Klinika nukleární medicíny

Klinika nukleární medicíny

Pro odborníky

Při indikaci této terapie je třeba respektovat SPC i ustanovení OOP SÚKL: 

SPC – indikace:

Lutathera se indikuje k léčbě neresekovatelných nebo metastázujících, progresivních a dobře diferencovaných (G1 a G2) gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEP-NET), pozitivních na somatostatinový receptor, u dospělých.

SPC – kontraindikace

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Zjištěné nebo předpokládané těhotenství nebo případy, kdy těhotenství nebylo vyloučeno (viz bod 4.6).
 • Selhání ledvin s clearance kreatininu <30 ml/min. 

SPC nedoporučuje zahajovat v těchto případech:

 • Předchozí radioterapie s ozařováním z externího zdroje na více než 25 % kostní dřeně;
 • Závažné srdeční selhání (třída III nebo IV dle klasifikace NYHA);
 • Selhání ledvin s clearance kreatininu <50 ml/min;
 • Narušená hematologická funkce: Hb <4,9 mmol/l (8 g/dl), trombocyty <75 g/l (75x103/mm3) nebo leukocyty <2 g/l (2000/mm3) (s výjimkou lymfopenie);
 • Porucha funkce jater: buď celková bilirubinémie> trojnásobek horní hranice normálu nebo albuminémie <30 g/l a poměr protrombinového času snížený pod 70 %;
 • Pacienti s negativním nálezem somatostatinového receptoru nebo se smíšenými viscerálními lézemi (skóre záchytu tumorem <2) dle zobrazovacího vyšetření somatostatinových receptorů. 

SPC – definice pacientů s rizikovými faktory

U pacientů s dále uvedenými potížemi je větší riziko rozvoje nežádoucích účinků. Doporučuje se je proto sledovat během léčby častěji. Pokud dojde k toxicitě vyžadující úpravu dávky, další údaje najdete v tabulce 5.

 • Morfologické abnormality močových cest nebo ledvin;
 • Močová inkontinence;
 • Mírné až středně závažné chronické onemocnění ledvin s clearance kreatininu ≥ 50 ml/min;
 • Předchozí chemoterapie;
 • Hematologická toxicita 2. a vyššího stupně (CTCAE) před léčbou (s výjimkou lymfopenie);
 • Metastázy v kostech;
 • Předchozí onkologická radioterapie látkami na bázi 131I nebo jiné terapie využívající nestíněných zdrojů radioaktivního záření;
 • Jiné maligní nádory v anamnéze (pokud pacient není v remisi alespoň pět let). 

OOP SÚKL stanovuje podmínky úhrady a doplňuje SPC o požadavky:

Individuálně připravované radiofarmakum je hrazeno u inoperabilního či metastatického dobře diferencovaného (grade 1 nebo grade 2) neuroendokrinního tumoru gastropankreatického origa (GEP-NET) s progresí na léčbě analogy somatostatinu, který před podáním 177Lu oxodotreotidu vykazuje přítomnost somatostatinových receptorů potvrzenou příslušným radioizotopovým vyšetřením. Úhrada je omezena na pacienty s dobrým stavem výkonnosti (Karnofského skóre nad 60 nebo ECOG 0-2) se zachovalou funkcí ledvin s hodnotou kreatininu nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normy odpovídající věku pacienta, s počtem leukocytů ne méně než 2,0 x 109/l a počtem trombocytů ne méně než 75 x 109/l. Léčba je hrazena do progrese onemocnění či vyčerpání maximálního počtu 6 podaných infuzí, podle toho, co nastane dříve. 

Pokud pacient splňuje požadavky na léčbu je možno návrh na terapii poslat k multidisciplinárnímu zhodnocení po vyplnění a zaslání dotazníku.

Žádanky o terapii Lutathera stručně dokladující soulad s požadavky SPC a OOP SÚKL a s uvedením telefonického kontaktu na žadatele, zasílejte včetně přiloženého vyplněného dotazníku na e-mail: KNM@fnol.cz

Současně je nutno zaslat obrazovou dokumentaci do PACS FN Olomouc

Na základě žádosti, údajů v dotazníku a obrazové dokumentace bude posouzena vhodnost terapie.

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ (KLIKNĚTE)

Terapie 223Ra je určena pacientůM se symptomatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se sklerotickým charakterem kostních metastáz, bez viscerálních metastáz a s lymfatickými uzlinami velikosti do 3 cm.

Indikace terapie 223Ra (Xofigo) musí respektovat SPC tohoto léčivého přípravku a současně i požadavky oop-SÚKL (viz příloha).

Pro zjednodušení je přiložena tabulka ve formátu xlsx shrnující přehledně tyto požadavky.

KE STAŽENÍ

Žádost a přiložený dotazník slouží k zajištění co nejefektivnější indikace nákladných vyšetření PET/CT s PSMA nebo cholinem pro dg. Ca prostaty. Prosíme Vás o vyplnění a zaslání žádanky a vyplnění přiloženého elektronického dotazníku. Na základě žádosti a údajů v dotazníku bude posouzena vhodnost PET/CT vyšetření.

Žádanky o vyšetření PET/CT prostaty zasílejte prosím na e-mail knm@fnol.cz nebo poštou. V návaznosti na vyplnění dotazníku (tento bude automaticky elektronicky odeslán po jeho vyplnění) může být žádanka vyplněna stručně s odkazem na „Klinická data vyplněna do dotazníkového formuláře“.

Po elektronickém odeslání žádanky a vyplněného dotazníku budou klinické údaje pacienta zhodnoceny a:

 1. indikace bude potvrzena, pacienta budeme kontaktovat s nabídkou termínu zvoleného vyšetření

  nebo

 2. indikace nebude potvrzena, budeme kontaktovat indikujícího lékaře

DOTAZNÍK VYPLŇTE ZDE

Žádost a přiložený dotazník slouží k zajištění co nejefektivnější indikace nákladných vyšetření PET/CT. Prosíme Vás o zaslání vyplněné žádanky a přiloženého dotazníku. Na základě vyplněné žádosti a doplněných údajů v dotazníku bude posouzena vhodnost PET/CT vyšetření.

Preferuje se vyšetření těsně před podáním nové dávky dlouhodobých analog somatostatinu. U krátkodobých analog doporučeno vysazení po dobu vyšetření, pokud to klinický stav pacienta dovoluje.

Žádanky o vyšetření PET/CT somatostatinových receptorů zasílejte prosím na e-mail knm@fnol.cz nebo poštou. V návaznosti na vyplnění dotazníku (tento bude automaticky elektronicky odeslán po jeho vyplnění) může být žádanka vyplněna stručně s odkazem na „Klinická data vyplněna do dotazníkového formuláře“.

Po elektronickém odeslání žádanky a vyplněného dotazníku budou klinické údaje pacienta zhodnoceny a:

 1. indikace bude potvrzena, pacienta budeme kontaktovat s nabídkou termínu zvoleného vyšetření

nebo

 1. Indikace nebude potvrzena, budeme kontaktovat indikujícího lékaře

DOTAZNÍK VYPLŇTE ZDE

 

Kde nás najdete - Klinika nukleární medicíny

Ambulance + lůžkové oddělení
Pracoviště PET/CT
Orientrační plán areálu FNOL
Klinika nukleární medicíny

Budova J3, X
Telefon 588 444 287