Novostavba pavilonu HOK - Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc realizuje projekt v rámci 61. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 5: Energetické úspory, specifického cíle 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardů nových veřejných budov. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Projekt s názvem „Novostavba pavilonu HOK - Olomouc“, reg. č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008664 byl doporučen k financování výběrovou komisí řídícho orgánu OPŽP ve výši 130 245 929 Kč s podílem příspěvku EU ve výši 39 073 778 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je vybudování nových prostor pro ambulantní provoz Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zahrnující moderní stacionáře pro podávání chemoterapií a transfúzí, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK. Realizací projektu vzniknou moderní a kapacitně dostačující prostory, které budou splňovat požadované podmínky pro poskytování ambulantní péče hemato-onkologickým pacientům.

Stavba nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc byla dokončena v červnu 2020. Součástí pavilonu je devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků a moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím. Budova sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží a je vyladěna včetně všech technologií jako pasivní objekt. Vnější plášť je zateplen systémem z minerální izolace, budova má retenční střechu na zdržování odtoku dešťové vody.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2021

Zapojené firmy:

  • zpracovatel projektu, autorský dozor - Adam Rujbr Architects s.r.o.
  • realizátor stavby - OHL ŽS, a.s.
  • koordinátor BOZP - SAFEA IVS s.r.o.