictvím instalované fotovoltaické elektrárny bude spotřebována pro vlastní spotřebu energie řešených budov a případné přebytky budou využity pro spotřebu jiných budov v rámci odběrného místa, případně dodány do distribuční sítě. Realizované opatření přinese žadateli úsporu energie ve výši 410,07 MWh/rok. Snížením odběru elektrické energie ze sítě dojde také k poklesu emisí skleníkových plynů i ke snížení nákladů na provoz řešeného areálu.

Fotovoltaická elektrárna bude realizována na ploše o velikosti 1 833 m2 a bude umístěna na střechy objektů A, P, Y a S. V objektu A se nachází chirurgické obory, objekt P slouží jako Klinika kožních a pohlavních chorob, Klinika pracovního lékařství a Hemato-onkologická klinika, v budově S se nachází Ortopedická klinika, v objektu Y sídlí II. interní klinika gastro-enterologická, hepatologická, všeobecná interní, gastroenterologická, hepatologická a endoskopická ambulance.