Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277

Fakultní nemocnice Olomouc se stala jedním ze sedmi nemocničních zařízení, kterým byla schválena dotace na podporu paliativní péče v rámci pilotního projektu s názvem „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277). Tento projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Pilotní provoz na zvýšení dostupnosti paliativní péče bude ve FN Olomouc probíhat po dobu 21 měsíců. Bude spočívat v zavedení konziliárního týmu paliativní péče složeného z odborníků na pozicích vedoucí lékař, lékař, všeobecná sestra, zdravotně-sociální pracovník a klinický psycholog. Tento odborný tým je doplněn o duchovního a povinně rovněž o pracovníka pro sběr dat. Konziliární tým paliativní péče bude poradním orgánem v indikaci a nastavení paliativní péče, jeho činnost bude zahrnovat poskytování konzilií, konzultací, intervencí či doporučení ohledně další péče.

Cílovu skupinou projektu jsou pacienti v pokročilém či konečném stádiu onemocnění, jejichž zdravotní stav je vyhodnocen jako nezvratný, jejich rodinní příslušníci, blízké a pečující osoby.

Fyzická realizace pilotního provozu byla zahájena dne 1. 6. 2019. Dotační prostředky, které pokryjí osobní náklady členů týmu, byly schváleny ve výši 4 935 504 Kč.

Pilotní projekt poslouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti konziliárních týmů paliativní péče a ověření metodiky zavádění tohoto typu péče do klinické praxe.

1. 6. 2019