Univerzitní robotické centrum

Univerzitní robotické centrum

Gynekologie

V roce 1998 se objevila první publikace zaměřená na využití robotické chirurgii v gynekologii. Dnes je již v literatuře na toto téma publikována řada prací a v roce 2005 schválila FDA ve Spojených státech možnost využití daVinci chirurgického systému v gynekologii. Od té doby je tato technologie používána pro řešení řady gynekologických patologií s vývojem specifických robotických operací. Postupně byly provedeny robotická hysterektomie s nebo bez adnexetomie, myomektomie, tubální re-anastomózy, pánevní a paraaortální lymfadenektomie a sakrokolpopexe.

Všeobecná gynekologie

Hysterektomie je nejčastější gynekologickou operací a může být provedena z řady přístupů: vaginálně, laparoskopicky nebo abdominálně. Robotická chirurgie je považována za další posun při provádění minimálně invazivní hysterektomie. V roce 2002 byla popsána jedna z prvních robotických hysterektomií. Další soubory robotických hysterektomií uvádějí minimum komplikací a významně nižší krevní ztrátu.

Reprodukční chirurgie

První práce týkající se využití systému Zeus při tubárních re-anastomózách byla publikována v roce 2003. Schopnost řešit endoskopicky myomy je jedním z největších přínosů minimálně invazivní chirurgie. Navzdory skutečnosti, že dvě prospektivní studie prokázaly nižší postoperační morbiditu a rychlejší rekonvalescenci u laparoskopických myomektomií, zůstává laparotomie nadále preferovaným přístupem. Laparoskopický přístup má limity zejména v rekonstrukční fázi děložní stěny po enukleaci myomu vyžadující u operatérů zručnost pro šití jizvy ve více vrstvách. Robotický přístup překračuje výrazně limity laparoskopického šití. Manipulační schopnosti robotických nástrojů umožňují optimální založení stehů i v místech obtížně dosažitelných laparoskopickými nástroji.

Urogynekologie

S prodlužující se průměrnou délkou dožití se bude zvyšovat procento výskytu onemocnění spojených se stárnutím, jakým je například výhřez pochvy. Závěs pochvy provedený z otevřeného přístupu (laparotomie) má vynikající dlouhodobé výsledky (90-93%), ale je spojen s velkou jizvou. Metody vaginální rekonstrukční chirurgie (sakrospinální fixace, suspenze na sakrouterinní vazy, použití syntetických implantátů) jsou možnou alternativou, ale mají nižší účinnost a vyšší procento komplikací. Laparoskopická sakrokolpopexe je možnou alternativou, která je však technicky mimořádně obtížná a časově náročná. Technika robotické sakrokolpopexe byla vyvinuta v posledních několika letech. Robotické sakrokolpopexe dosahují stejných zlepšení jako závěsné operace z otevřeného přístupu, mají nižší krevní ztrátu a kratší dobu hospitalizace. Robotická sakrokolpopexe patří dnes v zahraničí mezi nejčastější robotické výkony v gynekologii.

Onkogynekologie

Velmi přirozeně pronikla robotická chirurgie do oblasti onko-gynekologie. Již první práce z této oblasti jasně demonstrovaly výbornou aplikovatelnost robotické asistence u laparoskopické chirurgie gynekologických nádorů bez nárůstu procenta komplikací nebo zhoršení chirurgické techniky. Srovnávací studie tří přístupů (laparotomie, laparoskopie, robot) udávají u roboticky operovaných pacientek významně nižší krevní ztráty, kratší operační časy a onkologickou bezpečnost operace. V současné době je to jediná oblast robotické chirurgie hrazená v České republice zdravotními pojišťovnami.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
tel.: 588 444 103
e-mail: radovan.pilka@fnol.cz
 
prim. MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
tel.: 588 444 103
e-mail: petr.dzvincuk@fnol.cz

Instrumentářky:

Bc. Hana Řeháková
Gabriela Skýpalová
Mgr. Hana Dráčová
BcMartina Čermáková 

Technici

Ing. Miroslav Rosulek
Ing. Jakub Král